p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA BIOFIZYKI OGÓLNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Bryszewska

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, budynek D

Tel: +48 42 635 4474

Fax: +48 42 635 4474

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Prof. dr hab. Maria Bryszewska
(Kierownik Katedry)

+48 42
635 44 74
D/Bfi-37 czwartek
12:00–14:00

Prof. dr hab. Teresa Gabryelak

+48 42
635 44 78
D/Bfi-43 wtorek
13:00–14:00

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

+48 42
635 44 29
D/Bfi-44 środa
11:00-12:00

Dr hab. Maksim Ionov,
prof. UŁ

+48 42
635 43 80
D/Bfi-42  

Dr hab. Katarzyna Miłowska
prof. UŁ

+48 42
635 44 78
D/Bfi-43 środa
10:00–12:00

Dr hab. Anna Janaszewska

+48 42
635 44 29

D/Bfi-44  

Dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz

+48 42
635 41 44
D/Bfi-38 wtorek
13:00–15:00

Dr Monika Marcinkowska

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 poniedziałek
11:00–12:00

Dr Elżbieta
Pędziwiatr-Werbicka

+48 42
635 43 80
D/Bfi-42 środa
13:00–14:30

Mgr inż. Michał Gorzkiewicz

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22  

Mgr Monika Błaszczyk

+48 42
635 41 44

D/Bfi-38  

M.Sc. Elżbieta Okla

+48 42
635 41 44

D/Bfi-20-22  

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Mgr Kamila Białkowska

+48 42
635 41 47

 

D/Bfi-20-22  

Mgr inż. Michał Gorzkiewicz

+48 42
635 41 47
D/Bfi-20-22 środa
12:00–13:15
Mgr Marcin Hołota

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
12:30–13:30
Mgr Małgorzata Kubczak

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
12:00–13:30

Mgr Jakub Kajdanek

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 środa
10:00–12:00
Mgr Marta Kędzierska

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 wtorek
11:00–13:00
Mgr Julita Pietrzak

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
15:00–16:00

Mgr Maciej Sobczak

+48 42
635 41 47
D/Bfi-20-22 wtorek
10:00–12:00

Mgr Krzysztof Sztandera

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
8:30–9:30

 

Tematyka badań Katedry Biofizyki Ogólnej:

Nanocząstki i możliwości ich zastosowania w biomedycynie.

Badane nanocząstki i materiały (otrzymywane od partnerów zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwane komercyjnie)

 • dendrymery (PAMAM, PPI, lizynowe, glikodendrymery, fosforowe, karbokrzemowe, wiologenowo-fosforowe, hybrydowe, dendrymery zawierające ruten, miedź, złoto);
 • nanocząstki złota/srebra modyfikowane powierzchniowo (dendronizowane, PEGylowane);
 • filmy i włókniny chitozanowe;
 • kukurbituryle;
 • polimersomy;
 • krzemionki mezoporowate;
 • liposomy.

Badania podstawowe obejmują:

 • oddziaływanie nanocząstek z białkami, peptydami;
 • oddziaływanie nanocząstek z kwasami nukleinowymi;
 • oddziaływanie nanocząstek z błonami biologicznymi i modelowymi;
 • autofluorescencję i luminescencję niektórych nanocząstek.

Badania toksyczności:

 • nanocząstek i kompleksów nanocząstek z ligandem, koniugatów nanocząstka-lek: cytotoksyczność i genotoksycznosć w stosunku do wybranych linii komórek prawidłowych i nowotworowych, toksyczność w stosunku do komórek krwi oraz badania in vivo.

Badania aplikacyjne dotyczą:

 • nanocząstek jako nośników leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych;
 • dendrymerów jako czynników terapeutycznych (czynników rozbijających białkowe agregaty) w chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona);
 • dendrymerów i nanocząstek złota, srebra jako nośników oligonukleotydów antysensowych i siRNA w terapii genowej skierowanej przeciw wirusowi HIV oraz w przeciwnowotworowej terapii genowej;
 • właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych wybranych nanocząstek;
 • dendrymerów jako nośników fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej;
 • immunomodulacyjnych właściwości wybranych dendrymerów.

Rola modulatorów transkrypcji w różnicowaniu komórek i kancerogenezie.

Zakres tematyczny prowadzonych badań dotyczy:

 • zmian statusu proliferacji komórek w trakcie różnicowania lub odróżnicowania – kancerogenezy;
 • ich wpływu na proces transkrypcji i ekspresję genów warunkujących fenotyp i funkcje komórek;
 • identyfikacji aktywatorów i represorów transkrypcji oraz zmian w kodzie epigenetycznym, które towarzyszą przekształceniom komórek;
 • identyfikacji enzymów remodelujących chromatynę, które odpowiedzialne są za nadekspresję genów warunkujących oporność wielolekową nowotworów;
 • roli PARP1 jako czynnika kontrolującego transkrypcję w komórkach nowotworowych i w trakcie nabywania tolerancji makrofagów na bakteryjną endotoksynę.

Badania aplikacyjne obejmują:

 • zastosowania inhibitorów PARP1 do regulowania odpowiedzi immunologicznej (w szczególności wydzielania czynników pro-zapalnych);
 • zastosowania inhibitorów enzymów remodelujących chromatynę jako czynników ograniczających nabytą przez komórki nowotworowe oporność wielolekową.

Katedra Biofizyki Ogólnej wyposażona jest w pracownię komórkową i pracownię biofizyczną, umożliwiające charakterystykę właściwości fizykochemicznych kompleksu nanocząstka-ligand tj. morfologii, wielkości, potencjału zeta, stabilności w czasie, w różnym pH czy w obecności enzymów; określenie struktury drugorzędowej białek, kwasów nukleinowych, wydajności transfekcji i wyciszania genów, detekcję apoptozy i nekrozy, uszkodzeń DNA. Posiada sprzęt umożliwiający analizę ekspresji genów zarówno na poziomie RNA jak i białka.

 

Realizowane projekty badawcze przez Katedrę Biofizyki Ogólnej (ostatnie 5 lat)

 1. Projekt NCNBEETHOVEN LIFE 1 2020–2022 "Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc synteza, analiza toksykologiczna i ocena biologiczno-terapeutyczna" UMO-2018/31/F/NZ5/03454. Koordynator: prof. dr hab. Maria Bryszewska.
 2. Projekt LIDER/22/0122/L-10/18/NCBR/2019 "Przełamywanie oporności wielolekowej nowotworów na poziomie genomu: opracowanie metody zapobiegającej nadekspresji transporterów ABC w komórkach nowotworowych opartej na inhibitorach enzymów remodelujących chromatynę". Okres realizacji 2020–2023. Kierownik: dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz.
 3. Projekt M-ERA.NET 2019–2021 "Nanoparticle transferthrough endothelial barrier" UMO-2018/30/Z/NZ1/00911. Koordynator: prof. dr hab. Maria Bryszewska.
 4. Projekt NCNPRELUDIUM 2019–2021 "Dendrymer PAMAM jako nośnik mesalazyny dla zwiększenia efektywności terapii nieswoistych zapaleń jelit - badania in vitro" UMO-2018/31/N/NZ7/00374. Kierownik: mgr inż. Michał Gorzkiewicz.
 5. Projekt NAWA-APM 2019–2020 "Działania wzmacniające i upowszechniające międzynarodowe partnerstwo Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na rzecz interdyscyplinarnych badań i innowacji Uniwersytetu Łódzkiego". Koordynator: prof. dr hab. Maria Bryszewska.
 6. Program wymiany osobowej ze Słowacją 2019–2020 "New Drug Delivery Nanosystems Combining Liposomal and Dendrimeric Technology (Liposomal Locked In Dendrimers) for development of cytostatic drugs". Koordynator: dr hab. Maksim Ionov, prof. UŁ
 7. COST Action CA17140 2018–2022 "Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside". Koordynator: prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz.
 8. Projekt OPUS 2018–2021 "Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy – badania in vivo". UMO-2017/25/B/NZ7/01304. Koordynator: prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz.
 9. Projekt HARMONIA 2015–2019 "Auto-fluoryzujące dendrymery – badania spektrofluorymetryczne i komórkowe". UMO-2014/14/M/NZ3/00498. Koordynator: prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz.
 10. HORIZON 2020 2015–2018 "Twinning on DNA-based cancer vaccines project". No. H2020-TWINN-2015/CSA-692293 VACTRAIN. Koordynator: prof. dr hab. Maria Bryszewska.
 11. Program wymiany osobowej z Białorusią 2017–2018 "Dendronized silver nanoparticlesas carriers of siRNA in cancer diseases". Koordynator: dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ
 12. Projekt OPUS 2015–2018 "Cellular and molecular mechanism of action of PPI dendrimer complexes with nucleoside analogue anticancer drugs". UMO-2014/13/B/NZ3/04643. Koordynator: prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz.
 13. Projekt SONATA 2014–2019 "Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolowanych przez oś NF-κB w mieloidalnych komórkach efektorowych". Kierownik: dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz.
 14. Program wymiany osobowej z Republiką Indii 2014–2016 "Dendrymery jako nośniki siRNA w raku piersi". Koordynator: prof. dr hab. Maria Bryszewska.
 15. Program wymiany osobowej ze Słowacją 2014–2016 "Gold nanoparticles as carriers for HIV-derivedpeptides – biophysical characterisation of formed complexes". Koordynator: dr hab. Maksim Ionov, prof. UŁ
 16. FP7-PEOPLE-2012-IRSES NANOGENE EU-Belarus-Russia Network 2013–2016 in "Nanomaterials-Driven Anti-Cancer Gene Therapy". Koordynator: prof. dr hab. Maria Bryszewska.
 17. Projekt HARMONIA 2013–2016 "Badanie dendrymerów fosforowych jako systemów transportujących fotouczulacze". Kierownik: prof. dr hab. Barbara Klajnert Maculewicz.
 18. Projekt VENTURES Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, PO IG. 2013–2015 "Dendrymery fosforowe jako nośniki dla fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej i jej kombinacji z hypertermią w badaniach in vitro". Kierownik: mgr Monika Dąbrzalska.
 19. Projekt HARMONIA 2013–2016 "Badanie dendrymerów fosforowych jako systemów transportujących fotouczulacze". Kierownik: prof. dr hab. B. Klajnert-Maculewicz.
 20. Mobilność Plus 2014–2015 "Dendrimer-based Drug Delivery – Dostarczanie leków na bazie dendrymerów". Realizowany w latach 2014–2015. Kierownik: mgr K. Ciepluch.
 21. Projekt "Iuventus Plus" 2012–2015 "Dendrymery jako nanotransportery leków stosowanych w terapii genowej skierowanej przeciw genom wirusa HIV". Kierownik: dr E. Pędziwiatr-Werbicka.
 22. Projekt HARMONIA 2012–2015 "Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami". Kierownik: prof. dr hab. M. Bryszewska.

 

Zgłoszenia patentowe

 1. Application of maltotriose-coated 4th generation polypropyleneimine dendrimer PPI-G4-DS-Mal-III. Franiak-Pietryga I., Bryszewska M., Appelhans D., Klajnert B. PL20120401934 20121206;
  WO2013PL00154 20131203; KR20150099539; JP2016501260; US20150320692
 2. Application of maltotriose-coated 4th generation polypropyleneimine dendrimer PPI-G4-OS-Mal-III. Franiak-Pietryga I., Bryszewska M., Appelhans D., Klajnert B. PL20120401936 20121206;
  WO2013PL00163 20131206; KR20150093216; JP2016501261; US20150306134
 3. Medical application of maltotriose-coated 4th generation polypropyleneimine dendrimer. Franiak-Pietryga I., Bryszewska M., Appelhans D. P.416636
 4. Synthesis of new phosphorus dendrimers and use thereof. Majoral J.P., Apartsin E., Venyaminova A., Bryszewska M., Ionov M., Shcharbin D., Dzmitruk V., Ihnatsyeu-Kachan A. P.418170
 5. Sposób pomiaru potencjału powierzchniowego plemników do oceny jakości nasienia. Ionov M., Bryszewska M., Gontarek W. P.418894
 6. Urządzenie do izolacji plemników o wysokiej jakości biologicznej. Ionov M., Bryszewska M., Gontarek W.
 7. Sposób otrzymywania koniugatu mesalazyny i dendrymeru PAMAM generacji 4 oraz jego zastosowanie do wytwarzania leku przeznaczonego do terapii nieswoistych zapaleń jelit. Gorzkiewicz M., Marcinkowska M., Klajnert-Maculewicz B., nr P. 432894, 13.02.2020

 

Patenty

 1. Application of maltotriose-coated 4th generation polypropyleneimine dendrimer PPI-G4-OS-Mal-III. Franiak-Pietryga I., Bryszewska M., Appelhans D., Klajnert B., US Patents: No.: 9,877,985 B2 No.: 10,022,395
 2. Urządzenie do izolacji plemników o wysokiej jakości biologicznej. Ionov M., Bryszewska M., Gontarek W., RP Patent DP.P.425365.9: No.: 234520

 

Współpraca międzynarodowa Katedry Biofizyki Ogólnej:

 1. Współpraca z Immunomolecular Biology Laboratory w Gregorio Marañon Hospital w Madrycie i Inorganic Chemistry Dept., Uniwersytet Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania.
 2. Współpraca z Uniwersytetem w Urbino, Institute of Chemical Sciences, Włochy.
 3. Współpraca z Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, Tuluza, Francja.
 4. Współpraca z Leibniz, Institut fűr Polymerforschung Dresden e.V., Niemcy.
 5. Współpraca z Uniwersytetem im. Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
 6. Współpraca z Instytutem Biofizyki i Bioinżynierii Komórki, Akademia Nauk w Mińsku, Białoruś.
 7. Współpraca z Riga Stradins University, Łotwa.
 8. Współpraca z Independent Division of Clinical Pharmacology, Universitaet Leipzig, Niemcy.
 9. Współpraca z School of Pharmacy, Universitetet i Oslo, Norwegia.
 10. Współpraca z Katedrą Chemii Medycznej Uniwersytetu w Debreczynie, Węgry.
 11. Współpraca z Oxidative Stress Research Group, Universytet Aston, Birmingham, UK.

 

Usługi/Ekspertyzy wykonywane przez Katedrę Biofizyki Ogólnej:

 1. Badania cytotoksyczności i genotoksyczności na modelu komórkowym – badania in vitro.
 2. Badania wpływu badanych związków na status redox komórek modelowych.
 3. Badania modelowe z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych.
 4. Badania interakcji lek, nanocząstka, polipleks: składniki komórki (białko, materiał genetyczny).
 5. Badania zmian strukturalnych białek, peptydów i kwasów nukleinowych metodą spektroskopii dichroizmu kołowego (CD).
 6. Badania stabilności roztworów koloidalnych metodą elektroforezy Dopplera.
 7. Badania rozmiarów nanocząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS).

 

Wybrane publikacje Katedry Biofizyki Ogólnej (2017–2019)

2019

 1. Krasheninina O. A., Apartsin E. K., Szulc A., Ionov M., Venyaminova A. G., Shcharbin D., Javier De la Mata F., Bryszewska M., Gόmez R. Complexes of pro-apoptotic siRNAs and carbosilane dendrimers: Formation and effect on cancer cells. Pharmaceutics, 11(1), 25, 2019
 2. Gorzkiewicz M., Deriu M.A., Studzian M., Janaszewska A., Grasso G., Pułaski Ł., Appelhans D., Danani A., Klajnert-Maculewicz B. Fludarabine-specific molecular interactions with maltose-modified poly(propyleneimine) dendrimer enable effective cell entry of the active drug form: Comparison with Clofarabine. Biomacromolecules, 20(3):1429-1442, 2019
 3. Sztandera K., Gorzkiewicz M., Klajnert-Maculewicz B. Gold nanoparticles in cancer treatment. Molecular Pharmaceutics, 16(1):1-23, 2019.
 4. Tokarz P., Płoszaj T., Regdon Z., Virág L., Robaszkiewicz A. PARP1-LSD1 functional interplay controls transcription of SOD2 that protects human pro-inflammatory macrophages from death under an oxidative condition. Free Radic Biol Med., 131:218-224, 2019.
  doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.004.
 5. Regdon Z., Robaszkiewicz A., Kovács K., Rygielska Ż., Hegedűs C., Bodoor K., Szabó É., Virág L. LPS protects macrophages from AIF-independent parthanatos by downregulation of PARP1 expression, induction of SOD2 expression, and a metabolic shift to aerobic glycolysis. Free Radic Biol Med., 131:184-196, 2019. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.11.034.
 6. Pietrzak J., Płoszaj T., Pułaski Ł., Robaszkiewicz A. EP300-HDAC1-SWI/SNF functional unit defines transcription of some DNA repair enzymes during differentiation of human macrophages. Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech., 1862(2):198-208, 2019. doi: 10.1016/j.bbagrm.2018.10.019.

2018

 1. Shcharbin D., Pedziwiatr-Werbicka E., Serchenya T., Cyboran-Mikolajczyk S., Prakhira L., Abashkin V., Dzmitruk V., Ionov M., Loznikova S., Shyrochyna I., Sviridov O., Peña-González C.E., Gumiel A.B., Gómez R., de la Mata F.J., Bryszewska M. Role of cationic carbosilane dendrons and metallic core of functionalized gold nanoparticles in their interaction with human serum albumin. International Journal of Biological Macromolecules, 118, 1773-1780, 2018.
 2. Tomalia D., Klajnert-Maculewicz B., Johnson K.A.M, Brinkman H.F., Janaszewska A., Hedstrand D.M. Non-traditional intrinsic luminescence: inexplicable blue fluorescence observed for dendrimers, macromolecules and small molecular structures lacking traditional/conventional luminophores. Progress in Polymer Science, 90, 35–117, 2019.
 3. Sekowski S., Bitiucki M., Ionov M., Zdeb M., Abdulladjanova N., Rakhimov R., Mavlyanov S., Bryszewska M., Zamaraeva M. Influence of valoneoyl groups on the interactions between Euphorbia tannins and human serum albumin. J. Lumin. 194, 170-178, 2018.
 4. Pasternak-Mnich K., Wróbel D., Nowacka O., Pieszyński I., Bryszewska M., Kujawa J. The effect of MLS laser radiation on cell lipid membrane. Ann. Agricult. Environ. Med., 25, 108-113, 2018.
 5. Michlewska S., Ionov M., Maroto-Diaz M., Szwed A., Ihnatsyeu-Kachan A., Loznikova S., Shcharbin D., Maly M., Gomez Ramirez R., de la Mata F.J., Bryszewska M. Ruthenium dendrimers as carriers for anticancer siRNA. J. Inorg. Biochem., 181, 18-27, 2018.
 6. Franiak-Pietryga I., Ostrowska K., Maciejewski H., Ziemba B., Appelhans D., Voit B., Jander M., Treliński J., Bryszewska M., Borowiec M. Affecting NF-κB cell signaling pathway in chronic lymphocytic leukemia by dendrimers-based nanoparticles. Toxicol. Appl. Pharmacol., 357, 33-38, 2018.
 7. Pandi P., Jain A., Kommineni N., Ionov M., Bryszewska M., Khan W. Dendrimer as a new potential carrier for topical delivery of siRNA: A comparative study of dendriplex vs. lipoplex for delivery of TNF-α siRNA. Int. J. Pharm., 550, 240-250, 2018.
 8. Bulbake U., Kommineni N., Bryszewska M., Ionov M., Khan W. Cationic liposomes for co-delivery of paclitaxel and anti-Plk1 siRNA to achieve enhanced efficacy in breast cancer. J. Drug Deliv. Sci. Technol., 48, 253-265, 2018.
 9. Ficker M., Theeuwen M.J.M., Janaszewska A., Gorzkiewicz M., Svenningsen S.W., Klajnert-Maculewicz B., Christensen J.B. Complexes of indomethacin with 4-carbomethoxy-pyrrolidone PAMAM dendrimers show improved anti-inflammatory properties and temperature-dependent binding and release profile. Molecular Pharmaceutics, 15(8):3573-3582, 2018.
 10. Gorzkiewicz M., Buczkowski A., Appelhans D., Voit B., Pułaski Ł., Pałecz B., Klajnert-Maculewicz B. Poly(propyleneimine) glycodendrimers non-covalently bind ATP in a pH-and salt-dependent manner-model studies for adenosine analogue drug delivery. International Journal of Pharmaceutics, 544(1):83-90, 2018.
 11. Gorzkiewicz M., Sztandera K., Jatczak-Pawlik I., Zinke R., Appelhans D., Klajnert-Maculewicz B., Pulaski Ł. Terminal sugar moiety determines immunomodulatory properties of poly (propyleneimine) glycodendrimers. Biomacromolecules, 19(5):1562-1572, 2018.
 12. Gorzkiewicz M., Jatczak-Pawlik I., Studzian M., Pułaski Ł., Appelhans D., Voit B., Klajnert-Maculewicz B. Glycodendrimer nanocarriers for direct delivery of fludarabine triphosphate to leukaemic cells: improved pharmacokinetics and pharmacodynamics of fludarabine. Biomacromolecules, 19(2):531-543, 2018.
 13. Janaszewska A., Gorzkiewicz M., Ficker M., Petersen J.F., Paolucci V., Christensen J.B., Klajnert-Maculewicz B. Pyrrolidone modification prevents PAMAM dendrimers from activation of pro-inflammatory signaling pathways in human monocytes. Molecular Pharmaceutics, 15(1):12-20, 2018.
 14. Pietrzak J., Spickett C.M., Płoszaj T., Virág L., Robaszkiewicz A. PARP1 promoter links cell cycle progression with adaptation to oxidative environment. Redox Biol., 18:1-5, 2018. doi: 10.1016/j.redox.2018.05.017.
 15. Hegedűs C., Kovács K., Polgár Z., Regdon Z., Szabó É., Robaszkiewicz A., Forman H.J., Martner A., Virág L. Redox control of cancer cell destruction. Redox Biol., 16:59-74, 2018.
  doi: 10.1016/j.redox.2018.01.015.
 16. Robaszkiewicz A., Wiśnik E., Regdon Z., Chmielewska K., Virág L. PARP1 facilitates EP300 recruitment to the promoters of the subset of RBL2-dependent genes. Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech., pii: S1874-9399(17)30290-0, 2017. doi: 10.1016/j.bbagrm.2017.12.001.
 17. Tempka D., Tokarz P., Chmielewska K., Kluska M., Pietrzak J., Rygielska Ż., Virág L., Robaszkiewicz A. Downregulation of PARP1 transcription by CDK4/6 inhibitors sensitizes human lung cancer cells to anticancer drug-induced death by impairing OGG1-dependent base excision repair. Redox Biol., 15:316-326, 2018. doi: 10.1016/j.redox.2017.12.017.

2017

 1. Pena-Gonzalez C.E., Pedziwiatr-Werbicka E., Shcharbin D., Guerrero-Beltran C., Abashkin V., Loznikova S., Jimenez J.L., Munoz-Fernandez M.A., Bryszewska M., Gomez R., Sanchez-Nieves J., de la Mata F.J. Gold nanoparticles stabilized by cationic carbosilane dendrons: synthesis and biological properties. Dalton Trans., 46, 8736-8745, 2017.
 2. Ihnatsyeu-Kachan A., Dzmitruk V., Apartsin E., Krasheninina O., Ionov M., Loznikova S., Venyaminova A., Milowska K., Shcharbin D., Mignani S., Munoz-Fernandez M.A., Majoral J.P., Bryszewska M. Multi-target inhibition of cancer cell growth by siRNA cocktails and 5-Fluorouracil using effective piperidine-terminated phosphorus dendrimers. Colloids and Interfaces, 2017,
  doi: for peer review.mdpi.com/journal/colloids.
 3. Pedziwiatr-Werbicka E., Serchenya T., Shcharbin D., Terekhova M., Prokhira E., Dzmitruk V., Shyrochyna I., Sviridov O., Pena-Gonzalez C.E., Gomez R., Sanchez-Nieves J., de la Mata F.J., Bryszewska M. Dendronization of gold nanoparticles decreases their effect on human alpha-1-microglobulin. Int. J. Biol. Macromol., 2017.
 4. Pena-Gonzalez C.E., Pedziwiatr-Werbicka E., Martin-Perez T., Szewczyk E.M., Copa-Patino J.L., Soliveri J., Perez-Serrano J., Gomez R., Bryszewska M., Sanchez-Nieves J., de la Mata F.J. Antibacterial and antifungal properties of dendronized silver and gold nanoparticles with cationic carbosilane dendrons. Int. J. Pharm., 528, 55-61, 2017.
 5. Michlewska S., Ionov M., Shcharbin D., Maroto-Diaz M., Gomez Ramirez R., de la Mata F.J., Bryszewska M. Ruthenium metallodendrimers with anticancer potential in an acute promyelocytic leukemia cell line (HL60). Eur. Polymer J. 87, 39-47, 2017.
 6. Wrobel D., Marcinkowska M., Janaszewska A., Appelhans D., Voit B., Klajnert-Maculewicz B., Bryszewska M., Stofik M., Herma R., Duchnowicz P., Maly J. Influence of core and maltose surface modification of PEIs on their interaction with plasma proteins – Human serum albumin and lysosyme. Coll. Surf. B: Biointerfaces, 152, 18-28, 2017.
 7. Shcharbin D., Shcharbina N., Dzmitruk V., Pedziwiatr-Werbicka E., Ionov M., Mignani S., de la Mata F.J., Gomez R., Munoz-Fernandez M.A., Majoral J.P., Bryszewska M. Dendrimer-protein interactions versus dendrimer-based nanomedicine. Coll. Surf. B:Biointerfaces, 152, 414-422, 2017.
 8. Mignani S.M., El Brahmi N., El Kazzouli S., Laurent R., Ladeira S., Caminade A-M., Pedziwiatr-Werbicka E., Szewczyk E.M., Bryszewska M., Bousmina M.M., Cresteil T., Majoral J.P. Original multivalent gold(III) and dual gold(III)-copper(II) conjugated phosphorus dendrimers as potent antitumoral and antimicrobial agents. Mol. Pharm., 2017, doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.7b00771.
 9. Sekowski S., Ionov M., Abdulladjanova N., Makhmudov R., Mavlyanov S., Milowska K., Bryszewska M., Zamaraeva M. Interaction of α-synuclein with Rhus typhina tannin – Implication for Parkinson's disease. Coll. Surf. B:Biointerfaces, 155, 159-165, 2017.
 10. Franiak-Pietryga I., Maciejewski H., Ziemba B., Appelhans D., Voit B., Robak T., Jander M., Treliński J., Bryszewska M., Borowiec M. Blockage of Wnt/β-catenin signaling by nanoparticles reduces survival and proliferation of CLL cells in vitro – preliminary study. Macromol. Biosci., 2017,
  doi: 10.1002/mabi.201700130.
 11. Shcharbin D., Pedziwiatr-Werbicka E., Vcherashniaya A., Janaszewska A., Marcinkowska M., Goska P., Klajnert-Maculewicz B., Ionov M., Abashkin V., Ihnatsyeu-Kachan A., de la Mata F.J., Ortega P., Gomez-Ramirez R., Majoral J.P., Bryszewska M. Binding of poly(amidoamine), carbosilane, phosphorus and hybrid dendrimers to thrombin – constants and mechanisms. Coll. Surf. B: Biointerfaces, 155, 11-16, 2017.
 12. Mignani S., Bryszewska M., Zablocka M., Klajnert-Maculewicz B., Cladera J., Shcharbin D., Majoral J.P. Can dendrimer based nanoparticles fight neurodegenerative diseases? Current situation versus other established approaches. Progress in Polymer Science, 64, 23-25, 2017.
 13. Gorzkiewicz M., Klajnert-Maculewicz B. Dendrimers as nanocarriers for nucleoside analogues. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 114:43-56, 2017.
 14. Jatczak-Pawlik I., Gorzkiewicz M., Studzian M., Appelhans D., Voit B., Pulaski L., Klajnert-Maculewicz B. Sugar-modified poly(propylene imine) dendrimers stimulate the NF-κB pathway in a myeloid cell line. Pharmaceutical Research, 34(1):136-147, 2017.
 15. Wiśnik E., Płoszaj T., Robaszkiewicz A. Downregulation of PARP1 transcription by promoter-associated E2F4-RBL2-HDAC1-BRM complex contributes to repression of pluripotency stem cell factors in human monocytes. Sci Rep., 7(1):9483, 2017. doi: 10.1038/s41598-017-10307-z.

 

Tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej:

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej:

 1. Nanomedycyna w walce z rakiem – możliwości i ograniczenia.
 2. Toksyczność nanocząstek.
 3. Nanoczastki w badaniach klinicznych.
 4. Dendrymery jako leki w chorobach infekcyjnych.
 5. Nośniki leków i materiału genetycznego.
 6. Charakterystyka dendrymerów fosforowych.
 7. Rola dendrymerów w terapii przeciw wirusowi HIV.
 8. Toksyczne białka w chorobach neurodegeneracyjnych.
 9. Rola wolnych rodników w chorobach neurodegeneracyjnych.
 10. Zmiana ekspresji genów spowodowana różnicowaniem komórek.
 11. Rola cyklu komórkowego w determinowaniu transkrypcji genów.
 12. Modulowanie transkrypcją genów w terapiach przeciwnowotworowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej:

 1. Hybrydowe karbokrzemowo-wiologenowo-fosforowe dendrymery jako nośniki krótkich kwasów nukleinowych w terapii HIV.
 2. Rola dendrymerów wiologenowo-fosforowych w procesie fibrylacji a-synykleiny.
 3. Biologiczne właściwości nanocząstek zawierających tlenek tytanu.
 4. Oddziaływanie dendrymerów PAMAM z insuliną wołową.
 5. Toksyczność modyfikowanych krzemionek mezoporowatych typu SBA-15.
 6. Biologiczne właściwości dendrymerów wiologenowo-karbokrzemowo-fosforowych.
 7. Wpływ dendrymerów GATG [G3]-Mor na proces agregacji peptydu amyloidowego Aβ 1-40.
 8. Ocena możliwości zastosowania inhibitorów cyklin zależnych od kinaz 4 i 6 w celu uwrażliwienia komórek nowotworowych na działanie leków generujących stres oksydacyjny.
 9. Detekcja ADP-rybozylacji białek związanych z chromatyną w obrębie sekwencji promotorowych wybranych cytokin prozapalnych.

Materiały dla studentów:

 

Przydatne linki:

Wywiad z prof. Marią Bryszewską (od 7 minuty)
Nano2Clinic, COST Action CA17140
Projekt Vactrain