p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem wykonawczym w zakresie zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, podlegającym Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia. W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą m.in. Prodziekani (odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów I i II stopnia), Dyrektorzy Instytutów, kierownik jednego ze studiów doktoranckich, dydaktyk ze stopniem magistra, przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów i przedstawiciel pracodawców.

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca

 • dr Agnieszka Wolańska-Kamińska

Członkowie:

 • dr hab. Maciej Bartos, prof. nadzw. UŁ
 • prof. dr hab. Bożena Bukowska
 • dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. UŁ
 • prof. dr hab. Katarzyna Lisowska
 • dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw. UŁ
 • prof. dr hab. Agnieszka Marczak
 • prof. dr hab. Maria Skłodowska
 • prof. dr hab. Mirosław Soszyński
 • dr hab. Katarzyna Szczepko. prof. nadzw. UŁ
 • dr hab. Adrianna Wojtal – Frankiewicz, prof. nadzw. UŁ
 • prof. dr hab. Katarzyna Woźniak
 • dr Grzegorz Wolski
 • mgr Danuta Babska
 • dr Michał Ciepłucha (przedstawiciel przedsiębiorców)
 • mgr Anna Lichota (przedstawiciel doktorantów)
 • Monika Litwinowicz (przedstawiciel studentów)

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

 • współpraca z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia i innymi podmiotami w Uczelni odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu jakości kształcenia;
 • opracowanie jednolitych dla Wydziału  procedur służących zarządzaniu jakością kształcenia;
 • ocena form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale;
 • opiniowanie programów kształcenia;
 • przegląd aktów prawa pod kątem przepisów regulujących system jakości kształcenia;
 • przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale.