p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkie przewody doktorskie, które zostały wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, a które nie zostały zakończone do 31 grudnia 2022 r., zostaną obligatoryjnie zamknięte po tym terminie.

 

SKŁADANIE PRACY DOKTORSKIEJ I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której doktorantem/pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

Na minimum 14 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne należy złozyć nastepujące dokumenty:

- opinia promotora o pracy wraz z propozycją recenzentów (min. 3 osoby wszystkie spoza UŁ (z podaniem adresów do korespondencji i adresów e-mail));

- raport z systemu antyplagiatowego (JSA), podpisany przez promotora;

- oświadczenie kandydata o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem/pracownikiem;

- praca doktorska (4 egz.) (wzór1,     wzór2),

- praca doktorska na nośniku elektronicznym (cała praca (rozszerzenie pdf)).

oświadczenie dla BUŁ (2 egzemplarze),

oświadczenie.

- podpisaną elektroniczną wersję streszczenia w jęz. polskim i angielskim w jednym pliku

 

Po przyjęciu rozprawy przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, doktorant zobowiazany jest zdeponować pracę doktorską w Repozytorium UŁ.

Repozytorium UŁ - Deponowanie doktoratów

Drogę postępowania określa Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 2014-12-16 w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim oraz Zarządzenie Rektora nr 76 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Kontakt do osób zajmujących się Repozytorium UŁ:

e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 

ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Przed egzaminem należy złożyć w Dziekanacie podanie do Przewodniczącego Kosmiji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w konkretnym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Instrukacja dot. zdalnych egzaminów doktorskich

 

PRZYJĘCIE ROZPRAWY I DOPUSZCZENIA JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony następuje po jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:

  1. Zdaniu pozytywnym wszystkich egzaminów doktorskich przez kandydata do stopnia,
  2. Złożeniem przez recenzentów recenzji rozprawy doktorskiej.

 

Komisja Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, a także uchwałę o powołaniu komisji doktorskiej do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

Najpóźniej na 10 dni przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat składa w Dziekanacie indeks doktorancki (z zaliczeniem ostatniego roku przez Kierownika Studiów Doktoranckich), autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Ponadto kandydat składa uaktualniony wykaz publikacji naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę, jak również uaktualniony życiorys. Dokumenty te nalezy także przesłać w formie elektronicznej na adres: inga.grzela@biol.uni.lodz.pl

Przed obroną prosimy o przesłanie na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl

informacji kto będzie protokolantem podczas obrony rozprawy doktorskiej (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego).

Po obronie doktorskiej, należy dostarczyć do Dziekanatu oraz wysłać na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl

podpisany przez przewodniczącego komisji doktorskiej i protokolanta protokół w dwóch egzemplarzach.

PO NADANIU STOPNIA DOKTORA

Po nadaniu stopnia naukowego doktora, należy złożyć następujące dokumenty:

synaba (pobierz aplikację) Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej : http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html (możliwe również zainstalowanie programu przez stronę www.opi.org.pl). Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, Kartę Informacyjną (w formacie pdf) należy przesłać na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl

zawiadomienie (w formie elektronicznej w wersji edytowalnej, przesłać na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl

- e-obiegówkę,

- potwierdzenie wpłaty za dyplom doktorski w wysokości 60 zł na konto Uniwersytetu Łódzkiego (Bank Polska Kasa Opieki S. A. II o/Łódź 83 1240 3028 1111 0010 2942 8897)

Dyplom doktorski

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego