p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej na rok 2017/2018

III REKRUTACJA na STUDIA DOKTORANCKIE na Wydziale BiOŚ UŁ 2017/2018

 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Limit przyjęć:

6

Nabór elektroniczny:

20.09.2017 r. - 22.09.2017 r. www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Termin składania dokumentów w formie papierowej:

20.09.2017 r. - 22.09.2017 r. (do godz. 12:00) – termin wpłynięcia dokumentów

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ, ul. Pilarskiego 14/16, pok. 12, mgr Inga Grzelak

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:

25.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 10:00
Pawilon Biologii Molekularnej, ul. Pomorska 141/143,
Instytut Biofizyki, sala Bfi54

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie
na WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wymagane dokumenty:

a)  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, które należy wydrukować z systemu elektronicznej rekrutacji;

b)  dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych (1);

c)  zaświadczenie o średniej ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia (2);

d)  opinia o uzdolnieniach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, sporządzona przez pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

e)  deklarację samodzielnego pracownika o gotowości podjęcia się opieki nad pracą naukową i dydaktyczną kandydata.;

f)   curriculum vitae;

g)  opcjonalnie certyfikat językowy znajdujący się w wykazie
wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz.U. z 2016 r., poz.1586) – dokument ten nie jest obowiązkowy;

h) informacje o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody) – spis oraz kserokopie;
(pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)

i)   informacje o działalności w studenckim ruchu naukowym potwierdzone przez opiekuna koła naukowego;

j)   oświadczenie dotyczące przyporządkowania dorobku naukowo-badawczego do dyscypliny naukowej, z którą związane są dane studia doktoranckie;

k)  zarys koncepcji rozprawy doktorskiej uzgodniony z potencjalnym opiekunem naukowym;

l)   jeśli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

m)  kwestionariusz osobowy i 2 fotografie (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu).

n) deklaracja o mobilności,

o) kserokopię dowodu osobistego.

 

(1)kandydaci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant zamiast dyplomu ukończenia studiów, składają dokumentację odnośnie do przyznania Diamentowego Grantu,

(2) kandydaci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant nie składają ww. załącznika

 

Każdy z kandydatów podlega ocenie punktowej, która obejmuje
następujące kryteria:

a)

Średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub średnia ważona ze średnich ocen ze studiów I i II stopnia (w przypadku ukończenia więcej niż jednego kierunków studiów I lub II stopnia brane będą pod uwagę średnie, które kandydat wprowadzi do systemu elektronicznego podczas rejestracji).

Wzór do wyliczenia średniej: Śr=(LIst ׌r Ist.+ LIIst׌r IIst.)/LIst+IIst (gdzie L=liczba lat)

Szczegółowe kryteria dla średnich:

poniżej 3,00 – 0 pkt

3,00-3,50: 1 pkt

3,51-3,75: 2 pkt

3,76-4,00: 3 pkt

4,01-4,20: 4 pkt

4,21-4,40: 5 pkt

4,41-4,60: 6 pkt

4,61-4,80: 7 pkt

4,81-5,00: 8 pkt

 Diamentowy Grant: 8 pkt

(0 – 8 pkt.)

b)

Zaliczenie części przedmiotów studiów na zagranicznej uczelni wyższej
Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzymuje osoba, która zaliczyła przynajmniej 1 semestr na zagranicznej uczelni.

(0 – 2 pkt.)

c)

Aktywna działalność w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna koła naukowego
- za każdy rok członkostwa w kole 0,5 pkt (+0,5 pkt/rok dla osoby pełniącej funkcję przewodniczącego)

(0 – 2 pkt.)

d)

Dorobek naukowy (publikacje* oraz udział w konferencjach naukowych)
(pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)

- Publikacja w czasopiśmie z listy A – w języku obcym: 2 pkt, w języku polskim: 1,5 pkt

- Publikacja z listy B lub C lub artykuł w czasopiśmie
zagranicznym typu open access lub rozdział w recenzowanej monografii ≥5 stron – w języku obcym: 1 pkt;
w języku polskim: 0,5 pkt

- Inne publikacje  – 0,25 pkt (łącznie nie więcej niż 1 pkt)

- Udział w konferencji – prezentacja ustna 0,5 pkt; plakat 0,25pkt. Nagrodzone wystąpienie lub plakat: dodatkowo 0,5pkt

*Pod uwagę brane są tylko prace już opublikowane lub przyjęte do druku z potwierdzeniem redakcji.

(0 – 6 pkt.)

e)

Znajomość języków obcych oceniona w trakcie rozmowy z kandydatem.
Kandydat posiadający certyfikat językowy znajdujący się w wykazie wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz.U. z 2016 r., poz.1586) jest zwolniony
z rozmowy i uzyskuje maksymalną liczbę punktów.

(0 – 3 pkt.)

f)

Wiedza oraz predyspozycje kandydata do pracy naukowej ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym
koncepcja pracy doktorskiej

(0 – 9 pkt.)

 

Razem

30 pkt

Pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację.

Powyższe szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu UŁ nr 87 z dnia 10 kwietnia 2017 r.