p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

PRACOWNIA ALGOLOGII I MYKOLOGII

 • Kierownik Pracowni:

prof. nadzw. dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek

Adres:

ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Budynek A
Tel: +48 42 635 47 39
e-mail:

 

Grażyna Samek

635 44 11

A/165

 

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek prof. nadzw. UŁ

42 635 47 39

A/167

Pt. 13.00-15.00

prof. Maria Ławrynowicz   (prof. em.)

42 635 44 02 

 

B/108 

 

prof. Krystyna Czyżewska (prof. em.)

42 635 45 96     A/106  

dr hab. Izabela Kałucka

42 635 40 62 A/104  

dr Ewelina Szczepocka

42 635 44 12

A/169

Wt.12.00-14.00
Pt. 13.00-15.00

dr Paulina Nowicka-Krawczyk

42 635 44 12

A/170

Śr. 10.00-14.00
Pt. 10.00-14.00

dr Mariusz Hachułka

42 635 44 91

A/21

Wt. 12.00-14.00
Czw. 12.00-14.00

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

42 635 40 62

A/104

 

 dr Dominika Ślusarczyk 42 635 40 62    A/104   
         

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

mgr Rafał Olszyński

42 635 44 11

mgr Piotr Knysak

42 635 44 11

     

 

Algologia

Tematyka badań

 • Różnorodność taksonomiczna i ekologiczna glonów i sinic.
 • Taksonomia i ekologia sinic siedlisk potencjalnie naturalnych, będących pod wpływem oddziaływania człowieka. Klasyczne i molekularne metody badań sinic w taksonomii i filogenetyce.
 • Nowoczesna taksonomia okrzemek (Bacillariophyta), między innymi z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej.
 • Glony, jako organizmy wskaźnikowe różnych cech środowiska oraz ich wykorzystanie w biomonitoringu.
 • Biologiczna ocena jakości ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, torfowisk, zbiorników poeksploatacyjnych) z wykorzystaniem okrzemek.
 • Wpływ substancji czynnych i biocydów na rozwój biofilmów glonów i sinic.
 • Glony i sinice, jako czynniki korozyjne materiałów budowlanych i obiektów zabytkowych.
 • Okrzemki w badaniach paleoekologicznych.
 • Zbiorowiska glonów w różnych typach ekosystemów wodnych Polski i Europy.

 

Zakres ekspertyz i oferta badań komercyjnych

 • Monitoring stanu jakości oraz zaburzeń środowiskowych wywołanych czynnikami naturalnymi lub antropogenicznymi ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, stawów, torfowisk) na podstawie właściwości bioindykacyjnych okrzemek i sinic.
 • Ocena statusu ekologicznego i stanu jakości ekosystemów wodnych na podstawie analiz diatomologicznych, zgodnie z zasadami i zaleceniami monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce.
 • Analiza fitobentosu okrzemkowego w różnych typach wód.
 • Badania nad różnorodnością biologiczną mikroorganizmów fotosyntetyzujących (sinic i glonów) w ekosystemach wodnych i lądowych.
 • Charakterystyka zakwitów sinic i glonów, w tym: identyfikacja taksonomiczna, ocena zagrożenia toksykologicznego oraz prognoza dynamiki zmian zachodzących w fitoplanktonie.
 • Ocena przekształceń antropogenicznych ekosystemów wodnych na podstawie analiz różnorodności sinic i glonów oraz opracowanie zaleceń minimalizujących presję antropogeniczną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Charakterystyka zagrożeń biodegradacyjnych i biodeterioracyjnych obiektów historycznych i zabytkowych wywołanych obecnością mikroorganizmów fotosyntetyzujących, ocena stopnia skażenia powierzchni budowlanych biofilmami fotosyntetyzującymi oraz opracowanie działań konserwatorskich zmierzających do minimalizacji ryzyka biodegradacji i biodeterioracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
 • Badania nad właściwościami biobójczymi związków czynnych, biocydów i nanocząsteczek metali wobec lądowych mikroorganizmów fotosyntetyzujących (sinice, glony) wywołujących procesy biodegradacji.
 • Ekspertyzy sądowe: analizy diatomologiczne dla potwierdzenia lub wykluczenia przyczyny śmierci (w przypadkach podejrzenia utonięcia); analizy porównawcze w celu określenia miejsca i okoliczności zdarzenia, pomoc w ocenie uwarunkowań popełnionych przestępstw.
 • Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce.

 

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowa problematyka prac dyplomowych
A. Prace licencjackie

 1. Glony jako źródło biopaliw.
 2. Toksyczność glonów.
 3. Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce.
 4. Rola glonów w elimninacji dwutlenku wegla w przyrodzie.
 5. Czy glony mogą być rozwiazaniem problemu głodu na świecie.
 6. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie zbiorników zaporowych
 7. Roślinność torfowisk Polski
 8. Okrzemki jako bioindykatory
 9. Biologiczna ochrona wód przed zanieczyszczeniem.
 10. Charakterystyka rzek łódzkich.

B.  Prace magisterskie

 1. Sukcesja okrzemek w słodkowodnych akwariach biotopowych
 2. Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce – analiza porównawcza na podstawie wybranych podłoży
 3. Zróżnicowanie morfologiczne okrzemek rodzaju Nitzschia występujących w rzece Nieciecz
 4. Okrzemki źródeł rezerwatu Struga Dobieszkowska
 5. Okrzemki wybranych torfowisk Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
 6. Ocena jakości wody rzeki Bzury na podstawie okrzemek bentosowych
 7. Okrzemki bentosowe w ocenie jakości wód rzeki Sokołówki
 8. Okrzemki bentosowe zbiorników na rzece Sokołówce
 9. Różnorodność gatunkowa zielenic występujących w Jeziorze Głuszyńskim
 10. Zielenice torfowiska „Święte Ługi” położonego na terenie Kotliny Szczercowskiej
 11. Zbiorowiska zielenic występujące na torfowiskach „Kacze oko” i „Rybie oko” w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"

 

Realizowane projekty

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswięcimiu nr 5/2012/GPK. Badania nad korozją biologiczną obiektów na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie rozpoznawania i zwalczania czynników biologicznych; koordynator projektu: dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw. PŁ (Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka); wykonawca: dr inż. Mariusz Hachułka – analiza briologiczna, mgr Paulina Nowicka-Krawczyk – analiza algologiczna (lata realizacji 2012-2015).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nr 4/SMN/2015.Zielony biofilm – niedostrzegalne zagrożenie dla stanu technicznego materiałów budowlanych; kierownik: mgr Paulina Nowicka-Krawczyk (realizacja rok 2015).
 • Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN), nr: N N304 354239. Tytuł projektu: Rola wskaźnikowa okrzemek bentosowych w biologicznej ocenie jakości wody.

 

Wybrane publikacje

 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J. 2016. Dynamics in cyanobacterial communities from a relatively stable environment in an urbanised area (ambient springs in Central Poland). Science of the Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.080
 • Koziróg A., Rajkowska K., Otlewska A., Piotrowska M., Kunicka-Styczyńska A., Brycki B., Nowicka-Krawczyk P., Kościelniak M., Gutarowska B. 2016. Protection of Historical Wood against Microbial Degradation – Selection and Application of Microbiocides. International Journal of Molecular Sciences, 17, 1364: 1-15.
 • Szczepocka E., Nowicka-Krawczyk P., Knysak P., Żelazna-Wieczorek J. 2016. Long term urban impacts on the ecological status of a lowland river as determined by diatom indices. Aquatic Ecosystem Health & Management 19 (1): 19-28.
 • Żelazna-Wieczorek J., Olszyński R.M. 2016. Taxonomic revision of Chamaepinnularia krookiformis Lange-Bertalot et Krammer with a description of Chamaepinnularia plinskii sp. nov. Fottea 16 (1): 112-121.
 • Kwiatkowska K., Żelazna-Wieczorek J., Ziułkiewicz M., Majecki J. 2016. Caddisflies (Trichoptera) and diatoms of some springs in the vicinity of Łódź (Cental Poland). Zootaxa 4138 (1): 118-126, doi:10.1164/zootaxa.4138.1.4
 • Żelazna-Wieczorek J., Nowicka-Krawczyk P. 2015. The cascade construction of artificial ponds a tool for urban stream restoration - The use of benthic diatoms to assess the effects of restoration practices. Science of the Total Environment 538: 591-599.
 • Żelazna-Wieczorek J., Olszyński R.M., Nowicka-Krawczyk P. 2015. Half a century of research on diatoms in athalassic habitats in central Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (1): 51-67.
 • Szczepocka E., Rakowska B. 2015. Diatoms in the biological assessment of the ecological state of waters using the Czarna Staszowska River as an example. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (2): 254-266.
 • Rakowska B., Szczepocka E. 2015. Occurrence and ecology of Geissleria declivis. Biologia 70 (1): 39-44.
 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J., Otlewska A., Koziróg A., Rajkowska K., Piotrkowska M., Gutarowska B., Żydzik-Białek A. 2014. Diversity of an aerial phototrophic coating of historic buildings in the former Auschwitz II-Birkenau concentration camp. Science of the Total Environment 493: 116-123.
 • Piotrowska M., Otlewska A., Koziróg A., Rajkowska K., Gutarowska B., Kunicka-Styczyńska A.,Nowicka-Krawczyk P.,Hachułka M., Wolski G., Żydzik-Białek A. 2014. PLoS One 9 (10): 1 -12.
 • Szczepocka E., Szulc B., Szulc K., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek  J. 2014. Diatom indices in the biological assessment of the water quality based on the example of a small lowland river. Oceanological and Hydrobiological Studies 43(3): 265-273.
 • Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Solak C. N., Kulikovsky M. 2014. Morphology, ecology and distribution of the diatom (Bacillariophyceae) species Simonsenia delognei (Grunow) Lange-Bertalot. Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (4): 393-401.
 • Szczepocka E., Kruk A., Rakowska B. 2014. Can tolerant diatom taxa be used for effective assessment of human pressure? River Research and Applications: 1-11. 
 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J. 2013. Cyanobacteria microflora in a limestone spring (Troniny spring, Central Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 82 (3): 219-224
 • Szulc B., Szulc K. 2013. The use of the Biological Diatom Index (BDI) for the assessment of water quality in the Pilica River, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 42 (2): 188-194.
 • Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A.Z., Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka monitoringu środowiska. GIOŚ Warszawa: 1-452.
 • Szulc K., Szulc B. 2012. Diatom communities of the “Korzeń” National Nature Reserve in the central Poland [in:] J. Forysiak, L. Kucharski, M. Ziułkiewicz (reds.), Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and the possibility of protection, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 31–40.
 • Ziułkiewicz M. Żelazna-Wieczorek J. 2012. Current ecological status of selected transitional peatlands in Central Poland in relation to hydrochemical conditions. In: J. Forysiak, L. Kucharski and M. Ziułkiewicz (eds.) Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and the possibility of protection. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 59-72.
 • Żelazna-Wieczorek J. 2011. Diatom flora in springs of Łódź Hills (Central Poland).Diatom Monographs, 13, A.R.G. Gantner Verlag K.G., 1-420.
 • Rakowska B., Szczepocka E. 2011. Demonstration of the Bzura River restoration using diatom indices. Biologia 66/3: 411-417
 • Szulc K., Szulc B. 2011. Indeks TDI (Trophic Diatom Index) w ocenie eutrofizacji wód rzeki Pilicy [w:] K. Gwoździński (red.), Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona, monitoring, edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 95-104.
 • Mareš J., Leskinen E., Sitkowska M., Skácelowá O., Blomster J. 2011. True identity of European freshwater Ulva (Chlorophyta, Chlorophyceae) revealed by a combined molecular and morphological approach. J. Phycol. 47, 5:1177-1192.
 • Żelazna-Wieczorek J. 2010. Zmiany warunków środowiska na podstawie okrzemek (Bacillariophyceae) w osadach torfowiska Żabieniec (Polska Środkowa). [Environmental changes on the basis of diatoms in sediments of a small mire Żabieniec (Central Poland)]. W: J. Twardy, S. Żurek i J. Forysiak (red.) Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach: 151-162. Wyd. Bogucki Poznań.
 • Żelazna-Wieczorek J., Nowak K., Nowicka P. 2010. First record of Amphora ohridana (Bacillariophyceae) in Poland. Polish Botanical Journal 55(1): 127-133.
 • Rakowska B. 2010. Fallacia helensis (Schulz) D. G. Mann and associated diatoms in water drained from the “Bełachatów Brown Coal Mine”. Diatom Research. 25 (2): 349-354
 • Rakowska B., Sitkowska M. 2010. Alga assemblages in the Rąbień peat-bog reserve. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 39 (2): 63-74
 • Szczepocka E. 2010. Rzeka Bzura na przestrzeni 30 lat – ocena biologiczna jakości wody na podstawie okrzemek bentosowych. [w:] Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2009 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Łódź: 70-75.

 

Więcej informacji już wkrótce na stronie Katedry: www.fyko.lodz.pl

Przydatne linki

 

Mykologia

Tematyka badań

 • Ekologia, chorologia i taksonomia różnych grup grzybów
  • podziemne Asco- i Basidiomycetes
  • rodzaj Tuber w warunkach naturalnych i uprawie
  • grzyby mikroskopijne (pasożyty obligatoryjne i okolicznościowe, saprotrofy okolicznościowe) związane z roślinami
  • rewizja taksonomiczna porostów z rodzaju Cetrelia (Parmeliaceae)
  • wzorce rozmieszczenuia porostów i grzybów naporostowych w Polsce Środkowej
  • Myxomycetes (śluzowce)
 • Grzyby w różnych ekosystemach lądowych Polski i Europy
  • grzyby makroskopowe terenów zurbanizowanych
  • grzyby makroskopowe w zbiorowiskach z Fagus sylvatica w Polsce Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów saprotroficznych
  • porosty naskalne siedlisk słodkowodnych oraz lądowych głazów narzutowych i skalnych podłoży antropogenicznych
  • porosty terenów poprzemysłowych
  • grzyby naporostowe lasów liściastych i borów Polski
 • Ochrona grzybów
 • Ochrona i zagrożenie porostow
 • Obce i inwazyjne grzyby mikroskopijne
 • Korozja biologiczna obiektów zabytkowych wywoływana przez porosty
 • Ciągłość ekologiczna gatunków wskaźnikowych porostów w lasach naturalnych i antropogenicznych Polski

 

Usługi/Ekspertyzy

 • Analizy, ekspertyzy i konsultacje w zakresie różnorodności biologicznej grzybów, w tym chronionych i zagrożonych.
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie grzybów jadalnych i trujących.

 Wybrane publikacje

 

 • Stasińska M., Sotek Z., Ruszkiewicz-Michalska M., Białecka B. 2016. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new record to Poland. Nova Hedwigia 103(1-2): 145-154.
 • Hrynkiewicz K., Deka P., Ruszkiewicz-Michalska M., Thiem D., Szmidt-Jaworska A. 2016. Interactive physiological potential of Peyronellaea curtisii (= Phoma narcissi) strains for enzymatic attack and defence capabilities against phytoalexins. European Journal of Plant Pathology. 145: 89-102, DOI: 10.1007/s10658-015-0817-2
 • Kałucka I., Jagodziński A.M. 2016. Succesional traits of ectomycorrhizal fungi in forest reclamation after surface mining and agricultural disturbances: A review. Dendrobiology 76: 91-104, DOI:10.12657/denbio.076.009

 • Grzesiak B., Ławrynowicz M., Stebel A. 2015. Interakcje miedzy grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych. Sylwan 159(11): 912 – 920

 • Grzesiak B., Wolski G. J. 2015. Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogd of Central Poland. Herzogia 28(2): 607 – 623

 • Ruszkiewicz-Michalska M., Połeć E. 2014. Additions to Ramularia species (hyphomycetes) in Poland. Mycotaxon 127: 63-72.

 • Se Hun Gu, J. Hejduk, J. Markowski, H. J. Kang, M. Markowski, M. Połatyńska, B. Sikorka, P. P. Liberki, R. Yanagihara. 2014. Co-circulation of soricid- and talpid-borne hantaviruses in Poland. Infection, Genetics and Evolution 28: 296-303.
 • Salamaga A., Ślusarczyk D. 2014. Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). Acta Mycologica 49 (1): 99-107. 
 • Rajkowska K., Otlewska A., Koziróg A., Piotrowska M., Nowicka-Krawczyk P., Hachułka M. Wolski G.J., Kunicka-StyczyńskaA., Gutarowska B. & Żydzik -Białek A. 2013. Assessment of biological colonization of historic buildings in theformer Auschwitz II-Birkenau concentration camp. Ann. Microbiol. doi: 10.1007/s13213-13-013-0716-8
 • Czyżewska K., Lipnicki L. 2012. Lichenologia i lichenolodzy w Polsce. Sonar Sp. z o.o., Gorzów Wlkp., ss. 124. ISBN 978-83-63189-21-1
 • Kukwa M., Pietnoczko M., Czyżewska K. 2012. The lichen family Parmeliaceae in Poland. II. The genus Cetrelia. Acta Soc. Bot. Poloniae 81, 1: 43-52.
 • Hachułka M. 2012. Protected and threatened lichens in the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park (Central Poland). In: L. Lipnicki (ed). Lichen protection - Protected lichen species. Sonar Sp. z o.o, Gorzów Wlkp., p. 243-252.
 • Trocha L.K., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012. Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22 (2): 121-134.
 • Ławrynowicz M. 2011. Międzynarodowe aspekty ochrony grzybów. [W:] M. Mańka (red.), Ochrona grzybów w środowisku leśnym. Zagrożenia i ochrona grzybów, czyli o tym, jak rozwija się ochrona grzybów w Polsce i na świecie. Seminarium naukowe. Poznań, 13 kwietnia 2011. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, s. 13-34.
 • Dickie I.A., Kałucka I., Stasińska M., Oleksyn J. 2010. Plant host drives fungal phenology. Fungal Ecology 3 (4): 311-315.
 • Jagodziński A., Kałucka I. 2010. Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Scots pine stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap. Dendrobiology 64: 19-30.

Tematyka prac dyplomowych

Prace magisterskie
Grzyby wybranych siedlisk lub obiektów (np. siedliska leśne, antropogeniczne, parki; rezerwaty, parki krajobrazowe, narodowe). Przykłady prac zrealizowanych:

 • Grzyby makroskopowe torfowiska Glabus w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”
 • Różnorodność grzybów makroskopowych w wybranych parkach Łodzi
 • Grzyby makroskopowe Rezerwatu Białaczów na tle drzewostanu i siedliska
 • Różnorodność makromycetes w siedliskach antropogenicznych doliny Sokołówki w Łodzi
 • Grzyby makroskopowe rezerwatu Cisy Staropolskie w Wierzchlesie na tle zbiorowisk roślinnych
 • Biota porostów i grzybów naporostowych Lasu Wiączyńskiego koło Łodzi
 • Różnorodność gatunkowa porostów w warunkach miejskich Szklarskiej Poręby
 • Porosty w środowisku miejskim Płocka
 • Wpływ antropopresji na występowanie mikromycetes pasożytujących na roślinach w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

Prace licencjackie – przykłady

 • Grzyby halucynogenne jako współczesny problem społeczny
 • Uprawa grzybów jadalnych i perspektywy jej rozwoju w Polsce
 • Biota śluzowców Myxomycetes w Polsce
 • Edukacja mikologiczna a problemy ochrony przyrody i zdrowia ludzkiego
 • Grzyby w naturalnych i antropogenicznie przekształconych zbiorowiska roślinnych.
 • Grzyby jako organizmy inwazyjne.
 • Grzyby fitopatogeniczne – ich rola w przyrodzie i gospodarce.
 • Micromycetes w biotechnologii
 • Porosty jako wskaźniki naturalności lasów
 • Różnorodność grzybów naporostowych w Polsce
 • Prawna ochrona porostów
 • Popularyzacja porostów w Polsce

Przydatne linki

 

Współpraca Katedry Algologii i Mykologii

 • Phycology Lab, Department of Botany, University of South Bohemia,  České Budějovice, Czechy)
 • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka
 • Instytut Botaniki im W. Szafera PAN w Krakowie
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży
 • Instytut Technologii i Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • Parki Narodowe (Bory Tucholskie, Białowieski, Biebrzański, Pieniński, Ojcowski, Słowiński, Kampinoski,)
 • Parki Krajobrazowe (Wzniesień Łódzkich, Zespół Nadmorskich PK, Zespół Jurajskich PK)
 • Nadleśnictwo Bełchatów, Konin, Turek, Pieńsk
 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Instytut Botaniki w Wilnie (porosty)

Materiały dla studentów