Jakość kształcenia

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ jest Polityka zarządzania jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 30 października 2018 r. Celem głównym tego dokumentu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i stałe doskonalenie procesu dydaktycznego w oparciu o wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, w zgodzie z aktami prawa powszechnie obowiązującego oraz aktami wewnętrznymi Uniwersytetu Łódzkiego – przede wszystkim z Misją i Strategią Rozwoju UŁ oraz Strategią Rozwoju Wydziału BiOŚ UŁ. W Polityce określone są cele szczegółowe oraz działania i narzędzia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wskazane zostały także podmioty realizujące te działania. Polityka zwraca uwagę na zaangażowanie w podnoszenie jakości kształcenia zarówno interesariuszy wewnętrznych: studentów i pracowników jak i zewnętrznych – otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pełny tekst Polityki zarządzania jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ 2018 znaleźć można tutaj. Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (tutaj).

Zgodnie z Polityką na każdy rok akademicki przyjmowany jest Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Aktualny harmonogram działań na rok akademicki 2018/2019 można znaleźć tutaj.

Po każdym roku akademickim Wydział Biologii i Ochrony Środowiska składa Raport dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ. Ostatnią wersje raportu można znaleźć tutaj.