p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

KATEDRA IMMUNOLOGII I BIOLOGII INFEKCYJNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A

Tel: +48 42 635 41 86

Fax: +48 42 665 58 18

e-mail:

Adres/link 

 

Zakład Immunoparazytologii

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Bożena Dziadek, prof. nadzw. UŁ - kierownik

+48 42 635 46 66

A/279

Pt. 12:00-14:00

prof. dr hab. Henryka Długońska (profesor emerytowany)

+48 42 635 45 26

A/271

Śr. 12:00-14:00

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. UŁ

+48 42 635 46 66

A/279

Pt. 12:00-14:00

dr Justyna Gatkowska (adiunkt)

+48 42 635 46 66

A/276

Pt. 12:00-14:00

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

mgr Malwina Kawka

+48 42 635 46 66

A/276

Pt. 12:00-14:00

mgr Adrian Bekier

+48 42 635 46 66  

A/276

Pt. 12:00-14:00

 

Zakład Immunologii Komórkowej

Pracownicy:

Imię i nazwisko

 Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Marek Fol, prof. nadzw UŁ - kierownik

+48 42 635 44 72

A/394

 Pn. 10:00-12:00

prof. dr hab. Wiesława Rudnicka (profesor emerytowany)

 

A/353

 

dr hab. Magdalena Druszczyńska (adiunkt)

+48 42 635 44  70

A/393

Śr. 10:00-12:00

dr Magdalena Kowalewicz-Kulbat (adiunkt)

+48 42 635 44 70

A/393

Śr. 10:00-12:00

dr Marcin Włodarczyk (adiunkt)

+48 42 635 44 71

A/392

Śr. 10:00-12:00

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

 

Konsultacje

mgr Sebastian Wawrocki

+48 42 635 44 71

 

A/393

Pn. 9:00-11:00

mgr Krzysztof Krawczyk

+48 42 635 44 71

A/393 Wt. 10:00-12:00

Pracownia Biologii Zakażeń

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Beata Sadowska prof. nadzw. UŁ - kierownik

+48 42 635 45 25

A/274

Śr. 11:00-13:00

prof. dr hab. Barbara Różalska (profesor emerytowany)

+48 42 635 41 85

A/273

Czw. 11:30-13:30

dr M. Więckowska-Szakiel (spec. nauk. techn.)

+48 42 635 45 25

A/274

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

 

 Konsultacje

 


Pracownia Gastroimmunologii

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Mikołajczyk- Chmiela - kierownik

+48 42 635 41 86

A/391

Czw. 12:00-14:00

dr  Agnieszka Matusiak  (starszy wykładowca)

+48 42 635 45 41

A/278

 

dr Maria Walencka        (starszy wykładowca)

 

dr Agnieszka Krupa      
(starszy wykładowca)

     +48 42 635 45 41                                          

+48 42 635 45 41 

 

 

Pn. 10:15-12:15

dr Karolina Rudnicka (adiunkt)

+48 42 635 45 41

A/278

Pn. 10:15-12:15

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

 

 Konsultacje

mgr Adrian Gajewski

+48 42 665 51 60

A/264  Pt. 10:00-12:00

mgr Weronika Gonciarz

 +48 42 665 51 60

A/264

 Pn. 12:00-14:00

 

 

Tematyka badań

Zakład Immunologii Komórkowej:

Genetyczne i immunologiczne podłoże odporności i podatności ludzi na gruźlicę; diagnostyczne wskaźniki gruźlicy; efektywność szczepień BCG w zakresie rozwoju nadwrażliwości późnej na tuberkulinę; znaczenie poliforfizmu genów warunkujących obronne funkcje makrofagów, ekspresja receptorów rozpoznających wzory molekularne patogenów, produkcja cytokin; zastosowanie rekombinowanych atentowanych szczepów Mycobacterium tuberculosis w poznawaniu molekularnego podłoża zdolności prątków do rozwoju wewnątrz makrofagów z możliwością wskazania docelowych tarcz dla leków przeciwprątkowych; rola regulatorowa komórek dendrytycznych w chorobach alergicznych; próba wykorzystania szczepionkowych atentowanych prątków BCG do wyrównania równowagi pomiędzy odpowiedzią limfocytów T typu Th2 i Th1, w hodowlach komórek osób z astmą i nieżytem nosa.

 

Zakład Immunoparazytologii:

Interakcje pasożytniczego pierwotniaka Toxoplasma gondii z białkami żywicieli; wpływ prolaktyny i innych hormonów (np. ekdysonu) na rozwój zarażenia toksoplazmą; otrzymywanie antygenów rekombinowanych T. gondii oraz ocena ich przydatności diagnostycznej; konstruowanie nowych szczepionek opartych na DNA lub antygenach rekombinowanych pasożyta i  badanie ich aktywności immunogennej oraz ochronnej na modelu doświadczalnej toksoplazmozy u myszy laboratoryjnych; testowanie in vitro aktywności przeciwpierwotniakowej nowo syntetyzowanych substancji z grupy tiadiazoli, tiosemikarbazydów itp.

 

Pracownia Biologii Zakażeń:

Poszukiwanie alternatywnych i/lub uzupełniających strategii terapii zakażeń, zwłaszcza przebiegających z udziałem biofilmu drobnoustrojów

Określenie biofilm oznacza złożoną i doskonale zorganizowaną strukturę, powszechnie tworzoną zarówno w środowisku zewnętrznym (drobnoustroje środowiskowe), jak i w organizmach wyższych (mikrobom fizjologiczny lub patogenny). Wśród najważniejszych cech populacji biofilmowej mieści się obniżona wrażliwość na środki biostatyczne/biobójcze oraz słabsza podatność na działanie humoralnych i komórkowych mechanizmów obronnych układu odpornościowego.

Na szczególną uwagę zasługuje udział biofilmów w zakażeniach towarzyszących inwazyjnym procedurom medycznym z zastosowaniem przyrządów medycznych oraz czasowych i trwałych implantów (ortopedycznych, naczyniowych, urologicznych itp.). Nie mniej ważna jest rola biofilmów w infekcjach o charakterze przewlekłym i nawracającym (np. zakażenia otolaryngologiczne, zapalenie płuc u chorych na mukowiscydozę, infekcje ran i owrzodzeń o różnym pochodzeniu). Ostateczny przebieg zakażenia determinowany jest jednak nie tylko przez poziom wirulencji samych drobnoustrojów i ich profil lekooporności czy zdolność tworzenia przez nie struktur biofilmowych, ale zależy również od sprawności mechanizmów obronnych gospodarza. Dlatego w naszej ofercie proponujemy badania kompleksowe, zakładające odwzorowanie oddziaływań w układach złożonych typu gospodarz-patogen.

Stosowane modele badawcze:
Zakażenia bakteryjne i grzybicze, głównie o etiologii Staphylococcus spp. i Candida spp.
Zapewniamy wykorzystanie szerokiego panelu szczepów wzorcowych oraz izolatów klinicznych bakterii i grzybów z bogatej kolekcji własnej. Badania prowadzimy w następujących układach:

in vitro na różnorodnych polimerowych powierzchniach abiotycznych symulujących stosowanie biomateriałów oraz na powierzchniach rzeczywistych biomateriałów medycznych o różnym przeznaczeniu klinicznym,

in vitro w licznych typach hodowli tkankowych – wywodzących się z komórek ludzkich i zwierzęcych,

ex vivo na modelu 3-D substytutu skóry; na zwierzęcych skrawkach skóry; w krwi pełnej,

in vivo na modelach zwierzęcych, w tym myszy z indukowaną cukrzycą, myszy z powierzchniową raną skóry, myszy implantowanych podskórnie lub dootrzewnowo.

Zakres prowadzonych badań:

1. Ocena aktywności biologicznej dowolnych preparatów biomedycznych (naturalnych, syntetycznych, półsyntetycznych, stosowanych samodzielnie lub w połączeniu z antybiotykami / chemioterapeutykami w zakresie:

bezpośredniej aktywności biobójczej wg. metodyk normatywnych,

wpływu na adhezję drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych lub kondycjonowanych dowolnymi białkami oraz do powierzchni komórek/tkanek eukariotycznych. Metodyka: ewaluacja spektrofotometryczna; wizualizacja zaawansowanymi technikami obrazowania mikroskopowego,

ingerencji w tworzenie biofilmu drobnoustrojów, w tym biofilmu mieszanego bakteryjno-grzybowego, ocena skuteczności w eradykacji dojrzałego biofilmu; Metodyka: j.w.

działania na ekspresję czynników wirulencji bakterii i grzybów. Metodyka: metody immunoenzymatyczne i metody spektrofotometryczne w testach komercyjnych lub opracowanych indywidualnie; ilościowa ocena CFU, ewaluacja mikroskopowa po odpowiednio dobranym barwieniu,

aktywności cytotoksycznej (IC50, ang. inhibitory concentration) w stosunku do komórek eukariotycznych, wg zaleceń adekwatnych norm EN-PN i wytycznych Farmakopei Polskiej; wyznaczanie indeksu biozgodności (BI, ang. biocompatibility index); ocena apoptozy/nekrozy komórek. Metodyka: komercyjne testy spektrofotometryczne i fluorymetryczne; ewaluacja mikroskopowa po odpowiednio dobranym barwieniu,

wpływu na aktywność wydzielniczą komórek eukariotycznych (produkcja cytokin/ chemokin/czynników wzrostowych, innych substancji czynnych). Metodyka: testy immunoenzymatyczne, spektrofotometryczne, fluorymetryczne - komercyjne lub przygotowywane wg. potrzeb,

oddziaływania na migrację/chemotaksję komórek eukariotycznych. Metodyka: test „gojenia rany" („Scratch assay"), test z zastosowaniem komory Boydena.

2. Ocena właściwości biologicznych (przeciwdrobnoustrojowych) natywnych i modyfikowanych powierzchni biomateriałów przeznaczonych do zastosowań medycznych, w zakresie:

ograniczania adhezji i tworzenia biofilmu drobnoustrojów. Metodyka: ewaluacja zaawansowanymi technikami obrazowania mikroskopowego po odpowiednio dobranym barwieniu; metody ilościowe (ocena CFU),

biozgodności tkankowej in vitro Metodyka: ocena cytotoksyczności dla rekomendowanych przez odpowiednie normy linii komórkowych oraz ocena przylegania i namnażania komórek eukariotycznych na ich powierzchni,

badania in vivo na modelach zwierzęcych – implantacja podskórna lub dootrzewnowa biomateriałów, wykorzystanie biomateriałów w formie opatrunków powierzchniowych). Metodyka: ewaluacja wizualna; ilościowa ocena spektrofotometryczna oraz zaawansowanymi technikami mikroskopowymi po odpowiednio dobranym barwieniu (mikrobiologicznym, histologicznym skrawków mikrotomowych tkanek).

Zasady współpracy:
Proponujemy badania współfinansowane, współudział w przygotowaniu dokumentacji do druku oraz współautorstwo artykułów naukowych osób wykonujących badania.

 

Pracownia Gastroimmunologii:

Zapalenie żołądka oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jako następstwo zakażeń Helicobacter pylori. Rola zakażeń H. pylori w rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Genetyczne i immunologiczne podłoże odporności i podatności ludzi na zakażenia pałeczkami H. pylori; przyczyny zróżnicowanego przebiegu takich zakażeń; rola antygenów  H. pylori  w inicjowaniu i modulowaniu procesów odporności naturalnej nieswoistej oraz nabytej swoistej;  analiza aktywności fagocytarnej, cytotoksycznej, proliferacyjnej i sekrecyjnej komórek odpornościowych oraz ich fenotypowanie; ocena skutków mimikry antygenowej wynikającej z podobieństwa komponentów H. pylori i komórek gospodarza; receptory dla wzorców molekularnych patogenów oraz cytokin; znaczenie polimorfizmu genów je kodujących; odpowiedź humoralna.  Diagnostyczne wyznaczniki zakażeń H. pylori; skuteczność testów nieinwazyjnych. Poszukiwanie alternatywnych, w stosunku do antybiotykoterapii, sposobów zwalczania zakażeń H. pylori z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

 

Realizowane projekty
Infekcyjne zapalenie wsierdzia-analiza biomedyczna in vitro potencjalnych cech terapeutycznych wybranych fitozwiązków (2014-2016), NCN

Wyznaczniki reakcji zapalnej i odpornościowej w modelowym zakażeniu Helicobacter pylori u świnek morskich (2013-2015), NCN

Aktywność immunogenna i ochronna rekombinowanych białek ROP5 i ROP18 Toxoplasma gondii (2012-2015), NCN

Analiza biomedyczna alternatywnej strategii leczenia ran przewlekle zakażonych. Badania in vitro z zastosowaniem polifenoli roślinnych (2013-2014), NCN

Badanie immunopatogennego i neuroprotekcyjnego działania rekombinowanych szczepionek przeciw toksoplazmozie z użyciem mysiego modelu doświadczalnego (2011-2014), NCN

Fitoekdysteroidy jako potencjalne leki hamujące rozwój zarażenia Toxoplasma gondii (2011-2014), NCN

Ocena wirulencji, tworzenia biofilmu i lekowrazliwości Candida albicans poddanych działaniu roślinnych olejków eterycznych. Potencjalne zastosowanie olejków w skojarzeniu z lekami, w terapii przewlekłych zakażeń ran o etiologii grzybiczo-bakteryjnej (2011-2013), NCN

Kompleksowe badania naukowe interakcji wybranych białek fazy ostrej z komórkami oraz antygenami komórkowymi Mycobacterium (2011-2012), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Próba selektywnej supresji alergeno-swoistej odpowiedzi Th2 przez szczepionkowe prątki Mycobacterium bovis BCG (2009- 2012), MNiSW

Aktywowane winylosulfoniany – nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów alfa-aminosulfonowych (2009-2012), MNiSzW (współpraca, projekt realizowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej)

Czynniki warunkujące przeżywalność prątków gruźlicy w komórkach fagocytarnych gospodarza (2008-2011), MNiSW

Wpływ patogenów jelitowych na wydzielanie enterohormonów (greliny, insuliny, leptyny, neuropeptydu Y, peptydu YY, oreksyny i alfa MSH) u dzieci z niedoborem wzrostu: zjawisko mimikry antygenowej (2010-2013), MNiSzW (współpraca, projekt realizowany w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki)

Opracowanie modelu świnki morskiej do oceny wzmagających odporność na choroby zakaźne biopreparatów o przeznaczeniu klinicznym i weterynaryjnym (2010-2013), MNiSW

Reakcje odpornościowe na wirulentne i atenuowane prątki gruźlicy jako podstawa optymalizacji diagnozowania i profilaktyki tej choroby (2010-2013), MNiSW

Ocena wirulencji, tworzenia biofilmu i lekowrażliwości Candida albicans poddanych działaniu roślinnych olejków eterycznych. Potencjalne zastosowanie olejków w skojarzeniu
z lekami, w terapii przewlekłych zakażeń ran o etiologii grzybiczo-bakteryjnej (2011-2013), NCN

Komórkowe i humoralne reakcje cytotoksyczne w zakażeniach H. pylori (2009-2012), MNiSW

Rola prolaktyny (PRL) w odporności ludzi na zakażenia Toxoplasma gondii (2008-2010), MNiSW

Biofilmy gronkowców w konfrontacji z komórkami układu odpornościowego
i antybiotykami. Dlaczego przegrywamy? (2008-2010), MNiSW

Rola LPS H. pylori oraz receptorów CD14 i TLR4 gospodarza w chorobach związanych
z zakażeniem tymi bakteriami – chorobie wrzodowej żołądka lub chorobie niedokrwiennej serca (2006-2008), MNiSW

Polimorfizm genów regulujących interakcje mykobakterii z makrofagami u ludzi zdrowych
i chorych na gruźlicę (2006-2007), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań Naukowych

Ocena skuteczności działania naturalnych czynników przeciwbakteryjnych na biofilm gronkowców. Własne rozwiązania metodyczne (2005-2007), MNiSW

Reakcje ligandów H. pylori z komórkowymi i rozpuszczalnymi receptorami, u dzieci i dorosłych z przewlekłą dyspepsją (2003-2005), Komitet Badań Naukowych

Nieinwazyjne testy diagnostyczne do wykrywania zakażeń wywoływanych przez pałeczki Helicobacter pylori-opracowanie własnych rozwiązań metodycznych i ocena przydatności wybranych testów komercyjnych (2000-2001), Komitet Badań Naukowych

Swoiste reakcje komórkowe jako wskaźniki podatności lub odporności na chorobotwórcze działanie Helicobacter pylori (1998-1999), Komitet Badań Naukowych

Zróżnicowanie fenotypowe szczepów Helicobacter pylori a przebieg kliniczny choroby wrzodowej, niewrzodowej dyspepsji (NUD) oraz bezobjawowego zakażenia u dzieci i młodzieży (1995-1997), Komitet Badań Naukowych

 

Współpraca

Współpraca  w zakresie badań naukowych:

- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii

- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, II Klinika Kardiologii, Szpital im. Wł. Biegańskiego

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Szpital im. Wł. Biegańskiego

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biochemii Farmaceutycznej

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

- Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej

- Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, Szpital Kardiologiczny, Klinika Endokrynologii

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergologii

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Immunoendokrynologii

- Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Oddział Leczenia Gruźlicy, Tuszyn

- Laboratorium Biologii Prątka, Łódź

- University of Texas Health Centre at Tyler, Texas, USA

- Department of Chemical Sciences, University of Napoli Federico II, Napoli, Italy

- Center for Infection and Immunity of Lille, Institut Pasteur de Lille, Lille, France

- CNRS-UMR 8576, Unite de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle, Universite Lille Nord France, Lille, France

- UMR 8576 Université des Sciences et Technique de Lille, Lille, France

- UR918, INRA  Centre de Tours, Nouzilly, France

Wymiana międzynarodowa studentów:

Wyjazdy:
UREKA – Irlandia (1 osoba)
IAESTE – Serbia (2 osoby); Niemcy (1 osoba); Kolumbia (2 osoby); Szwajcaria (1 osoba)

 
Przyjęcia studentów zagranicznych:

IAESTE – Chorwacja (1 osoba); Wielka Brytania (2 osoby); Hiszpania (1 osoba); Bośnia i Hercegowina (1 osoba), Niemcy (1 osoba), Szwajcaria (1 osoba)

 

Usługi/Ekspertyzy

Współpraca z przemysłem:

- badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

- badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych wyrobów kosmetycznych i ich składników

- ocena przeciwdrobnoustrojowych właściwości funkcjonalnych tekstyliów i wyrobów włókienniczych

- test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych wg różnych metod badawczych (norma PN-EN ISO 11930, KOKO Test, Farmakopea Polska wyd. IX)

- ocena latentnych zakażeń prątkami Mycobacterium tuberculosis w teście QuantiFERON®–TB Gold Plus

 

Wybrane publikacje

1. Druszczynska M, Wlodarczyk M, Janiszewska-Drobinska B, Kielnerowski G, Zawadzka J, Kowalewicz-Kulbat M, Fol M, Szpakowski P, Rudnicka K, Chmiela M, Rudnicka W. 2013. Monocyte Signac transduction receptors in active and latent tuberculosis. Clin. Developmental Immunol. http://dx.doi.org/10.1155/2013/851452.

2. Rudnicka K, Matusiak A, Miszczyk E, Rudnicka W, Tenderenda M, Chmiela M. 2013. Immunophenotype of peripheral blond natural killer cells and IL-10 serum levels in relation to Helicobacter pylori status. APMIS. DOI 10.1111/apm.12120.

3. Dzitko K., Dziadek B., Gatkowska J., Długońska H. 2013. Toxoplasma gondii binds sheep prolactin.Exp. Parasitol.  134: 216-219.

4. Gatkowska J., Wieczorek M., Dziadek B., Dzitko K., Dlugonska H. 2013. Sex-dependent neurotransmitter level changes in brains of Toxoplasma gondii infected mice. Exp. Parasitol. 133: 1-7.

5. Dzitko K., Lawnicka H., Gatkowska J., Dziadek B., Komorowski J., Długońska H. 2012. Inhibitory effect of prolactin on Toxoplasma proliferation in peripheral blood mononuclear cells from patients with hyperprolactinemia. Parasite Immunology34: 302-311.

6. Dziadek B., Gatkowska J., Grzybowski M., Dziadek J., Dzitko K., Dlugonska H. 2012. Toxoplasma gondii: The vaccine potential of three trivalent antigen-cocktails composed of recombinant ROP2, ROP4, GRA4 and SAG1 proteins against chronic toxoplasmosis in BALB/c mice. Experimental Parasitology 131, 133-138.

7. Gatkowska J., Wieczorek M., Dziadek B., Dzitko K., Dlugonska H. 2012. Behavioral changes in mice caused by Toxoplasma gondii invasion of brain. Parasitology Research111, 53-58.

8. Kuźma Ł., Wysokińska H., Różalski M., Budzyńska A., Więckowska-Szakiel M., Sadowska B., Paszkiewicz M., Kisiel W., Różalska B. 2012. Antimicrobial and anti-biofilm properties of new taxidione derivative from hairy roots of Salvia austiaca. Phytomed. http://dx.doi.org/10.1016/j.phymed.2012.07.016.

9. Budzisz E., Bobka R., Hauss A., Roedel J.N., Wirth S., Lorenz I.P., Różalska B., Więckowska-Szakiel M., Krajewska U., Różalski M. 2012. Synthesis, structural characterization, antimicrobial and cytotoxic effects of aziridine, 2-aminoethylaziridine and azirine complexes of copper (II) and palladium (II). Dalton Transactions, doi: 10.1039/c2dt12107g.

10. Rudnicka K., Włodarczyk M., Moran A. P., Rechciński T., Miszczyk E., Matusiak A., Szczęsna E., Walencka M., Rudnicka W., Chmiela M. 2012. Helicobacter pylori antigens as potential modulators of lymphocyte’ cytotoxic activity. Microbiol. Immunol. 56: 62-75.

11. Miszczyk E., Rudnicka K., Moran A.P., Fol M., Kowalewicz-Kulbat M., Druszczyńska M., Matusiak A., Walencka M., Rudnicka W., Chmiela M. 2012. Interaction of helicobacter pylori with C-type lectin dendritic cell – specific ICAM grab bing nonintegrin. J. Biomed. Biotechnol. ID 206463, doi:10.1155/2012/206463.

12. Dziadek B., Gatkowska J., Brzostek A., Dziadek J., Dzitko K., Grzybowski J., Długońska H. 2011. Evaluation of three recombinant multi-antigenic vaccines composed of surface and secretory antigens of Toxoplasma gondii in murine models of experimental toxoplasmosis. Vaccine 29, 821-830.

13. Fol M., Zawadzka K., Druszczyńska M., Kowalewicz-Kulbat M., Rudnicka W. 2011. Vaccination against M. tuberculosis – what next after BCG? Post. Hig. Med. Dośw. 65: 93-103.

14. Fol M., Olek J., Kowalewicz-Kulbat M., Druszczyńska M., Rudnicka W. 2011. Prątki niegruźlicze: M. marinum, M. ulcerans, M. xenopi- krótka charakterystyka drobnoustrojów
i zmian klinicznych przez nie wywołanych. Post. Hig. Med. Dośw. 65: 574-583.

15. Druszczyńska M., Włodarczyk M., Fol. M., Rudnicka W. 2011. Rozpoznawania antygenów prątków przez fagocyty. Post. Hig. Med. Dośw. 65: 28-39.

16. Budzyńska A., Różalski M., Karolczak W., Więckowska-Szakiel M., Sadowska B., Różalska B. 2011. Synthetic 3-arylideneflavanones as inhibitors of the initial stages of biofilm formation by Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis. Z. Naturforsch. 66c, 104-114.

17. Budzyńska A., Więckowska-Szakiel M., Sadowska B., Kalemba D., Różalska B. 2011. Antibiofilm activity of selected plant essential oils and their major components. Pol. J. Microbiol. 60, 35-41.

18. Dzitko K., Gatkowska J., Płociński P., Dziadek B., Długońska H. 2010. The effect of prolactin (PRL) on the growth of Toxoplasma gondii tachyzoites in vitro. Parasitol. Res. 107, 199-204.

19. Szczepańska M., Włodarczyk M., Janiszewska Drobińska B., Kielnierowski G., Zawadzka J., Fol M., Rudnicka W., Druszczyńska M. 2010. Makrofagowe receptory w gruźlicy. SEPSIS 4 (3): 209-213.

20. Sadowska B., Walencka E., Więckowska-Szakiel M., Różalska B. 2010. Bacteria competing with the adhesion and biofilm formation by Staphylococcus aureus. Folia Microbiol. 52.

21. Grebowska A., Moran A. P., Bielański W., Matusiak A., Rechciński T., Rudnicka W., Baranowska A., Rudnicka W., Chmiela M. 2010. Helicobacter pylori lipopolysaccharide activity in human peripheral blood mononuclear leukocyte cultures. J Physiol. Pharmacol. 61: 437-442.

22. Kowalewicz-Kulbat M., Kaźmierczak D., Donevski S., Biet F., Pestel J., Rudnicka W. 2008. Naive helper T cells from BCG-vaccineted volunteers produce IFN-g and IL-5 to mycobacterial antigen-pulsed dendritic cells. Folia Histochemica et Cytobiologica, vol. 46, No 2.

23. Chmiela M., Michetti P. 2006. Inflammation, immunity, vaccines for Helicobacter pylori infection. Helicobacter 11 (suppl. 1): 21-26.

24. Basińska B., Wiśniewska M., Chmiela M. 2004. Principle of a new immunoassay based on electrophoretic mobility of poly(styrene/a-tert-butoxy-w-vinylbenzyl-polyglycidol) microspheres: application for the determination of Helicobacter pylori IgG in blood serum. Macromol. Biosc. 5: 70-77.

 

 

Tematyka prac dyplomowych

 

Prace licencjackie:

Studenci przygotowują prace dyplomowe o charakterze teoretycznym w zakresie immunologii, immunologii zakażeń, mikrobiologii klinicznej, mikrobiologii sanitarnej, diagnostyki mikrobiologicznej, biotechnologii kosmetyków, biotechnologii medycznej, na podstawie piśmiennictwa naukowego w języku polskim i angielskim. Opracowują temat wybrany samodzielnie, lub zaproponowany przez opiekuna naukowego, gromadzą piśmiennictwo w zakresie literatury przedmiotu, analizują problemy badawcze i formułują wnioski.  Przygotowują pracę dyplomową w postaci pisemnej według ustalonych wytycznych, dotyczących opracowywania prac licencjackich, a także w wersji elektronicznej. Prezentują publicznie streszczenie pracy w formie ustnej, w połączeniu z prezentacją multimedialną.

Przykładowe tematy prac licencjackich

 1. Formy morfologiczne Helicobacter pylori i ich przypuszczalna rola w transmisji zakażeń.
 2. Biostymulatory odpowiedzi immunologicznej.
 3. Przeciwbakteryjne białko kationowe gospodarza: katepsyny i katelicydyny – budowa
  i funkcje.
 4. Biomarkery zakażenia prątkami gruźlicy.
 5. Niekonwencjonalne źródła komórek macierzystych.
 6. Eksperymentalne terapie inwazji Trypanosoma cruzi.
 7. Trichomonas – ludzki pasożyt czy komensal.
 8. Rola apoptozy w procesach fizjologicznych i zakażeniach.
 9. Biofilmy drobnoustrojów. Ich znaczenie w środowisku i utrzymaniu zdrowia człowieka.

Prace magisterskie:

Praca magisterska obejmuje realizację badań doświadczalnych w zakresie immunologii, immunologii zakażeń, mikrobiologii klinicznej, mikrobiologii sanitarnej, diagnostyki mikrobiologicznej, biotechnologii kosmetyków, biotechnologii medycznej. Prace są wykonywane w ramach projektów badawczych realizowanych w jednostce, pod bezpośrednią opieką pracowników naukowo-dydaktycznych. Studenci zbierają piśmiennictwo naukowe, które posłuży im do sformułowania hipotezy badawczej, realizują część doświadczalną pracy w oparciu o wytyczone cele badawcze stosując dobraną do zadań metodykę, opracowują wyniki pod względem statystycznym (stosują metody statystyczne i narzędzia informatyczne do szczegółowej analizy danych eksperymentalnych) i graficznym, proponują  interpretację wyników, poddają je krytycznej analizie, uczą się prowadzenia dyskusji naukowej. Studenci przygotowują pracę magisterską w formie pisemnej, a także w wersji elektronicznej,  w oparciu o przyjęte wytyczne, a także prezentują publicznie tezy swojej pracy w formie ustnej, w połączeniu z prezentacją multimedialną.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Modulacja kolonizacji świnek morskich pałeczkami H. pylori przez M. bovis BCG.
 2. Specyfika wiązania LPS H. pylori z receptorem DC-SIGN.
 3. Rola IL-8 w interakcji makrofagów z prątkami gruźlicy badana na poziomie fagocytozy
  i sekrecji cytokin.
 4. Warianty genu interleukiny 10 i produkcja tej cytokiny w stymulowanych antygenami mykobakterii hodowlach pełnej krwi pacjentów z aktywną gruźlicą i latentnym zakażeniem M. tuberculosis.
 5. Otrzymywanie rekombinowanego antygenu MAG1 Toxoplasma gondii w systemie ekspresyjnym Escherichia coli.
 6. Badanie aktywności wybranych tiosemikarbazydów, tiadiazoli i triazoli wobec Toxoplasma gondii .
 7. Aktywność wydzielnicza makrofagów mysich stymulowanych przesączami hodowli zawiesinowych i biofilmowych Staphylococcus ureus.
 8. Badanie aktywności wybranych olejków eterycznych i ich składników wobec  klinicznych szczepów Candida spp.

 

Przydatne linki

Galeria zdjęć

Materiały dla studentów