p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Tytuł Profesora

Obecnie na Wydziale BiOŚ UŁ są przeprowadzane postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora:

Otrzymane tytuły naukowe profesora w:

Forma dokumentowania wniosków w postępowaniu o nadanie tytułu profesora składanych od 26 września 2016  roku

Zgodnie z §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016  roku (Dz. U. z 2016 poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

  1. Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego;
  2. Autoreferat w języku polskim i angielskim, przedstawiający:

a)  osiągnięcia naukowe,

b)  osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o ukończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których ta osoba uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,

c)  działalność popularyzującą naukę;

  1. Ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3  – po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem ( 2 egzemplarze)
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. W przypadku osób spoza Wydziału BiOŚ UŁ należy załączyć zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora
  5. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa  się w postaci  papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych

Kwestionariusz osobowy dla pracowników UŁ

Kwestionariusz osobowy dla osób spoza UŁ

Rozporzadzenie MNiSZW z dnia 26 września 2016 roku ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1586)