p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Mikrobiologia

Kierunek MIKROBIOLOGIA na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wieloletnie doświadczenie w nowym wydaniu

Mikrobiologia rozwija się na Uniwersytecie Łódzkim, jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna kształcąca mikrobiologów, od momentu założenia Zakładu Bakteriologii przez prof. dr hab. członka rzeczywistego PAN Bernarda Zabłockiego tj. od 1945 r. Kształcenie studentów w zakresie Mikrobiologii odbywało się do pierwotnie w ramach specjalności mikrobiologicznej na kierunku studiów Biologia. Od roku akademickiego 2008/2009, w miejsce dotychczasowej specjalności, powstaje po raz pierwszy w Polsce autorski kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA.

 

Informacje ogólne o kierunku

Kształcenie studentów na kierunku MIKROBIOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia – licencjackich, z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia uzupełniających  magisterskich, w ramach jednej specjalności – Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna oraz na studiach doktoranckich w Studium Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej UŁ.

Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

 

Kierunek: MIKROBIOLOGIA

Poziom: I (studia licencjackie)

Profil: ogólnoakademicki (zawiera elementy praktyczne)

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat mikrobiologii

Opis kierunku: Kierunek Mikrobiologia został utworzony po raz pierwszy w Polsce w 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek autorski. Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów I stopnia  uzyskuje tytuł licencjata mikrobiologii. Studenci kierunku Mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Znaczącą część kształcenia stanowią również zajęcia z zakresu immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin, które pozwalają studentom zrozumieć interakcje  organizmu gospodarza z czynnikami infekcyjnymi. Podczas licznych zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają także umiejętności analizy statystycznej uzyskiwanych wyników pomiarów i oznaczeń. Ponadto rozwijają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i fachowej literatury. 

Wskazania możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej Absolwent kierunku Mikrobiologia studiów I stopnia jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach diagnostycznych, przemysłowych, jak i badawczych, w szczególności związanych z kliniką człowieka i zwierząt, kontrolą jakości i ochrony środowiska oraz przemysłem np. kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym. Potrafi również wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i innych pokrewnych dyscyplin oraz przekazać je w formie pisemnej i ustnej. Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia lub kierunkach pokrewnych, np. Biotechnologia, Biologia, Chemia, Ochrona Środowiska.

Kierunek: MIKROBIOLOGIA

Poziom: II (studia magisterskie)

Profil: ogólnoakademicki (zawiera elementy praktyczne)

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister mikrobiologii, w zakresie specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna

 

Opis kierunku:

Kierunek MIKROBIOLOGIA został utworzony po raz pierwszy w Polsce w 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek autorski. Kształcenie na studiach II stopnia rozpoczęło się w roku akademickim 2011-2012. Absolwent kierunku Mikrobiologia studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra mikrobiologii, w zakresie specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna. Studenci na II stopniu kierunku Mikrobiologia zdobywają szczegółową wiedzę mikrobiologiczną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne, uzupełnioną o zaawansowaną wiedzę z zakresu immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę teoretyczną o drobnoustrojach chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt, stanowiących naturalną mikroflorę niezbędną dla życia oraz wykorzystywanych w profilaktyce chorób zakaźnych i podnoszących kondycję życiową. Dużą część programu (ponad 60%) stanowią zajęcia praktyczne, w tym pracownie specjalistyczne podczas których studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, żywności, produktach przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego, włókienniczego, zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej, immunochemii, genetyki drobnoustrojów, mikrobiologii przemysłowej i ekologii mikrobiologicznej. Przyswajają wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych, patologii o podłożu immunologicznym, stosowanych metodach leczenia i zapobiegania, strategiach otrzymywania nowych leków i preparatów o przeznaczeniu medycznym. Pewne pracownie specjalistyczne i seminaria oraz pracownie magisterskie prowadzone są wielotorowo umożliwiając studentom dokonywanie wyborów zgodnych z ich zainteresowaniem. Wykonując prace magisterskie studenci włączają się w prace badawcze Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, są współautorami publikacji wyników badań. Pewne zajęcia prowadzone są według projektu samych studentów, co pozwala im kształtować samodzielność w opanowywaniu wiedzy, nowości naukowych oraz dostrzeganiu problemów o znaczeniu praktycznym. Studenci uzyskują także zaawansowane umiejętności analizy statystycznej. Ponadto doskonalą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko korzystanie z baz danych i fachowej literatury, ale również umożliwiającym przygotowywanie prezentacji multimedialnych, doniesień naukowych oraz dyskusje z cudzoziemcami w sprawach naukowych. Studenci mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże wakacyjne i semestralne do wiodących światowych uczelni, co daje im sposobność poznania innych form kształcenia, wykonania pracy dyplomowej, rozwoju zawodowego oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów w celu dalszej współpracy. Biorą również czynny udział w organizowanych przez Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii konferencjach ogólnokrajowych młodych naukowców oraz konferencjach o charakterze międzynarodowym. Tradycją Instytutu jest stała współpraca pracowników ze studentami, zarówno przy stołach laboratoryjnych, jak i podczas bieżących konsultacji. W realizacji programów kształcenia wykorzystywana jest bezpośrednia łączność internetowa pracowników ze studentami. Instytut posiada bardzo dobrą i jeszcze rozszerzaną i unowocześnianą bazę dydaktyczną, nowoczesną aparaturę, zwierzętarnię do prowadzenia badań na modelach zwierząt doświadczalnych. Wysoko specjalistyczna kadra naukowa Instytutu stanowi podstawę uprawnień Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (jako jedyna w Polsce), w dyscyplinie mikrobiologia. Wydział BiOŚ dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową w Łodzi i w terenie (stacje badawcze w Spale, Treście i Pęczniewie), unowocześnioną podczas realizacji dwóch programów UE, specjalistyczną aparaturą pomiarowo-badawczą , sprzętem audiowizualnym, komputerowym oraz zasobami bibliotecznymi i muzealnymi. Kadra Wydziału, w tym 80 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów.

 

Wskazanie możliwości zatrudnienia absolwentów i/lub kontynuacji kształcenia:

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym Absolwent kierunku Mikrobiologia studiów II stopnia w zakresie specjalności Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych, jak i medycznych, nadzoru epidemiologicznego, przemysłowych (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym), kontroli jakości i ochrony środowiska, a także do prowadzenia prac zespołowych, w tym o charakterze badawczym, w środowisku interdyscyplinarnym, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Posiada umiejętność wyrażania opinii, podejmowania decyzji lub działania oraz poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, jest otwarty na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocześnianie i podnoszenie efektywności wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwent II stopnia kierunku Mikrobiologia może znaleźć zatrudnienie również jako nauczyciel po zaliczeniu właściwego dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.  

 

Praktyki i staże zagraniczne

Możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z licznymi placówkami naukowymi na całym świecie. Nasze starania w tym kierunku, przekładają się nie tylko na międzynarodowe projekty badawcze, ale możliwość wymiany studenckiej między zaprzyjaźnionymi instytutami. Ponadto studenci kierunku MIKROBIOLOGIA mają możliwość udziału w licznych zagranicznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych.

SOCRATES/ ERASMUS – wymiana studencka, w ramach której studenci odbywają jeden lub dwa semestry studiów na objętych programem uczelniach krajów należących do Unii Europejskiej.

UREKA - Infectious Disease Research Programme – trzymiesięczny program stypendialny, fundowany przez Irlandzkie Ministerstwo Nauki, w ramach którego studenci, pod okiem opiekunów, prowadzą własne projekty badawcze oraz uczestniczą w licznych warsztatach doskonalących w dziedzinie etyki badań, prowadzeniu dokumentacji badawczej, prezentacji wyników. 

IAESTE – The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience – oferuje praktyki zagraniczne dla studentów (także dla doktorantów) polskich uczelni wyższych. Są to praktyki płatne, trwające od 6 do 12 tygodni, mogące odbywać się w jednym z ponad 90 krajów świata. Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ od 5 lat przyjmuje studentów zagranicznych na praktyki IAESTE oraz otrzymuje kilka ofert rocznie dla własnych studentów. Dotychczas, studenci MIKROBIOLOGII odbyli praktyki w Szwajcarii, Norwegii, Kolumbii, Austrii, Hiszpanii, Serbii, Meksyku.

 

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kształcenie na kierunku Mikrobiologia:

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej (kierownik prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela) - w skład Katedry wchodzą 2 zakłady i 2 pracownie:

1) Zakład Immunologii Komórkowej (kierownik: dr hab. Marek Fol) – zajmujący się szeroko pojętą problematyką zakażeń Mycobacterium tuberculosis: immunologią zakażeń prątkami gruźlicy, wyznacznikami genetycznymi i immunologicznymi podatności oraz odporności na gruźlicę, poszukiwaniem nowych immunologicznych sposobów zapobiegania skutkom chorób alergicznych. 

2) Zakład Immunoparazytologii (kierownik: prof. dr hab. Henryka Długońska) – podejmujący tematykę zarażeń Toxoplasma gondii, antygenów tych parazytów, immunologicznych reakcji towarzyszących zarażeniom oraz konstrukcją testów komercyjnych umożliwiających szybką diagnostykę toksoplazmozy, a także szczepionek podawanych w celach profilaktycznych.

3) Pracownia Biologii Zakażeń (kierownik: prof. dr hab. Barbara Różalska) - zajmujący się tematyką zakażeń powodowanych przez gronkowce i grzyby z rodzaju Candida, głównie przewlekłych, przebiegających z udziałem biofilmów tych drobnoustrojów, ich oddziaływaniem z organizmem gospodarza oraz zjawiskiem ich lekooporności i alternatywnymi strategiami zwalczenia tego typu infekcji z zastosowaniem nowych preparatów pochodzenia naturalnego, w tym substancji pochodzenia roślinnego o potencjalnym działaniu bakteriobójczym.

4) Pracownia Gastroimmunologii (kierownik: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela) – prowadzi  badania podstawowe i diagnostyczne w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori, zajmuje się badaniem antygenów tych bakterii i ich interakcjami z komórkami  odpornościowymi gospodarza oraz podatnością genetyczną ludzi na chorobotwórcze działanie H. pylori (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, niedokrwienna choroba serca).

Zakład Mikrobiologii Ogólnej (kurator: prof. dr hab. Antoni Różalski) - badania immunochemiczne i strukturalne bakterii z rodzaju Proteus oraz klasyfikacja serologiczna tego rodzaju. Strukturalne badania oligosacharydu rdzeniowego lipopolisacharydu ściany komórkowej Proteus oraz ustalanie wyznaczników swoistości serologicznej tego regionu.

Zakład Immunobiologii Bakterii (kierownik: prof. dr hab. Antoni Różalski) - identyfikacja i charakterystyka czynników chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus i Providencia, w tym fimbrii odpowiedzialnych za adherencję, hemolizyn, proteaz, oporności na działanie przeciwdrobnoustrojowych czynników zawartych w surowicy ludzkiej, zdolności do wzrostu rozpełzliwego (Proteus sp.). Badania struktury chemicznej i swoistości antygenowej lipopolisacharydu (LPS) pałeczek z rodzaju Proteus i Providencia. Rola biofilmu bakteryjnego w kolonizacji cewników dróg moczowych przez pałeczki Proteus mirabilis. „Społeczności” bakteryjne i ich rola w zakażeniach układu moczowego. Podejmowanie próby izolowania nanobakterii z kamieni moczowych w nerkach - bardzo małych mikroorganizmów odkładających na powierzchni warstwy apatytu.

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii (kierownik: prof. dr hab. Jerzy Długoński) Mikrobiologiczna produkcja hydrokortyzonu i testosteronu na drodze biodegradacji steroli zwierzęcych i roślinnych. Wytwarzanie związków czynnych powierzchniowo, przez przemysłowe szczepy grzyba strzępkowego Curvularia lunata – biosynteza surfaktantu. Produkcja enzymów litycznych rozkładających polimery ściany komórkowej drobnoustrojów przez szczepy Trichoderma viride. Biodegradacja toksycznych, organicznych związków cyny (TBT, TPT) przez szczep Cunninghamella elegans. Bioakumulacja i usuwanie metali ciężkich, selektywne odzyskiwanie cynku z odpadów hutniczych w obecności innych metali ciężkich przez grzyb strzępkowy Verticillium marquandi. Badanie mechanizmów toksyczności hydrofobowych ksenobiotyków oraz metali ciężkich z wykorzystaniem mikrokalorymetrii oraz cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego.

Zakład Genetyki Drobnoustrojów (kierownik: prof. nadzw. dr hab. Paweł Stączek) - badania struktury przestrzennej chromosomu bakteryjnego. Genetyczne zróżnicowanie klinicznych szczepów grzybów z rodzaju TrichophytonMicrosporum izolowanych w  Polsce.  Zastosowanie metod molekularnych w badaniach epidemiologicznych gruźlicy w Polsce oraz w  identyfikowaniu prątków atypowych.

Wszystkie jednostki Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ wchodzą w skład Interdyscyplinarnego Centrum Badań Biologicznych Czynników Inwazyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 334, którego koordynatorem jest Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej.

Na realizację badań pracownicy Katedry uzyskali szereg grantów: około 40 grantów własnych i promotorskich Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, kilkanaście  grantów aparaturowych MNiSZW, 4 granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2 granty Prezydenta Miasta Łodzi, grant Fundacji Humbolta oraz grant aparaturowy Fundacji Clinical Research Centre, Harrow, Londyn, grant w programie polsko-francuskim „Polonium”, grant firmy „Polpharma”, grant w programie Unii Europejskiej INCO Copernicus.

Pracownicy Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ odbywali długoterminowe staże naukowe i pracowali, jako wizytujący badacze w najbardziej renomowanych specjalistycznych ośrodkach naukowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Belgii, Japonii, Australii, Szwecji, Francji, Irlandii, Finlandii.

 

Nowoczesne laboratoria

W 2008 budynek, w którym mieści się Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, przeszedł gruntowny remont. Sale ćwiczeniowe, jak i laboratoria pracy doświadczalnej, sprostają najwyższym standardom. Powstało laboratorium specjalistyczne do pracy nad wysoko chorobotwórczymi bakteriami, w tym prątkami gruźlicy (poziom zabezpieczeń BL2) oraz laboratorium do pracy z hodowlami tkankowymi. Sale ćwiczeniowe są skonstruowane w sposób praktyczny, ułatwiający pracę oraz zapewniający bezpieczeństwo studentom i prowadzącym zajęcia pracownikom dydaktycznym. Wyposażenie sal zostało przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych. Sale są także wyposażone w nowoczesną aparaturę audiowizualną. Instytut posiada nowoczesną zwierzętarnię prowadzącą hodowlę szczepów wsobnych myszy, świnek morskich, szczurów i królików, w warunkach konwencjonalnych oraz warunkach o zaostrzonym standardzie higienicznym.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim na wszystkie kierunki studiów są dostępne na stronach internetowych:

 

Dołącz do nas!!

 

Opracowanie:

prof. dr hab. Wiesława Rudnicka,

prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela,

dr hab. Beata Sadowska

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej