Powstanie Rady Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Dnia 23 lutego 2012 powołano do życia Radę Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu inauguracyjnym, w nowej sali Rady Wydziału BiOŚ, udział wzięli przedstawiciele wszystkich sygnatariuszy porozumienia o współpracy oraz zaproszeni goście.

Założeniem podpisanego porozumienia jest m.in.:

-   wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi Wydziału BiOŚ UŁ (konsultacje, ustalenia dotyczące nowych obszarów kooperacji);

-   przygotowanie ofert konsultingowej i szkoleniowej odpowiadających potrzebom firm (m.in. badania i ekspertyzy naukowe, oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego lub ekologicznego działań i inwestycji, monitoring zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, itp.);

-   pozyskanie partnerów do finansowania działalności Wydziału BiOŚ w tym badań i dydaktyki;

-   pozyskanie partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów Wydziału BiOŚ;

-   ułatwienie najlepszym absolwentom Wydziału BiOŚ uzyskania pracy;

-   edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

Po uroczystym powitaniu przedstawicieli instytucji tworzących Radę Biznesu przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela oraz Dziekan Wydziału prof. nadzw. dr hab. Elżbietę Żądzińską prezentację na temat zakresu działalności Wydziału BiOŚ, jego możliwości i osiągnięć, a także celów postawionych przed powstałą Radą Biznesu przedstawiła prof. nadzw. dr hab. Małgorzata M.Posmyk - Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z pracodawcami.

Następnie przedstawiciele firm oraz Pani Dziekan uroczyście podpisali porozumienia o współpracy. W ten sposób wspomniane firmy uzyskały status Członka Założyciela I kadencji (2012-2016) Rady Biznesu przy Wydz. BiOŚ i uprawnienia do używania tytułu Partnera Wydziału BiOŚ UŁ - co zostało potwierdzone stosownymi Certyfikatami. Kolejnym punktem programu była dyskusja na temat zasad funkcjonowania Rady. Podkreślano z obu stron konieczność indywidualnego ustalania obszarów kooperacji ze względu na specyfikę firm, ich możliwości oraz potrzeby Wydziału. Ustalono, że spotkania Rady będą odbywać się cyklicznie.

Pani Wicemarszałek Dorota Ryl podkreśliła wagę podpisanego porozumienia i życząc owocnej współpracy przekazała wyrazy uznania od Marszałka Witolda Stępnia. Ze względu na inne zobowiązania nie mógł On osobiście w tym terminie uczestniczyć w inauguracji RB, ale jest sygnatariuszem porozumienia. Do realizacji postanowień porozumienia Województwo Łódzkie wyznaczyło Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W imieniu przedstawicieli firm pani Paulina Pazio (Członek Zarządu Lek S.A.) podziękowała za zaproszenie do Rady Biznesu i wyraziła nadzieję na obustronne zadowolenie z współpracy.

Oficjalnie spotkanie zakończyło się poczęstunkiem ale indywidualne dyskusje toczyły się jeszcze długo w kuluarach...