p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Ochrona środowiska

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Drodzy Kandydaci na studia I i II stopnia,

Kierunek Ochrona Środowiska to w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeden ze strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki. Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce, uruchomił autorski kierunek Ochrona Środowiska. Już od pierwszej rekrutacji oferta dydaktyczna kierunku jest wzbogacana i aktualizowana zgodnie z wymogami Systemu Bolońskiego, Polskiej Ramy Kwalifikacji, priorytetami naukowymi Państwa oraz potrzebami rynku pracy.

W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia część zajęcia realizowane są przez szerokie grono specjalistów - pracowników Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz przez kadrę akademicką Politechniki Łódzkiej. W kształceniu uczestniczą też specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

 

  Opis programu studiów

Studia I stopnia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej roślin, grzybów i zwierząt, mikrobiologii środowiskowej, biochemii, chemii, fizyki, geologii i gospodarki surowcami, geomorfologii, gleboznawstwa i rekultywacji gruntów, hydrologii i gospodarki wodnej, meteorologii i klimatologii, prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, oceny oddziaływania na środowisko oraz technologii i ekonomii w ochronie środowiska. Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Studia oferowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci po złożeniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu uzyskują tytuł licencjata ochrony środowiska. Absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia II stopnia (magisterskie).

Studia II stopnia pozwalają na uzyskanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy z zakresu: przyczyn degradacji środowiska, ich skutków oraz sposobów zapobiegania im, ekotoksykologii, oceny jakości środowiska, zrównoważonego rozwoju, planowania przestrzennego, polityki ochrony środowiska, dodatkowo poszerzonej o szczegółowe teoretyczne i praktyczne zagadnienia jednej z wybranych specjalności. Na studiach stacjonarnych są to specjalności: ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska i specjalność ekohydrologia (prowadzona w języku angielskim). Na studiach niestacjonarnych są to specjalności: ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody lub ekologia człowieka. Wybór specjalności kandydaci deklarują podczas rekrutacji. Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe, co pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

 

  Absolwent kierunku

Absolwent studiów ma możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w: organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy), służbach ochrony środowiska (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe), laboratoriach badań środowiska, zakładowych służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, ośrodkach masowego komunikowania, społecznych organizacjach ekologicznych. 

Dalsze kształcenie na studiach magisterskich można kontynuować m.in. na kierunkach: studiach II stopnia na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia lub Genetyka prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ lub na wybranych, pokrewnych kierunkach z obszarów nauk przyrodniczych, ścisłych, społecznych i in. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska może kontynuować kształcenie w szkołach doktorskich.

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

Do zobaczenia już wkrótce,

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Prodziekan ds. dydaktyki

oraz

dr  Natalia Ratajczyk

Pełnomocnik ds. kierunku Ochrona Środowiska

 

  Załączniki: