p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA MIKROBIOLOGII PRZEMYSŁOWEJ I BIOTECHNOLOGII

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A

Tel: +48 42 635 44 68

Fax: +48 42 665 58 18

e-mail:

Aktualności:

Zapraszamy studentów do udziału  w zajęciach Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologiczno-Mikrobiologicznego działającego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Więcej informcji na stronie: http://biomik.biol.uni.lodz.pl/

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Jerzy Długoński

+48 42635 44 65

A / 4.16

Czw. 13:00-14:00

prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

+48 42635 44 68

A / 372

 

Pt.  10:00-12:00

 

dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz

prof. nadzw. UŁ

+48 42 635 41 46

A / 63

Śr.  9:00-10:00

 

dr hab. Przemysław Bernat 
prof. nadzw. UŁ

+48 42 665 59 89

A / 4.19

Pn.  10:00-12:00

 

dr hab. Sylwia Różalska

prof. nadzw. UŁ

+48 42 635 41 48

A/4.18

Śr.  11:00-13:00

dr hab. Mirosława Słaba

prof. nadzw. UŁ

+48 42 635 41 48

A /4.18

Śr. 14:00-15:00

Pt.  11:00-12:00

 

dr Aleksandra Felczak (adiunkt)

+48 42 635 41 49

A / 4.19

Pn.  8:00-9:00

Śr.  8:00-9:00

dr Mariusz Krupiński (adiunkt)

+48 42 635 45 00

A / 373

Pn.  10:00-11:00

Pt.  11:00-12:00

dr Natalia Wrońska (adiunkt)

+48 42 635 41 49

A / 4.19

Wt.  10:00-12:00

 

dr Katarzyna Zawadzka

(adiunkt)

+48 42 635 45 00

A/373

 

dr Anna Jasińska (adiunkt)

+48 42 635 47 17

A/62

nie dotyczy

mgr Tadeusz Bernat (st. spec. biolog)

+48 42 635 44 60

A/4.20

Nie dotyczy

 

 

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Budynek/Pokój

Telefon

e-mail

Konsultacje

mgr Tomasz Janicki

A/373

+48 42 635 45 00

Pn. 8:00-10:00

mgr Adrian Soboń

A/385

+48 42 635 47 72

 

mgr Justyna Nykiel-Szymańska

A/4.18

+48 42 635 41 48

Śr. 10:00-12:00

mgr Paulina Stolarek

A/4.19

+48 42 635 41 49

Śr. 10:00-12:00

mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska A/62 +48 42 635 47 17 Wt. 10:00-12:00
mgr Anna Litwin A/4.18 +48 42 635 41 48 Czw. 11:00-13:00
mgr Monika Nowak A/4.18 +48 42 635 41 48  
mgr Marta Nowak A/373 +48 42 635 45 00  
mgr Julia Mironenka A/4.13 +48 42 665 59 89

 

 

Tematyka badań

 • Tematyka badawcza Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii przez wiele lat związana była z mikrobiologiczną produkcją leków steroidowych, a od 1994 r. została rozszerzona o zagadnienia dotyczące wykorzystania przemysłowych szczepów drobnoustrojów do detoksykacji i biodegradacji ksenobiotyków szczególnie uciążliwych dla środowiska. W zespole, w ostatnich latach, rozpoczęto także badania zmierzające do wykorzystania drobnoustrojów do biodegradacji substancji zakłócających prawidłowe funkcjonowanie układów hormonalnych u ludzi i zwierząt (Endocrine Disrupting Compounds – EDCs). Prace badawcze zespołu mają charakter poznawczy oraz aplikacyjny i dotyczą:
 • Mikrobiologicznej produkcji hormonów steroidowych (hydrokortyzonu, testosteronu), 11-hydroksylacji kortykosteroidów i redukcji androgenów (przekształcenia mające również charakter detoksykacji).
 • Biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i związków pochodnych przez przemysłowe szczepy grzyba Cunninghamella elegans, aktywnie przekształcające korteksolon do epihydrokortyzonu i hydrokortyzonu.
 • Biodegradacji toksycznych substancji metaloorganicznych z grupy EDCs (organicznych związków cyny), pochodzących z różnych matryc – wody, gleby, płynów ustrojowych przez przemysłowe szczepy grzybów z rodzajów Cunninghamella i Curvularia.
 • Degradacji pentachlorofenolu, nonylofenolu i innych pochodnych fenolu z grupy EDCs, przez wyodrębnione ze skażonej gleby szczepy grzyba strzępkowego Mucor racemossimus oraz promieniowca Streptomyces sp.
 • Akumulacji ołowiu i cynku oraz degradacji pestycydów z grupy EDCs przez grzyb strzępkowy Paecilomyces marquandii wyizolowany z hutniczych odpadów poflotacyjnych.
 • Wytwarzania związków czynnych powierzchniowo, przez szczepy grzyba mikroskopowego Curvularia lunata, używane w skali przemysłowej do produkcji hydrokortyzonu, na drodze 11-hydroksylacji kortykosteroidów, oraz przez bakterie z rodzaju Bacillus.
 • Produkcji enzymów litycznych rozkładających wielocukry, lipidy, białka z użyciem grzybów strzępkowych Trichoderma viride (skala półtechniczna z wykorzystaniem bioreaktorów).
 • Badania proteomu grzybów strzępkowych zaangażowanych w rozkład ksenobiotyków
 • Biodegradacji związków N-heterocyklicznych przez mikroskopowe grzyby strzępkowe
 • Biotransformacji antybiotyków fluorochinolowych
 • Wykorzystania dendrymerów jako czynników antybakteryjnych
 • Oceny bakteriobójczych właściwości nanokompozytowych powierzchni TiN/Ag oraz bakteriobójczego działania nowo-syntetyzowanych kompleksów srebra i miedzi ze związkami organicznymi 

Badania naukowe Katedry (w ramach podanych wcześniej obszarów badawczych) dotyczą mechanizmów biodegradacji EDCs a zwłaszcza:

 • udziału cytochromu P-450 w początkowych etapach degradacji zanieczyszczeń,
 • zmian w składzie ilościowym i jakościowym lipidów grzybów i powiązań pomiędzy aktywnością degradacyjną i zawartością poszczególnych kwasów tłuszczowych
 • wykorzystania mikrokalorymetrii oraz drożdży rozszczepkowych do określania toksycznego wpływu EDCs na drobnoustroje rozkładające ksenobiotyki
 • możliwości jednoczesnego usuwania metali ciężkich i organicznych zanieczyszczeń oraz wpływu metali ciężkich na proces biodegradacji
 • bójczego działania nowo-syntetyzowanych kompleksów srebra i miedzi ze związkami organicznymi na bakterie

Realizowane projekty

 • Dendrymery popipropylenoiminowe: nanocząstki o działaniu przeciwbakteryjnym, 2011-2013, nr grantu: UMO-6366/B/P01/2011/40 
 • Mikrobiologiczna degradacja ksenoestrogenów i estrogenów w obecności metali ciężkich i NaCl, 2011-2014, nr grantu: UMO-2011/01/B/NZ9/02898
 • Mikrobiologiczna degradacja wybranych związków N-heterocyklicznych o działaniu farmakologicznym. 2014-2016, nr grantu: UMO-2013/09/N/NZ9/01668
 • Lakaza Myrothecium roridum - identyfikacja, charakterystyka i ocena przydatności w procesach eliminacji toksycznych związków organicznych.2014-2016, nr grantu: UMO-2013/11/D/NZ9/02777

Współpraca

 • Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ,
 • Zakład Immunobiologii Bakterii UŁ,
 • Katedrą Fizjologii i Biochemii Roślin UŁ
 • Katedrą Biofizyki Ogólnej UŁ
 • Katedrą Technologii i Chemii Materiałów Wydziału Chemii UŁ
 • Zakładem Chemii Bionieorganicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zakład Genetyki i Fizjologii Mycobacterium, Centrum Biologii Medycznej PAN, Łódź,
 • Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, Warszawa,
 • WICHiR, Warszawa,
 • Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW w Warszawie
 • Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa,
 • Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • AB SCIEX sp. z o.o.
 • POCh Gliwice
 • Department of Chemical Engineering University of La Coruna, Spain (Hiszpania) 

Usługi/Ekspertyzy

Katedra może świadczyć usługi dla podmiotów naukowych i gospodarczych w zakresie:

 • identyfikacji i oznaczania ilościowgo ksenobiotyków oraz produktów ich rozkładu (m.in. pestycydów, steroidów, EDCs, aminokwasów) w próbkach o skomplikowanych matrycach, z wykorzystaniem HPLC-MS i GC-MS
 • mikroskopii konfokalnej
 • eliminacji metali ciężkich i ksenobiotyków organicznych ze skażonych środowisk
 • selektywnego odzyskiwania cynku z odpadów hutniczych
 • produkcji hormonów steroidowych (hydrokortyzonu i testosteronu)
 • wytwarzania enzymów litycznych
 • biosyntezy substancji czynnych powierzchniowo (biosurfaktantów)

 

Wybrane publikacje pracowników Katedry z lat 2016-2018

Kalinowska-Lis Urszula, Felczak Aleksandra, Chęcińska Lilianna, Szabłowska-Gadomska Ilona, Patyna Emilia, Małecki Maciej, Lisowska Katarzyna, Ochocki Justyn
Antibacterial activity and cytotoxicity of silver(I) complexes of pyridine and (benz)imidazole derivatives. X-ray crystal structure of [Ag(2,6-di(CH2OH)py)2]NO3
Molecules 2016, 21, No. 87 (14 pp)

Sadowska-Bartosz Izabela, Szewczyk Rafał, Jaremko Lukasz, Jaremko Mariusz, Bartosz Grzegorz
Anticancer agent 3-bromopyruvic acid forms a conjugate with glutathione
Pharmacological Reports 2016, 68, 502-505

Janicki Tomasz, Krupiński Mariusz, Długoński Jerzy
Degradation and toxicity reduction of the endocrine disruptors nonylphenol, 4-tert-octylphenol and 4-cumylphenol by the nonligninolytic fungus Umbelopsis isabellina
Bioresource Technology 2016, 200, 223-229

Kołodziejczyk Izabela, Dzitko Katarzyna, Szewczyk Rafał, Posmyk Małgorzata
Exogenous melatonin improves corn (Zea mays L.) embryo proteome in seeds subjected to chilling stress
Journal of Plant Physiology 2016, 193, 47-56

Ferenc Małgorzata, Katir Nadia, Miłowska Katarzyna, Bousmina Mosto, Brahmi Younes, Felczak Aleksandra, Lisowska Katarzyna, Bryszewska Maria, El Kadib Abdelkrim
Impact of mesoporous silica surface functionalization on human serum albumin interaction, cytotoxicity and antibacterial activity
Microporous and Mesoporous Materials 2016, 231, 47-56

Kalinowska-Lis Urszula, Felczak Aleksandra, Chęcińska Lilianna, Małecka Magdalena, Lisowska Katarzyna, Ochocki Justyn
Influence of selected inorganic counter-ions on the structure and antimicrobial properties of silver(I) complexes with imidazole-containing ligands
New Journal of Chemistry 2016, 40, 694-704

Bernat Przemysław, Paraszkiewicz Katarzyna, Siewiera Paulina, Moryl Magdalena, Płaza Grażyna, Chojniak Joanna
Lipid composition in a strain of Bacillus subtilis, a producer of iturin A lipopeptides that are active against uropathogenic bacteria.
World Journal of Microbiology and Biotechnology 2016, 32, 157-169

Zawadzka Katarzyna, Kisielewska Aneta, Piwoński Ireneusz, Kądzioła Kinga Ewelina, Felczak Aleksandra, Różalska Sylwia, Wrońska Natalia, Lisowska Katarzyna
Mechanisms of antibacterial activity and stability of silver nanoparticles grown on magnetron sputtered TiO2 coatings
Bulletin of Materials Science 2016, 39, 57-68

Felczak Aleksandra, Bernat Przemysław, Różalska Sylwia, Lisowska Katarzyna
Quinoline biodegradation by filamentous fungus Cunninghamella elegans and adaptive modifications of the fungal membrane composition
Environmental Science and Pollution Research 2016, 23, 8872-8880

Płaza Grażyna Anna, Chojniak Joanna, Mendrek Barbara, Trzebicka Barbara, Kvitek Libor, Panacek Ales, Prucek Robert, Zboril Radek, Paraszkiewicz Katarzyna, Bernat Przemysław. Synthesis of silver nanoparticles by Bacillus subtilis T-1 growing on agro-industrial wastes and producing biosurfactants
IET Nanobiotechnology 2016, 10, 62-68

Różalska Sylwia, Ranoszek-Soliwoda Katarzyna, Długoński Jerzy. Synthesis of silver nanoparticles from Metarhizium robertsii waste biomass extract after nonylphenol degradation, and their antimicrobial and catalytic potential
RSC Advances 2016 Vol. 6 No. 26 2046-2069 pp. 21475 - 21485 tab., wykr.,

Wrońska Natalia, Brzostek Anna, Szewczyk Rafał, Soboń Adrian, Dziadek Jarosław, Lisowska Katarzyna.The Role of fadD19 and echA19 in Sterol Side Chain Degradation by Mycobacterium smegmatis
Molecules 2016, 21, 1-14 

Soboń Adrian, Szewczyk Rafał, Długoński Jerzy Tributyltin (TBT) biodegradation induces oxidative stress of Cunninghamella echinulata
International Biodeterioration and Biodegradation 2016, 107, 92-101 

Paraszkiewicz Katarzyna, Długoński Jerzy, Trzmielak Dariusz. Application of Recent Omics Achievements in Bioremediation Processes Illustrated by Progress in Microbial Surfactants Commercialization
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 219-232

Paraszkiewicz Katarzyna
Biosurfactant Enhancement Factors in Microbial Degradation Processes
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp.167-182

Jasińska Anna, Góralczyk Aleksandra, Długoński Jerzy. Dyes Decolourisation and Degradation by Microorganisms
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 119-142

Słaba Mirosława, Hrynkiewicz Katarzyna, Gadd Geoffrey M. Heavy Metals Removal by Microbial Cells
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 197-218

Bernat Przemysław Lipidomics in Studies on Adaptation Mechanisms of Microorganisms to the Toxic Effects of Hazardous Compounds
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 85-98

Szewczyk Rafał, Kowalski Konrad Metabolomics and Crucial Enzymes in Microbial Degradation of Contaminants
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 43-66

Długoński Jerzy Microbial Elimination of Endocrine Disrupting Compounds
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 99-

Różalska Sylwia, Iwanicka-Nowicka Roksana Organic Pollutants Degradation by Microorganisms: Genomics, Metagenomics and Metatranstriptomics Backgrounds
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp. 1-12 

Szewczyk Rafał,  Kowalski Konrad Proteomics as a Tool for Metabolic Pathways Inspection in Microbial Cells
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application
Norfolk , Caiser Academic Press 2016, pp.67-84

2017

Paraszkiewicz Katarzyna, Bernat Przemysław, Siewiera Paulina, Moryl Magdalena, Sas Paszt Lidia, Trzciński Paweł, Jałowiecki Łukasz, Płaza Grażyna
Agricultural potential of rhizospheric Bacillus subtilis strains exhibiting varied efficiency of surfactin production  Scientia Horticulturae 2017, 225, 802-809

Budzyńska Aleksandra, Różalska Sylwia, Sadowska Beata, Różalska Barbara Candida albicans/ Staphylococcus aureus dual-species biofilm as a target for the combination of essential oils and fluconazole or mupirocin Mycopathologia 2017 - - 0301-486X 1-7

Kalinowska-Lis Urszula, Szabłowska-Gadomska Ilona, Lisowska Katarzyna, Ochocki Justyn, Małecki Maciej, Felczak Aleksandra
Cytotoxic and Antimicrobial Properties of Copper(II) Complexes of Pyridine and Benzimidazole Derivatives
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2017, 643, 993-998

Antosiak Agata, Miłowska Katarzyna, Maczynska Katarzyna, Różalska Sylwia, Gabryelak Teresa Cytotoxic activity of genistein-8-C-glucoside form Lupinus luteus L. and genistein against human SK-OV-3 ovarian carcinoma cell line
Medicinal Chemistry Research 2017, 26, 64-73

Siewiera Paulina, Różalska Sylwia, Bernat Przemysław Efficient dibutyltin (DBT) elimination by the microscopic fungus Metarhizium robertsii under conditions of intensive aeration and ascorbic acid supplementation.
Environmental Science and Pollution Research 2017, 24, 12118-12127

Siewiera Paulina, Różalska Sylwia, Bernat Przemysław Estrogen-mediated protection of the organotin-degrading strain Metarhizium robertsii against oxidative stress promoted by monobutyltin.
Chemosphere 2017, 185, 96-104

Agier Justyna, Różalska Sylwia, Wódz Karolina, Brzezińska-Błaszczyk Ewa Leukotriene receptor expression in mast cells is affected by their agonists
Cellular Immunology 2017, 317, 37-47

Kaźmierczak Andrzej, Doniak Magdalena, Bernat Przemysław Membrane-related hallmarks of kinetin-induced PCD of root cortex cells
Plant Cell Reports 2017, 36, 343-353

Zawadzka Katarzyna, Bernat Przemysław, Felczak Aleksandra, Lisowska Katarzyna Microbial detoxification of carvedilol, a β-adrenergic antagonist, by the filamentous fungus Cunninghamella echinulata.
Chemosphere 2017, 183, 18-26 

Mendrek Barbara, Chojniak Joanna, Libera Marcin, Trzebicka Barbara, Bernat Przemysław, Paraszkiewicz Katarzyna, Płaza Grażyna Silver nanoparticles formed in bio- and chemical syntheses with biosurfactant as the stabilizing agent
Journal of Dispersion Science and Technology 2017, 38, 1647-1655

Piotrowska Dorota, Wróblewski Andrzej, Balzarini Jan, Andrei Graciela, Schols Dominique, Snoeck Robert, Felczak Aleksandra, Wrońska Natalia, Lisowska Katarzyna, Głowacka Iwona Synthesis and biological activity of novel phenol-conjugates of isoxazolidines
Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research 2017, 74, 1091-1100

Chojak-Koźniewska Joanna, Linkiewicz Anna, Sowa Sławomir, Radzioch Milena, Kuźniak Elżbieta Interactive effects of salt stress and Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in cucumber: Involvement of antioxidant enzymes, abscisic acid and salicylic acid
Environmental and Experimental Botany 2017; 136, 9-20

2018

Szewczyk Rafał, Kuśmierska Anna, Bernat Przemysław Ametryn removal by Metarhizium brunneum: Biodegradation pathway proposal and metabolic background revealed.
Chemosphere 2018; 190, 174-183.

Nykiel-Szymańska Justyna, Stolarek Paulina, Bernat Przemysław Elimination and detoxification of 2,4-D by Umbelopsis isabellina with the involvement of cytochrome P450.
Environmental Science and Pollution Research 2018; 25(3), 2738-2743.

Paraszkiewicz Katarzyna, Bernat Przemysław, Kuśmierska Anna, Chojniak Joanna, Płaza Grażyna Structural identification of lipopeptide biosurfactants produced by Bacillus subtilis strains grown on the media obtained from renewable natural resources. Journal of Environmental Management 2018; 209, 65-70.

Zawadzka Katarzyna, Bernat Przemysław, Felczak Aleksandra, Różalska Sylwia, Lisowska Katarzyna    
Antibacterial activity of high concentrations of carvedilol against gram-positive and gram-negative bacteria.
International Journal of Antimicrobial Agents 2018; 51(3), 458–467.

Soboń Adrian, Szewczyk Rafał, Różalska Sylwia, Długoński Jerzy
Metabolomics of the recovery of the filamentous fungus Cunninghamella echinulata exposed to tributyltin
International Biodeterioration & Biodegradation 2018; 127, 130-138.

Boncler Magdalena, Kehrel Beate, Szewczyk Rafał, Stec-Martyna Emilia, Bednarek Radosław, Brodde Martin, Watala Cezary
Oxidation of C-reactive protein by hypochlorous acid leads to the formation of potent platelet activator
International Journal of Biological Macromolecules 2018; 107, 2701-2714.

Agier Justyna., Brzezińska-Błaszczyk Ewa, Żelechowska Paulina, Wiktorska Magdalena, Pietrzak Jacek, Różalska Sylwia
Cathelicidin LL-37 Affects Surface and Intracellular Toll-Like Receptor Expression in Tissue Mast Cells
Journal of Immunology Research 2018, Article ID 7357162, 18 pages

Różalska Barbara, Sadowska Beata, Budzyńska Aleksandra, Bernat Przemysław, Różalska Sylwia
Biogenic nanosilver synthesized in Metarhizium robertsii waste mycelium extract - As a modulator of Candida albicans morphogenesis, membrane lipidome and biofilm
PLOS One 2018, 13(3), e0194254.

Sierant Małgorzata, Kulik Katarzyna, Sochacka Elżbieta, Szewczyk Rafał, Sobczak Milena, Nawrot Barbara
Cytochrome c Catalyzes the Hydrogen Peroxide-Assisted Oxidative Desulfuration of 2-Thiouridines in Transfer RNAs
Chembiochem 2018;19(7), 687-695.

Bernat Przemysław, Nykiel-Szymańska Justyna, Stolarek Paulina, Słaba Mirosława, Szewczyk Rafał, Różalska Sylwia
2,4-dichlorophenoxyaceticacid-induced oxidative stress: Metabolome and membrane modifications in Umbelopsis isabellina, a herbicide degrader
PLOS One 2018, 13(6), e0199677.

Żelechowska Paulina, Wiktorska Magdalena, Różalska Sylwia, Stasikowska-Kanicka Olga, Wągrowska-Danilewicz Małgorzata, Agier Justyna, Brzezińska-Błaszczyk Ewa
Leptin receptor is expressed by tissue mast cells.
Immunologic Research 2018; 66 (5), 557–566.

Bernat Przemysław, Nykiel-Szymańska Justyna, Gajewska Ewa, Różalska Sylwia, Stolarek Paulina, Dackowa Julia, Słaba Mirosława.
Trichoderma harzianum diminished oxidative stress caused by 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in wheat, with insights from lipidomics
Journal of Plant Physiology 2018, 229, 158–163.

Nykiel-Szymańska Justyna, Bernat Przemysław, Słaba Mirosława
Potential of Trichoderma koningii to eliminate alachlor in the presence of copper ions
Ecotoxicology and Environmental Safety 2018, 162, 1–9.

Jasińska Anna, Góralczyk Aleksandra, Soboń Adrian, Długoński Jerzy
Novel laccase-like multicopper oxidases from the Myrothecium roridum fungus - production enhancement, identification and application in the dye removal process
Acta Biochimica Polonica 2018,65(2), 287-295.

Demesko Jan, Markowski Janusz, Słaba Mirosława, Hejduk Janusz, Minias Piotr
Age Related Patterns in Trace Element Content Vary Between Bone and Teeth of the European Roe Deer (Capreolus capreolus).
Archives of Environmental Contamination Toxicology 2018, 74, 330–338.

Janicki Tomasz, Długoński Jerzy, Krupiński Mariusz
Detoxification and simultaneous removal of phenolic xenobiotics and heavy metals with endocrine-disrupting activity by the non-ligninolytic fungus
Journal of Hazardous Materials 2018, 360, 661–669.

Żelechowska Paulina, Agier Justyna, Różalska Sylwia, Wiktorska Magdalena, Brzezińska-Błaszczyk Ewa
Leptin stimulates tissue rat mast cell pro-inflammatory activity and migratory response
Inflammation Research 2018, 67 (9), 789–799.

Agier Justyna, Różalska Sylwia, Wiktorska Magdalena, Żelechowska Paulina, Pastwińska Joanna, Brzezińska-Błaszczyk Ewa. The RLR/NLR expression and pro-inflammatory activity of tissue mast cells are regulated by cathelicidin LL-37 and defensin hBD-2. Scientific Reports 2018, 8(1), 11750-11766.

Stolarek Paulina, Różalska Sylwia, Bernat Przemysław
Lipidomic adaptations of the Metarhizium robertsii strain in response to the presence of butyltin compounds. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, 2019, 1861 (1), 316-326.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Produkcja i wykorzystanie mikrobiologicznych surfaktantów lipopeptydowych
 • Zastosowanie drobnoustrojów pochodzenia morskiego w biotechnologii
 • Wykorzystanie spektrometrii mas w diagnostyce klinicznej
 • Mikrobiologiczna degradacja chinoliny
 • Antybiotyki fluorochinolowe – metody eliminacji
 • Charakterystyka, produkcja i zastosowanie keratynazy pochodzenia drobnoustrojowego
 • Charakterystyka i zastosowanie lakazy wytwarzanej przez drobnoustroje
 • Wykorzystanie mikroskopii konfokalnej w badaniach grzybów strzępkowych
 • Wytwarzanie witamin z wykorzystaniem mikroorganizmów
 • Charakterystyka i prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych

Przykładowe tematy prac magisterskich

 • Mikrobiologiczna degradacja acetamiprydu i bisfenolu A przez szczepy bakteryjne
 • Badanie przebiegu degradacji tributylocyny u Cunninghamella elegans w obecności NaCl
 • Badanie zdolności szczepu Aspergillus versicolor oraz wybranych grzybów strzępkowych do eliminacji technicznego nonylofenolu
 • Wpływ Pb, Cd, Cu i Zn na osłony komórkowe Paecilomyces marquandii
 • Badanie proteomu wybranych szczepów grzybów strzępkowych zaangażowanych w rozkład ksenobiotyków
 • Biodegradcja bisfenolu A przez grzyby strzępkowe
 • Badanie toksycznego oddziaływania nonylofenoli na Metarhizium anisopliae IM 2358
 • Poszukiwanie szczepów bakteryjnych zdolnych do usuwania etynyloestradiolu.
 • Badanie mechanizmów eliminacji zieleni malachitowej przez mikroskopowe grzyby strzępkowe Penicillium pinophilum IM 6480 oraz Myrothecium roridum IM 6482
 • Izolacja i wstępna charakterystyka szczepów Bacillus produkujących surfaktanty
 • Określenie właściwości antybakteryjnych dendrymerów polipropylenoiminowych w skojarzonym działaniu z norfloksacyną
 • Określenie aktywności antybakteryjnej wybranych dendrymerów
 • Biodegradacja chinoliny i jej pochodnych przez wybrane mikroskopowe grzyby strzępkowe

Materiały dla studentów

Przydatne linki

Galeria zdjęć