p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA GEOBOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN

KATEDRA GEOBOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN
Kierownik Katedry: Dr hab. Jeremi Kołodziejek, prof. UŁ

Adres: Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź (Budynek A)
Tel: +48 42 635 44 01
Fax: +48 42 635 46 60
Adres/link  www.geobotanika.uni.lodz.pl

Sekretariat

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Mgr Izabela Wolniakowska

635 44 01

A/110

 

Zakład Systematyki i Geografii Roślin
Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

Dr hab. Jeremi Kołodziejek, prof. UŁ (Kierownik Katedry)

 635 44 07    A/130 Pn. 9:00-11:00 

Dr hab. Beata Woziwoda (Kierownik Zakładu)

 635 44 00    A/10  Pn. 9:30-11:00

Prof. Janina Jakubowska-Gabara (em.)

635 45 09

A/129

 

Dr hab. Marta Kolanowska

635-44-06

A/128

Wt. 12:00-14:00

Dr Katarzyna Zielińska

635 45 09

A/129

Pn. 10:00-12:00

Dr Monika Staniaszek-Kik

635 45 29

B/20

Pn. 8:00-10:00

Dr Grzegorz J. Wolski

665 (9) 50 98

A/109

Pn. 10:00-14:00

Maria Tomczyk

635 44 04

A/101

 

Mgr Mateusz Wala

635 44 04

A/108

 

Doktoranci:

 Imię i nazwisko

 Mgr Anastazja Krzyżanowska

Telefon

  635 44 04

e-mail

 

Budynek/pokój

 A/107

Konsultacje

   

 

Pracownia Ekologii i Adaptacji Roślin

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

Dr hab. Marcin Kiedrzyński (Kierownik pracowni)

 635 44 08    A/115  

Prof. Józef K. Kurowski

(em.)

635 44 09

A/112

 

Prof. Aurelia U. Warcholińska (em.)

635 44 06

A/126

 

Dr Andrzej Grzyl (em.)

 

   

Dr hab. Jan T. Siciński, prof. UŁ (em.)

635 44 06

A/127

 

Dr Anna Bomanowska

635 44 00

635 44 04

A/7

 

Dr Agnieszka Rewicz

635 44 08

A/114

Poniedziałek 10.00-12.00

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

e-mail

telefon Budynek/pokój Konsultacje

Mgr Przemysław Tomczyk

635 44 08 

A/114

 

 

Zakład Ochrony Przyrody

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek

/pokój

Konsultacje

Dr hab. Leszek Kucharski prof. nadzw. UŁ (Kierownik Zakładu)

635 45 18

B /18

Śr. 13:30-14:30

Pt. 13:30-14:30

Prof. dr hab. Romuald Olaczek (em.)

635 45 18

B /18

 

Dr hab. Mariusz Gałka  

636-45-18

B/17

 

Dr  Natalia Ratajczyk

635 45 33

B/109

Śr.10:30-12.00

Dr Agnieszka Wolańska-Kamińska

635 45 33

B/109

Śr. 10:30-12:00

Mgr Danuta Babska  635 45 20 B/16  

Elżbieta Frąnczak

635 45 18

B/18

 

Dr hab. Dominik Kopeć prof. nadzw. UŁ

koordynator projektu HabitARS

  B/22  

 mgr Agata Zakrzewska

pracownik projektu HabitARS

 635 45 29

B/105

 

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

 mgr Agata Zakrzewska

  635 45 29  

 

Ogród Dydaktyczno-Doświadczalny przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (pod opieką Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin)
Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Mgr Maria Kurzac

635 44 04

 

A/101

Tadeusz Wituła

635 43 56

 

Ogród

 

Biblioteka
Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Mgr Jolanta Bagrowska

635 44 09

A/111

 

Tematyka badań

Różnorodność szaty roślinnej, kierunki i mechanizmy jej współczesnych przekształceń oraz problemy zagrożeń i ochrony.

Różnorodność flory naczyniowej i brioflory; taksonomia, chorologia i biologia wybranych gatunków.

Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie roślinności.

Kartograficzny obraz przestrzennego zróżnicowania flory i roślinności.

Dynamika szaty roślinnej w warunkach antropopresji i ochrony. Mechanizmy przemian (kierunki, tempo) we florze (procesy recesji flory, tendencje rozwojowe gatunków inwazyjnych i in.) i roślinności (recesja zbiorowisk, procesy syndynamiczne, kserofityzacja i in.). Synantropizacja szaty roślinnej.

Ekologia i monitoring populacji wybranych gatunków roślin (zagrożonych, ginących, endemicznych) oraz zbiorowisk roślinnych.

Dokumentacja geobotaniczna i waloryzacja sozologiczna obszarów chronionych i proponowanych do ochrony. Projektowanie obiektów chronionych (obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody i in.).

Metodyka praktycznej ochrony szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych.

Taksonomia i zmienność wśród mszaków.

 

Realizowane projekty

2017-2020: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (OPUS 12): Odporność zbiorowisk mchów Sphagnum: reakcja na holoceńskie zmiany klimatu i wpływ na tempo akumulacji węgla w ombrotroficznych górskich torfowiskach w Centralnej Europie (kierownik dr hab. Mariusz Gałka, prof. UŁ) 

2018-2019: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 2): Rozmieszczenie cytotypów kostrzewy ametystowej Festuca amethystina L. (Poaceae) w Europie (kierownik dr hab. Marcin Kiedrzyński)

2017-2020: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 12): Poszukiwanie epigenetycznych różnic we wzorcach reakcji na stres środowiskowy w populacjach izolowanych i otwartych Festuca tatrae i Festuca amethystina" (kierownik mgr. Przemysław Tomczyk, opiekun naukowy dr hab. Marcin Kiedrzyński)

2016-2018 projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Biostrateg 2): Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych – HabitARS (kierownik: dr hab. Dominik Kopeć, prof. UŁ) www.habitars.pl

2017-2018: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 1): Znaczenie ultrastruktury i kształtu nasion w taksonomii rodzaju Consolida Gray (kierownik dr Agnieszka Rewicz)

2016-2017 projekt wdrożeniowy realizowany na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa: Opracowanie studium wykonalności cyklicznego opracowania mapy pokrycia tereny w zakresie wybranych klas obiektów dla obszaru m.st. Warszawy z wykorzystaniem wieolosensorowych technik teledetekcyjnych, w tym przetwarzania danych hiperspektralnych (kierownik: dr Justyna Wylazłowska)

2017 projekt wdrożeniowy realizowany na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa: Wykonanie badań polegających na stworzeniu wykazu terenowych punktów referencyjnych do automatycznego generowania mapy taksonów drzew i kondycji zdrowotnej drzew wykorzystującej hiperspektralne techniki teledetekcyjne (kierownik: dr hab Dominik Kopeć, prof. UŁ).

2015 -2016 projekt wdrożeniowy realizowane dla Biebrzańskiego Parku Narodowego: Pozyskanie kompleksowego zestawu źródłowych danych teledetekcyjnych oraz ich analiza na obszarze Basenu Dolnego doliny Biebrzy (kierownik: dr hab Dominik Kopeć, prof. UŁ)

2015-2016 projekt wdrożeniowy realizowany na zlecenie firmy MGGP Aero Sp. z o.o.: Wykonanie teledetekcyjnej analizy środowiska przyrodniczego SPN oraz wyposażenie w narzędzia informatyczne na potrzeby zarządzania obszarem chronionym (kierownik: dr hab Dominik Kopeć, prof. UŁ).

2013 - bezterminowo, projekt wdrożeniowy realizowany na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna: Świadczenie usług badawczych w zakresie monitoringu siedlisk nieleśnych i gatunków roślin w otoczeniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. -  Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (kierownik: dr hab Dominik Kopeć, prof. UŁ).

2008-2011: projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N305073134: Wielkoskalowe kartowanie flory naczyniowej Polski Środkowej jako podstawa oceny różnorodności biologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego (kierownik Janina Jakubowska-Gabara)

2007-2010: projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N305091 32/3125: Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie zbiornika zaporowego Jeziorsko (kierownik Beata Woziwoda)

2004-2007: grant KBN nr 0280/P04/2004/26: Gatunek zbiorowy Potentilla collina w Polsce (kierownik Jeremi Kołodziejek)

2003-2007: projekt promotorski KBN 3PO4G09625: Biologia oraz ekologiczne warunki powstania i egzystencji endemicznej przytulii krakowskiej (Galium cracoviense) na jurajskich wzgórzach w Olsztynie koło Częstochowy (kierownik Janusz Hereźniak)

2002-2004: projekt własny KBN 3PO4F0402: Tendencje dynamiczne szaty roślinnej wyrobisk wapiennych i piaskowcowych na Wzgórzach Opoczyńskich (kierownik Marcin Kiedrzyński)

2000-2002: grant młodego badacza KBN 6P04G 048: Wpływ szlaków komunikacyjnych na różnorodność flory naczyniowej fitocenoz leśnych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (kierownik Katarzyna Zielińska)

 Współpraca

 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera  PAN, Kraków
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków
 • Instytut Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO PAN w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Wigierski Park Narodowy
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
 • Kozienicki Park Krajobrazowy
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
 • Ogród Botaniczny w Łodzi

 

Usługi/Ekspertyzy

 • Dokumentacje projektowe dla nowych obszarów chronionych,
 • Inwentaryzacje przyrodnicze dotyczące flory i roślinności na obszarach chronionych,
 • Studia geobotaniczne wraz z kartowaniem flory, roślinności i siedlisk Natura 2000 do planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000,
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym na siedliska i gatunki Natura 2000,
 • Inwentaryzacje dendrologiczne oraz opracowywanie koncepcji zagospodarowania parków podworskich, miejskich i wiejskich.

 

Wybrane publikacje

Autorstwo i redakcja monografii

 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Zielińska K., Kołodziejek J., Witosławski P., Popkiewicz P. 2011. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Gatunki chronione, rzadkie, ginące i narażone. Wyd. UŁ, 283.
 • Olaczek R. 2011. (red.) Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi. Uniwersytet Łódzki.
 • Kołodziejek J. 2010. Taxonomic revision of Potentilla sect. Collinae (Rosaceae) in Poland. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kurowski J. K., Andrzejewski H., Kiedrzyński M., Łuczak M. 2009. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 w Puszczy Kozienickiej. Charakterystyka, zasoby, zagrożenia i problemy ochrony.. Kozienicki Park Krajobrazowy. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Pionki
 • Kurowski J. K. 2009. (red.) Szata roślinna Polski Środkowej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi. Wydawnictwo EKO-GRAF. Łódź.
 • Michalska-Hejduk D., Bomanowska A. 2009. (red.) Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy. Łódź – Izabelin.
 • Witosławski P. 2006. Atlas of distribiution of vascular plants in Łódź. 2006. Lodz University Press. Łódź.
 • Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. Monographiae Botanicae 75: 1-368.
 • Janina Jakubowska Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Warcholińska A. U. 1990. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk segetalnych Wzniesień Łódzkich, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź: 1-212 + tab. 1-22.

Wybrane artykuły

 • Jakubowska-Gabara J. 1996. Decline of Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 phytocoenoses in Poland. Vegetatio, Kluwer Academic Publishers, 124: 45-59.
 • Kurowski J.K. 2007. Xerophytisation of marsh forests in the vicinity of an open pit brown coal mine in Central Poland. Ekologia (Bratislava). 26,3: 282-294.
 • Kurowski J. K. 2004. Dégénération et régénération de phytocénoses forestières: ľ exemple de la Pologne Centrale. Natura Mosana, vol. 57, 3: 57-76.3.
 • Kołodziejek J. 2008. A new nothospecies in the genus Potentilla L. (Rosaceae). Acta Bot. Croat. 68(1): 147-151.
 • Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2010. Assessment of Biodiversity in Molinia Meadows in Kampinoski National Park Based on Biocenotic Indicators. Polish J. of Environ. Stud. 19, 2: 351-362.
 • 2009. Majchrowska A., Woziwoda B. Effects of forest history on the biodiversity of vascular plants flora. [in:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 165-174.
 • Bomanowska A., Kiedrzyński M. 2011. Changing land use in the last decades and its impact on plant cover in agricultural and forest landscape in Poland. Folia Biol. et Oecol. 7: 5-26.
 • Zielińska K. 2007. The influence of roads on the species diversity of forest vascular flora in Central Poland. Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 71-80.
 • Grzyl A., Ronikier M. 2011. Pulsatilla vernalis (Ranunculaceae) in the polish lowlands: current population resources of a declining species. Polish Botanical Journal 56, 2: 185-194.
 • Żarnowiec J., Staniaszek-Kik M. 2009. Lichens and plants inhabiting snags in mountain forests of the Karkonosze National Park (Sudetes Mts, SW Poland). Nowellia bryologica 2009 numéro spécial: 78 – 90.

 

Tematyka prac dyplomowych

Wybrane tematy prac magisterskich zrealizowanych w ostatnich 5 latach w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ

 1. Analiza odnowienia gatunków drzewiastych na powierzchniach powiatrołomowych w Nadleśnictwie Przedbórz
 2. Dynamika przemian dendroflory parku miejskiego w Skierniewicach w latach 1970-2006
 3. Ekologiczne i morfologiczne zróżnicowanie nerecznicy mocnej Dryopteris affinis na stanowiskach niżowych
 4. Flora segetalna terenów rolniczych w pd.-zach. części Łodzi i jej przemiany w ciągu 50 lat
 5. Neofity we florze rezerwatów „Dąbrowa Grotnicka” oraz „Grądy nad Lindą”
 6. Ochrona paproci w Polsce Środkowej
 7. Problemy ochrony siedlisk przyrodniczych boru bagiennego i boru chrobotkowego w projektowanym rezerwacie „Dobroń” pod Pabianicami
 8. Rośliny kserotermiczne Góry Królowej Bony k. Łomży w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym
 9. Rozmieszczenie gatunków rodzaju Drosera L. w Polsce Środkowej
 10. Rozmieszczenie zarośli wierzbowych w dolinie Pilicy i ich rola w akumulacji związków biogennych.
 11. Różnorodność drzewostanów z udziałem jodły w zespołach przyrodniczo-krajobrazowych w Nadleśnictwie Kolumna
 12. Różnorodność flory naczyniowej w różnowiekowych i różnogatunkowych drzewostanach uroczyska leśnego "Las Szadkowski"
 13. Waloryzacja geobotaniczna doliny Ceteńki w Spalskim Parku Krajobrazowym
 14. Zróżnicowanie i współczesne zmiany flory naczyniowej w strefie podmiejskiej Łodzi
 15. Zróżnicowanie zbiorowisk leśno-zaroślowych na obszarze torfowiska Ługi

 

Propozycje tematów prac licencjackich wykonywanych w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ

 1. Szata roślinna Sudetów i jej wykorzystanie w nauczaniu biologii w szkole ponadpodstawowej
 2. Szata roślinna Jury Krakowsko-Częstochowskiej i możliwość jej wykorzystania w dydaktyce gimnazjum i szkoły średniej
 3. Szata roślinna Doliny Pilicy i możliwość jej wykorzystania w dydaktyce gimnazjum i szkoły średniej
 4. Rośliny użytkowe (wybrana rodzina lub grupa np. rośliny lecznicze, trujące, halucynogenne, jadalne i przyprawowe, stosowane w kosmetyce, barwierskie, ozdobne) –  zróżnicowanie (np. w aspekcie taksonomicznym, ekologicznym, geograficznym) i wykorzystanie; przykłady tematów:
 5. Najczęściej występujące gatunki trujące w Polsce Środkowej i ich zróżnicowanie taksonomiczne, ekologiczne i fitogeograficzne
 6. Krajowe rośliny jadalne ich zastosowanie zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne
 7. Rośliny jako podstawa pożywienia ludzi – aspekt taksonomiczny i fitogeograficzny
 8. Najczęściej występujące gatunki lecznicze w Polsce Środkowej i ich zróżnicowanie taksonomiczne, ekologiczne i fitogeograficzne
 9. Chwasty upraw zbożowych i ogrodowych i ich zróżnicowanie w aspekcie taksonomicznym, ekologicznym i geograficznym
 10. Różnorodność budowy i rozmnażania roślin jako wyraz ich filogenezy i środowiska życia
 11. Rośliny owadożerne – zróżnicowanie taksonomiczne i ekologia
 12. Przystosowania w budowie roślin nasiennych do różnych warunków środowiska
 13. Ekologia kwitnienia, zapylania i rozsiewania roślin
 14. Paprotniki w Polsce – zróżnicowanie systematyczne, budowa i występowanie
 15. Krajowe rośliny nagozalążkowe – zróżnicowanie systematyczne, budowa i występowanie
 16. Różnorodność taksonomiczna, morfologiczna i ekologiczna drzew i krzewów iglastych
 17. Morfologia i biologia storczykowatych
 18. Biologia i ekologia mchów
 19. Biologia i ekologia wątrobowców
 20. Biologia i ekologia torfowców
 21. Trawy – rośliny, które osiągnęły sukces ewolucyjny
 22. Charakterystyka fizjograficzna wybranego kompleksu leśnego
 23. Ogólna charakterystyka zespołów grądowych i łęgowych występujących w Polsce
 24. Rozmieszczenie oraz ekologiczne cechy jodły pospolitej Abies alba w Polsce i Europie
 25. Rola zaburzeń w dynamice ekosystemów leśnych
 26. Martwe drewno w ekosystemach leśnych

 

Materiały dla studentów:

Przydatne linki: