p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Ocena wytypowanych zajęć prowadzona w formie ankiety papierowej na zakończenie zajęć dydaktycznych

Zasady:

1.            Ocena zajęć dydaktycznych w formie ankiety papierowej jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 506 z dnia 15 czerwca 2015 r.

2.            Ocenie podlegają zajęcia na wszystkich rodzajach studiów I, II i III stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3.            W ocenie uwzględnia się wykłady (oprócz wykładów monograficznych) oraz ćwiczenia.

4.            Ocenie podlegają zajęcia prowadzone przez wszystkich nauczycieli akademickich.

5.            Zajęcia prowadzone przez doktorantów studiów doktoranckich nie podlegają ocenie,

o ile nie zażyczy sobie takiej oceny opiekun naukowy doktoranta, Kierownik Katedry / samodzielnego Zakładu / Pracowni, Dyrektor Instytutu lub Dziekan.

6.            Ocenie podlegają zajęcia z 1 przedmiotu prowadzonego przed danego pracownika w roku akademickim (albo w semestrze zimowym, albo semestrze letnim).

7.            Na początku każdego roku akademickiego – nie później niż do dnia 31 października –  Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ przekazuje do Dyrektorów Instytutów informację o konieczności przygotowania wykazów zajęć dydaktycznych do oceny ankietowej i przesłanie ich do wskazanego pracownika Dziekanatu, który następnie w formie zbiorczej przekazuje je do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wykaz zajęć sporządzany jest wg następujących reguł:

a.            W wykazie nie uwzględnia się zajęć, które już się zakończyły,

b.            W wykazie nie uwzględnia się zajęć, które trwają krócej niż 12 godzin, i tych, które nauczyciel akademicki przeprowadzi z grupą oceniającą w ramach mniej niż 5 spotkań,

c.            W wykazie nie uwzględnia się zajęć prowadzonych w grupach mniejszych niż

8 studentów, przy czym wyjątkowo, w przypadku ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych prowadzonych przez tę samą osobę w mniejszych grupach, zajęcia dwóch grup mogą być oceniane łącznie,

d.            Wykaz musi uwzględniać zajęcia ze studentami wszystkich kierunków studiów oraz doktorantami wszystkich prowadzonych na Wydziale BiOŚ UŁ studiów doktoranckich.

8.            Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia typuje zajęcia do oceny na podstawie przekazanego wykazu biorąc pod uwagę następujące reguły:

a.            Obligatoryjnie do oceny typowane są zajęcia (wykłady i ćwiczenia) prowadzone dla doktorantów, o ile spełnią kryteria wymienione w pkt 7,

b.            Do oceny typowane są zajęcia uwzględniające wszystkie kierunki i stopnie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studia doktoranckie.

c.            Do oceny typowane są zajęcia uwzględniające wszystkie formy zajęć: wykłady i ćwiczenia.

d.            O ile to możliwe, do oceny typowane są zajęcia, które nie były oceniane w poprzednim roku akademickim.

9.            Na wniosek Dziekana Wydziału lub Przewodniczącego Komisji ds. Studiów Doktoranckich, do listy zajęć wytypowanych do oceny Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dołącza także wskazane przez te podmioty zajęcia prowadzone przez doktorantów.

10.          Po ustaleniu listy zajęć wytypowanych do oceny Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedstawia ją Prodziekanowi odpowiedzialnemu za jakość kształcenia, który po jej zatwierdzeniu przekazuje Dyrektorom Instytutów.

11.          Dyrektorzy Instytutów niezwłocznie przekazują dane pracownikom podlegających im jednostek.

12.          Pracownicy prowadzący zajęcia wytypowane do oceny zobowiązani są do przeprowadzenia badania ankietowego.

13.          Ocena wytypowanych zajęć odbywa się w oparciu o ankietę,

14.          Wzór ankiety opracowany został w oparciu o Uchwałę 506 Senatu UŁ z dnia 15 czerwca 2015 r.

15.          Druki ankiet pracownik pobiera z Pracowni Powielającej zlokalizowanej w budynku A Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w liczbie odpowiadającej liczebności grupy.

16.          Wzór ankiety dostępny jest także na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.

17.          Wraz z drukami ankiet prowadzący zajęcia pobiera także kopertę, w którą zapakowane zostaną ankiety. Wzór opisu koperty stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

18.          Ankieta przeprowadzana jest wśród wszystkich studentów/doktorantów, dla których nauczyciel akademicki prowadził zajęcia dydaktyczne, z zastrzeżeniem w pkt. 19.

19.          Studenci/doktoranci, którzy opuścili więcej niż 3 zajęcia, powinni zrezygnować

z wypełnienia ankiety dla danych zajęć.

20.          Studenci/doktoranci wypełniają ankiety na jednym z trzech ostatnich wykładów i ostatnich lub przedostatnich ćwiczeniach.

21.          O terminie przeprowadzenia oceny studenci i doktoranci są informowani jeden lub dwa tygodnie wcześniej.

22.          Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przekazania ankiet oraz kopert studentom/doktorantom oraz do pomocy organizacyjnej podczas wypełniania ankiet przez studentów/doktorantów, nie mogą jednak ingerować w ich wypełnianie.

23.          Student/doktorant może nie skorzystać z prawa do oceny zajęć.

24.          Ankiety wypełniane są anonimowo.

25.          Studenci/doktoranci dokonują wyboru dwóch przedstawicieli, którzy zbiorą wypełnione ankiety i w zaklejonej kopercie przekażą je do wskazanego pracownika dziekanatu.

26.          Koperty z wypełnionymi ankietami, zaklejone i podpisane przez przedstawicieli studentów/doktorantów, powinny być przekazane do Dziekanatu o ile to możliwe w tym samym dniu, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.

27.          Uprawniony pracownik Dziekanatu dokonuje zbiorczego podsumowania wyników ankiet w formie obliczenia średniej ocen i przekazuje je do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz do Prodziekana odpowiedzialnego za jakość kształcenia i do właściwych kierowników katedr, którzy przekazują je poszczególnym pracownikom.

28.          Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia szczegółowo analizuje wyniki ankiet i opracowuje w formie zbiorczego raportu i rekomendacji, a następnie prezentuje je na posiedzeniu Rady Wydziału poświęconemu jakości kształcenia.

29.          Opracowane wyniki zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.

30.          Analiza ankiet na każdym etapie oraz przekazywanie informacji o wynikach oceny przeprowadzane są z zachowaniem tajności.

31.          Indywidualne wyniki oceny nauczyciel akademicki uwzględnia w ocenie okresowej

w części B formularza dotyczącej działalności dydaktycznej.

32.          Pracownicy, którzy otrzymali ocenę poniżej 3,5 w którymkolwiek z dwóch poprzednich semestrów, podlegają obowiązkowej hospitacji.

33.          Wypełnione ankiety przechowywane są w Dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ nie krócej niż 1 miesiąc od dnia przekazania Dyrektorom Instytutów wyników ankiet.

34.          W tym okresie osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzenia poprawności ich analizy.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty: