p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Postępowania doktorskie wszczęte po 1 października 2019 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA - DOKTORANCI, KTÓRZY ROPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 I NIE WSZCZYNALI PRZEWODU DOKTORSKIEGO DO 30 KWIETNIA 2019 R.


 • WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORA POMOCNICZEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne składa Przewodniczącemu Komisji wniosek o wyznaczenie promotora. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie promotora oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej kandydata;

2) dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4-6 i 8 Regulaminu:

- informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

- odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dokument) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

kwestionariusz osobowy;

 - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (w składzie co najmniej 4 osób + promotor/promotorzy)

- oświadczenie opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej

- pismo określające planowaną datę złożenia pracy doktorskiej

- osoby, które nie posiadają certyfikatu z nowożytnego języka obcego, proszone sa o złożenie podania, w którym wskażą konkretną, uprawnioną osobę do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego (wykaz certyfikatów zwalniających ze zdawania egzaminu z nowożytnego języka obcego)

Złożenie kompletnego wniosku o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie zmierzające do nadania stopnia doktora.

 • ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po powołaniu promotora do momentu powołania recenzentów musi zdać egzaminy doktorskie oraz spełnić  wymogi efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, powołuje w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

1) dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

Planując złożyć egzamin doktorski, po uzgodnieniu terminu egzaminu ze wszystkimi członkami komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, należy zwrócić się do Przewodniczącego Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w zaplanowanym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Instrukacja przeprowadzania zdalnych egzaminów doktorskich

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów.

 • POWOŁANIE RECENZENTÓW

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Na minimum 15 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne:

 • promotor rozprawy doktorskiej składa wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie proponowanych recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz opinię o ukończonej rozprawie doktorskiej,
 • promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii;
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem.

  Ponadto do wniosku o wyznaczenie recenzentów kandydat składa:

1) rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w co najmniej pięciu egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych;

2) certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2, o ile nie zdawał egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego;

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

3) informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

4) kwestionariusz osobowy;

5) dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ;

6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO;

Po wyznaczeniu recenzentów, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku oraz dokonania jej właściwego opisu.

 • DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na min. 15 dni przed posiedzeniem Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na którym odbędzie się dopuszczenie do publicznej obrony.

Doktorant przed obroną, powinien mieć zrealizowany program studiów doktoranckich i złożyć do Dziekanatu zaliczony indeks, kartę osiągnięć doktoranta.

 • OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor.

Najpóźniej na 10 dni przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat przesyła na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Kandydat składa w Dziekanacie uaktualniony i podpisany wykaz publikacji naukowych oraz życiorys (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących).

Na 10 dni przed obroną prosimy o przesłanie na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail). Prosimy także o skontaktowanie się z dr. Radomirem Jaskułą (radomir.jaskula@biol.uni.lodz.pl) w celu opublikowania informacji o obronie na stronie facebooka.

 • NADANIE STOPNIA DOKTORA

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne na posiedzeniu.

 • DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego


 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

 


 • WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORA POMOCNICZEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, składa w Dziekanacie wniosek o wyznaczenie promotora. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie promotora oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej kandydata;

2) oświadczenie opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej

3) pismo określające planowaną datę złożenia pracy doktorskiej

4) dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4-6 i 8 Regulaminu:

- informację o dorobku naukowym;

- odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dokument) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

kwestionariusz osobowy;

 - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO;

 - wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej

 

 • ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po powołaniu promotora do momentu wszczęcia postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora musi zdać egzaminy doktorskie oraz spełnić wymogi efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, powołuje w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

1) dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

Planując złożyć egzamin doktorski, po uzgodnieniu terminu egzaminu ze wszystkimi członkami komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, należy zwrócić się do Przewodniczącego Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w zaplanowanym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Informacja o przeprowadzaniu egzaminów w formie zdalnej

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów.

 • WSZĘCIE POSTĘPOWANIA ZMIERZAJĄCEGO DO NADANIA STOPNIA DOKTORA

Przed wszczęciem postępowania kandydat do stopnia składa wniosek do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, do którego dołącza:

1) rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w co najmniej pięciu egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych;

2) pozytywną opinię promotora lub promotorów;

3) certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2;

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

4) informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

5) kwestionariusz osobowy;

6) dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ;

7) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO;

 • POWOŁANIE RECENZENTÓW

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Na minimum 15 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne:

 • promotor rozprawy doktorskiej składa wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie proponowanych recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz opinię o ukończonej rozprawie doktorskiej,
 • promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii;
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem.

Powyższe dokumenty składa się wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania doktorskiego.

Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku i recenzjami oraz dokonania jej właściwego opisu.

 • DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na min. 15 dni przed posiedzeniem Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na którym odbędzie się dopuszczenie do publicznej obrony.

 • OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor.

Na 10 dni przed obroną prosimy o przesłanie na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl

proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail). Prosimy także o skontaktowanie się z dr. Radomirem Jaskułą ( radomir.jaskula@biol.uni.lodz.pl) w celu opublikowania informacji o obronie na stronie facebooka.

 • NADANIE STOPNIA DOKTORA

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne na posiedzeniu.

 •  OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE DOKTORSKIE

Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie w wysokości równej kosztom postępowania. Do kosztów postępowania zalicza się w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów oraz koszty obsługi administracyjnej.

Zarządzenie Rektora nr 75 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zasad finansowania na Uniwersytecie Łódzkim kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

 • DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego