p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Ocena wszystkich zajęć prowadzona w formie ankiety elektronicznej za pośrednictwem Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studenta (USOS)

Zasady:

1.            Ocena zajęć dydaktycznych w formie ankiety elektronicznej w systemie USOS jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 506

z dnia 15 czerwca 2015 r.

2.            Ankieta dostępna jest dla wszystkich studentów i doktorantów, dla których nauczyciel akademicki prowadził zajęcia dydaktyczne.

3.            Ankieta ma formę elektroniczną.

4.            Ankieta jest umieszczona w systemie USOS i uruchamiana po zalogowaniu się studenta/doktoranta do systemu.

5.            Ankieta składa się z 6 pytań tożsamych z pytaniami stawianymi w ankiecie papierowej

6.            Wypełnienie ankiety przez studenta/doktoranta jest dobrowolne.

7.            Ankieta wypełniania jest co semestr i jest aktywna dla studentów i doktorantów w okresie trwania sesji egzaminacyjnej.

8.            Studentom/doktorantom, którzy opuścili więcej niż 3 zajęcia, zaleca się rezygnację z wypełnienia ankiety dla danych zajęć.

9.            Ankieta jest w pełni anonimowa – wykładowca nigdy nie ma dostępu do danych studentów/doktorantów ją wypełniających.

10.          Po zakończeniu semestru wyniki ankiet w formie zbiorczej widoczne są dla każdego prowadzącego oceniane zajęcia po zalogowaniu się do systemu USOS.

11.          Dodatkowo uprawniony pracownik Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ po zakończeniu roku akademickiego generuje wyniki ocen wszystkich zajęć

i przekazuje Prodziekanowi odpowiedzialnemu za jakość kształcenia.

12.          Prodziekan odpowiedzialny za Jakość Kształcenia wraz z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia dokonuje analizy wyników ankiet oraz sporządza raport zbiorczy.

13.          Indywidualne wyniki ankiety elektronicznej przekazywane są do Dyrektorów Instytutów.

14.          Raport zbiorczy prezentowany jest przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji

ds. Jakości Kształcenia podczas posiedzenia Rady Wydziału poświęconego jakości kształcenia.

15.          Raport zbiorczy zamieszczany jest na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty:

ZałącznikWielkość
PDF icon Raport_z_ankietyzacji_USOS_2016_2017_2018231.31 KB