p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Konkurs Dobrych Praktyk - Kampania "Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Ma on także pełnić rolę ogólnoeuropejskiej platformy służącej promowaniu dobrych praktyk i dzieleniu się informacjami o nich.

Szczególnym celem Konkursu Dobrych Praktyk, zaplanowanego na lata 2018–2019, jest wyróżnienie firm i organizacji, które wyjątkowo aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy
We wniosku konkursowym należy uwzględnić m. in. takie aspekty, jak:

 1. kompleksowa i skuteczna organizacja oceny ryzyka, z uwzględnieniem wszystkich poważnych zagrożeń i wszystkich grup pracowników
 2. przestrzeganie hierarchii środków zapobiegawczych jako zasady wiodącej (zasada STOP: ang.
  1. Substitution (zastępowanie)
  2. Technological measures (środki techniczne)
  3. Organisational measures (środki organizacyjne)
  4. Personal protection measures (środki ochrony indywidualnej)
 3. sposób, w jaki zastosowane środki wyeliminowały lub znacząco zmniejszyły narażenie pracowników na działanie substancji niebezpiecznych, w tym, w miarę możliwości, koszty i korzyści z tym związane
 4. sposoby podnoszenia świadomości i budowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

 • etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB.
 • etap europejski – organizowany przez EU-OSHA w Bilbao.

Jury Konkursu na etapie krajowy wybierze dwie prace do przesłania do etapu europejskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie przykłady dobrych praktyk zostaną upowszechnione w postaci publikacji drukowanych i elektronicznych oraz będą promowane na stronach internetowych CIOP-PIB (etap krajowy) i EU-OSHA (etap europejski).

Więcej informacji o Konkursie:

Przedstawione rozwiązania będą oceniane przez Jury na podstawie wniosków konkursowych przygotowanych przez uczestników konkursu. Organizatorzy przyjmują, że zgłoszenie wniosku do Konkursu jest jednoznaczne z deklaracją wdrożenia w przedsiębiorstwie/organizacji przedstawionych w nim praktyk.