p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Studia Podyplomowe - specjalność biologia

 Edycja 2018-2019 nie została uruchomiona 

Szczegółowe informacje na temat kolejnych edycji tych studiów ukażą się po opublikowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli.

Zapowiadane rozporządzenie ma się ukazać w styczniu 2019 r.

 

Studia podyplomowe - specjalność Biologia kierowane są do nauczycieli - absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę w zakresie biologii oraz dla absolwentów studiów magisterskich pokrewnych specjalności, chcących uzyskać kwalifikacje merytoryczne do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu.

Studia podyplomowe umożliwiają przygotowanie merytoryczne niezbędne do realizacji treści kształcenia przedmiotu biologia, obejmujące najaktualniejszą wiedzę o różnorodności biologicznej, podstawach klasyfikacji organizmów, funkcjonowaniu organizmów w środowisku, zasadach ochrony przyrody i środowiska, podstawach genetyki i ewolucji organizmów.

Duże znaczenie, podczas kształcenia w ramach studiów podyplomowych, ma również nabywanie umiejętności z zakresy dydaktyki biologii, przekazywania wiedzy, umiejętności i kształtowanie kompetencji społecznych uczniów, przez planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy z uczniem.

Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez nauczycieli akademickich o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wymagania rekrutacyjne:

Od kandydata na Studia podyplomowe - specjalność Biologia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie nauk biologicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, ochrona środowiska, edukacji ekologicznej, pedagogiki, psychologii lub wychowania fizycznego.

Studia trwają 2 semestry

Opłata 4 800,- (cztery tysiące osiemset złotych)

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji (podanie, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie) dostępne w załącznikach poniżej

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych - specjalność Biologia

dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. nadzw. UŁ      tel. 42 635 47 39   e-mail:

Sekretariat

Irena Pazia (do 30 września 2018 roku)                tel. 42 635 44 90             e-mail:

 

 

Nr Konta: Uniwersytet Łódzki BANK PEKAO S.A II/O Łódź 

86 1240 3028 1111 0000 2822 2488