p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Socrates Erasmus - informacje

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus Wydziału BiOŚ UŁ
dr Tomasz Kowalczyk
tel. 42 665 56 81
e-mail: tokowal@biol.uni.lodz.pl

 

Drodzy Studenci!

Chcielibyśmy, aby zamieszczone poniżej informacje przybliżyły Wam ideę i zasady Programu SOCRATES/ ERASMUS, który oferuje Wam możliwość postudiowania w zagranicznej uczelni, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, zyskania nowych przyjaciół.

Program SOCRATES/ ERASMUS stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z krajów Unii Europejskiej na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego.

Będziecie mogli otrzymać stypendium ERASMUSa i zostaniecie zwolnieni z opłat czesnego w uczelni zagranicznej. Ponadto w Waszej macierzystej uczelni okres studiów odbytych za granicą zostanie w pełni zaliczony (bez konieczności powtarzania roku czy też brania urlopu dziekańskiego).

 

Co to jest Erasmus?

Erasmus - to komponent szerszego programu SOCRATES, adresowany do szkolnictwa wyższego.

Głównym celem programu Erasmus jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych - przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.

Erasmus przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.

Erasmus jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie.

Program jest otwarty dla następujących krajów:

•  15 krajów członkowskich Unii Europejskiej

  • 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia)
  • 12 krajów stowarzyszonych (Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Republika Słowacji, Słowenia, Węgry).

 

Kto może wziąć udział w programie ERASMUS?

Aby skorzystać ze stypendiów ERASMUSa, należy:

•  być studentem uczelni biorącej udział w programie SOCRATES/ERASMUS i studiów prowadzących do uzyskania stopnia/ dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora) na wydziale objętym programem;

  • być obywatelem kraju uprawnionego do udziału w Erasmusie (albo mieć oficjalny status uchodźcy lub mieć kartę stałego pobytu w kraju uprawnionym);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów.

 

  Jak skorzystać z programu i dokąd można wyjechać?

Jeżeli spełniacie te wymogi, powinniście skontaktować się z uczelnianym koordynatorem programu Socrates/ Erasmus w Waszej uczelni, którego znaleźć można zazwyczaj w dziale/ biurze współpracy z zagranicą. Informacje znajdziecie również na stronie internetowej Naszej uczelni. Koordynator oraz - najczęściej - także inne osoby zatrudnione w dziale udzielą Wam wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji kandydatów (każda uczelnia prowadzi selekcję studentów we własnym zakresie) oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych. Pamiętajcie, że możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Wasza macierzysta uczelnia podpisała umowy o współpracy w ramach ERASMUSa, przewidujące wymianę studentów.

 

Na jak długo i kiedy można wyjechać?

W ramach programu SOCRATES/ERASMUS możecie wyjechać do zagranicznej uczelni na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. W praktyce uczelnie najchętniej wysyłają swoich studentów na okres stanowiący pewną formalną całość, np. jeden semestr.

UWAGA : pobyt za granicą w ramach ERASMUSa nie może wykroczyć poza dany rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w przyjmującej uczelni zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim/ trymestrze, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu? Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa?

Nie ma z góry określonego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ERASMUSa; każda uczelnia ustala taki termin samodzielnie. W większości polskich szkół wyższych selekcja odbywa się wczesną wiosną. Najlepiej już na początku roku akademickiego udać się do działu współpracy z zagranicą i tam uzyskać niezbędne informacje o terminie i formie naboru studentów.

Każda uczelnia we własnym zakresie organizuje selekcję kandydatów i ustala kryteria, według jakich będą oni kwalifikowani do wyjazdu, stosując się jednak do krajowych wymogów programu Erasmus. Podstawowymi kryteriami są wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Wam koordynator uczelniany lub wydziałowy Programu SOCRATES/ERASMUS i pracownicy działu współpracy z zagranicą w Waszej uczelni.

 

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium ERASMUSa jest z założenia jedynie dofinansowaniem pobytu za granicą. Jest ono przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów podróży i zredukowania do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego się wyjeżdża. W związku z tym kwota stypendium nie jest wysoka.

Kwota przyznawanego stypendium może się różnić w zależności od uczelni (zmienia się też w kolejnych latach).

W związku z ograniczoną kwotą grantu, wiele polskich uczelni decyduje się na dofinansowanie wyjazdów studentów bądź to w formie dodania do grantu pewnej kwoty z budżetu uczelni, bądź pokrywając lub współfinansując niektóre koszty, np. ubezpieczenia lub podróży. Uczelnie prywatne mogą zrezygnować z pobierania czesnego od studenta przez czas jego nieobecności w Polsce.

 

Czy za studia za granicą trzeba płacić?

Nie. Zgodnie z zasadami programu SOCRATES/ERASMUS, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego).

 

Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?

Tak być powinno. Jest to jeden z wymogów programu SOCRATES/ERASMUS. Okres studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancja uznania okresu studiów za granicą powinna się znaleźć w "Porozumieniu o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement ). O zaliczeniu jednak decyduje uczelnia lub wydział uczelni macierzystej po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą.

 

Co to jest "Porozumienie o programie zajęć" ("Learning Agreement")?

Porozumienie o programie zajęć za granicą to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student za granicą oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Po podpisaniu Porozumienia można do niego wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).

Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu powinno gwarantować automatyczne zaliczenie okresu studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

 

Co to jest "Wykaz zaliczeń" ("Transcript of Records")?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także - jeśli to możliwe - stopniami przyznanymi zgodnie ze skalą ECTS.

Podobny wykaz - zawierający dotychczas zaliczone przedmioty - może być również wymagany przez uczelnię przyjmującą w celu uzgodnienia programu zajęć, na które będzie uczęszczał student.

 

Co to jest ECTS?

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem, który ma ułatwić uznawanie okresów studiów odbytych za granicą. System ten pozwala na "mierzenie" w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów kredytowych).

Więcej informacji można znaleźć w informatorze "Europejski System Transferu Punktów" zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej .

 

Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża? Czy jest możliwość udziału w językowych kursach przygotowawczych?

Język, w którym zamierzacie studiować powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach.

Możecie wziąć udział w kursach przygotowawczych języka obcego w Waszej uczelni przed wyjazdem lub już za granicą w uczelni przyjmującej (jeżeli takie kursy są organizowane). Ponadto, kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują raz w roku w ramach programu ERASMUS specjalne językowe kursy przygotowawcze (ILPC - Intensive Language Preparatory Courses ). Studenci przyjęci na tego typu kursy nie ponoszą opłaty za kurs.

 

Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą?

Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż za pośrednictwem DWZ powinniście jak najszybciej skontaktować się z działem uczelni przyjmującej, który zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Jednostka ta może także podać Wam adresy tanich kwater prywatnych. Pomocy w nawiązaniu kontaktu powinien udzielić Wam uczelniany lub wydziałowy koordynator ERASMUSa lub/i dział współpracy z zagranicą Naszej uczelni.