p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA BADANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, DYDAKTYKI I BIOEDUKACJI

Kierownik Katedry: dr hab. Piotr Minias, prof. ndzw UŁ

Adres: Budynek B (Ochrona Środowiska) ul. Banacha 1/3, 90 – 237 Łódź

e-mail:

Tel. (prof. P. Minias): +48 42 635 47 83

Tel. (Sekretariat): +48 42 635 45 40

 Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Piotr Minas, prof. ndzw. UŁ - kierownik Katedry

42 635 47 83

B/105

Czw. 10.00-12.00

Prof. dr hab. Janusz Markowski 

42 635 45 21

 

B/12

Śr. 10.00-12.00

dr hab. Maciej Bartos, prof. ndzw. UŁ

42 635 45 40

www.maciejbartos.pl

B/114

Czw. 8.15-12.00

dr hab. Katarzyna Szczepko, prof. ndzw. UŁ 

42 635 45 22

B/13

Czw. 12.00-14.00

dr hab. Tomasz Janiszewski

42 635 45 23

 

B/14

Czw. 10.00-12.00

dr Patrycja Podlaszczuk 42 635 45 22

B/13 czw. 9.15-11.15 

dr hab. Radosław Włodarczyk

42 635 45 39

 

B/114a

czw. 10.00-12.00

dr Joanna Drzewińska-Chańko

42 635 45  39

B/114a nie dotyczy

 

dr Janusz Hejduk

 

42 635 45 40

B/114a czw. 10.00-12.00 
mgr Łukasz Trębicki 42 635 45 40

B/114 nie dotyczy 
dr Zbigniew Wojciechowski – pracownik emerytowany 42 635 45 23

 

B/14 nie dotyczy

Doktoranci:

Imię i nazwisko sala konsultacje e-mail
mgr Jan Demesko B/114b pon. 9.00-11.00
mgr Kamila Gach B/14 śr. 11.30-12.30
mgr Ewa Pikus B/114 czw. 10.00-12.00

Tematyka badań

Zadania badawcze realizowane w naszej jednostce związane są z: genetyką populacyjną, ekologią populacyjną, ekologią behawioralną, biologią ewolucyjną oraz biogeografią. Badania dotyczą dzikich populacji ptaków, ssaków, żądłówek i pająków. Realizowane są w różnorodnych środowiskach, o różnym stopniu presji ze strony człowieka i poziomie ochrony. Obszarem badań jest głównie Polska środkowa.  POdczas badań terenowych wykorzystujemy rejestratory zachowań i przemieszczeń organizmów. Badania terenowe są łączone z metodami molekularnymi z zakresu genetyki populacyjnej i ekofizjologii. Pracownicy zajmują się także działalnością edukacyjną, projektują, przeprowadzają i ewaluują programy informacyjno-edukacyjne z zakresu nauczania przyrody i biologii dla różnych grup odbiorców (samorządy lokalne, nauczyciele, uczniowie). Nasi pracownicy współpracują z szeregiem instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Szczególne obszary naszych zainteresowań badawczych to:

 • Genetyka populacji ptaków
 • Molekularne podstawy procesów synurbizacji
 • Ewolucja molekularna immunogenów
 • Czynniki warunkujące zróżnicowanie parametrów rozrodczych ptaków gnieżdżących się kolonijnie
 • Strategie migracji ptaków siewkowatych
 • Czynniki kształtujące sukces rozrodczy wybranych gatunków ptaków 
 • Zróżnicowanie morfogenetyczne i  biochemiczne populacji ssaków
 • Cechy niemetryczne w badaniach populacyjnych, fluktuująca asymetria jako miara stresu środowiskowego
 • Ekologia rozrodu i okresu hibernacji nietoperzy
 • Drobne ssaki jako rezerwuar wirusów Hanta
 • Gospodarka łowiecka
 • Różnorodność i sukcesja ekologiczna zgrupowań żądłówek Aculeata (Hymenoptera)
 • Behawior łowiecki pająka Yllenus arenaria
 • Ochrona konserwatorska

 

Realizowane projekty

 1. Grant NCN OPUS (2016/23/B/NZ8/02374) - Uwarunkowania immunologiczne i immunogenetyczne socjalności ptaków. Kierownik P. Minias (lata 2017 -2020).
 2. Grant NCN SONATA (2015/19/D/NZ8/01310) - Rola duplikacji w ewolucji kompleksu genów MHC u ptaków. Kierownik P. Minias (lata 2016-2019).
 3. Grant NCN PRELUDIUM (2012/05/N/NZ8/00889) - Schemat kolonizacji terenów zurbanizowanych oraz korzyści płynące z gniazdowania w obrębie miast u pospolitego ptaka wodnego, łyski Fulica atra. Kierownik: P. Minias (lata 2013-2016).
 4. Grant MNiSW w programie Iuventus Plus (IP2011 036171) - Kojarzenia pozapartnerskie i wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe w obrębie kolonii rozrodczej rybitwy białowąsej. Kierownik: P. Minias (lata 2012-2013).
 5. Grant promotorski MNiSW (N N303 319940) - Czynniki warunkujące przestrzenne zróżnicowanie parametrów rozrodczych w obrębie kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax carbo sinensis. Kierownik: J. Markowski; wykonawca: P. Minias (lata 2011-2012).
 6. Grant (N N304 220635)Zmienność cech metrycznych i niemetrycznych w obrębie nadgatunku ślepca Ehrenberga Spalax ehrenbergi (Nehring, 1898). Kierownik: J. Markowski; wykonawca: P. Podlaszczuk (lata 2008-2011).
 7. Grant NCN (2703/B/PO1/2008/34) - Migration strategy of the Common Snipe Gallinago gallinago in central Europe. Kierownik: R. Włodarczyk (lata 2008-2010).
 8. Grant (2 P04F 028 30M) - Rola wrodzonych preferencji i doświadczenia w rozpoznawaniu ofiar przez Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae). Kierownik: M. Bartos (lata 2006 – 2008).
 9. Grant (3 P04F 058 22) - Kształtowanie się złożonych taktyk łowieckich w trakcie rozwoju Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae) - rola zachowań wrodzonych i doświadczenia; kierownik: M. Bartos (lata 2002 – 2004).
 10. Grant KBN (6 PO4F 01019) - Próba wyjaśnienia wartości sukcesu lęgowego łabędzia niemego w Polsce środkowej. Kierownik: J. Markowski; wykonawca: R. Włodarczyk (lata: 2000-2001).
 11. Grant młodego badacza (6P04F 07215) - Badania rozwoju pająka Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae) ze szczególnym uwzględnieniem nakładów energetycznych związanych z jego biologią; Kierownik: M. Bartos (1998 – 1999).
 12. Grant MNiSW (303604538) – Zróżnicowanie i filogeneza wirusów Hanta izolowanych od ryjówek i kretów  w Polsce; Wykonawcy : J. Markowski;  J. Hejduk (2010-2013).

Współpraca

 1. Institut für Haustierkunde der Christian Albrechts Universität zu Kiel – Niemcy (prof. G. B. Hartl)
 2. Pacific Center for Emerging Infectious Diseases Research, John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii at Manoa - USA (prof. R. Yanagihara)
 3. Museum of Natural History, Wiedeń - Austria (prof. F. Zachos)
 4. Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) - Berlin (Niemcy)
 5. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (mgr Ewelina Motyka, prof. dr hab. Józef Banaszak)
 6. Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii , Uniwersytet Medyczny w Łodzi (prof. P.P. Liberski)
 7. Uniwersytet UMK w Toruniu (dr hab. Tadeusz Pawlikowski, prof. nadzw. UMK)
 8. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling
 9. Porozumienie na Rzecz Ochrony Nietoperzy
 10. Kampinoski Park Narodowy
 11. Ojcowski Park Narodowy
 12. Wigierski Park Narodowy (dr Anna Krzysztofiak, dr Lech Krzysztofiak)
 13. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie działający przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika w Krakowie
 14. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (mgr Waldemar Żyła)

 

Usługi/Ekspertyzy

Oferta testów i ekspertyz:

 • Oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa i ptasia w zakresie ornitologii, teriologii i herpetologii)
 • Testy i ekspertyzy w zakresie oddziaływania i rozmieszczenia elektrowni wiatrowych, projektów dużej i małej retencji
 • Ekspertyzy w zakresie gospodarki łowieckiej
 • Ekspertyzy w zakresie śmiertelności zwierząt wzdłuż ciągów komunikacyjnych
 • Pracownicy posiadają uprawnienia do obrączkowania ptaków.
 • Konsultacji i oceny programów edukacyjnych w nauczaniu przyrody, biologii i zajęć pozalekcyjnych

 

Wybrane publikacje

 1. Minias, P., Janiszewski, T. 2016. Territory selection in the city: can birds reliably judge territory quality in a novel urban environment? Journal of Zoology 300: 120-126
 2. Minias, P., Włodarczyk, R., Janiszewski, T. 2016. Minor differentiation of foraging niche may have a major impact on the incidence of avian botulism in shorebirds. Basic and Applied Ecology 17: 546-551.
 3. Minias, P., Bateson, Z.W., Whittingham, L.A., Johnson, J.A., Oyler-McCance, S., Dunn, P.O. 2016. Contrasting evolutionary histories of MHC class I and class II loci in grouse – effects of selection and gene conversion. Heredity 116: 466-476.
 4. Minias, P., Wojczulanis-Jakubas, K., Rutkowski, R., Kaczmarek, K., Janiszewski, T. 2016. Spatial patterns of extra-pair paternity in a waterbird colony: separating the effects of nesting density and nest site location. Behavioral Ecology and Sociobiology 70: 369-376
 5. Minias, P. 2016. Reproduction and survival in the city: which fitness components drive urban colonization in a reed-nesting waterbird? Current Zoology 62: 79-87.
 6. Minias, P. 2016. Seasonal trends in brood sex ratio reflect changes in early-life physiological condition of chicks in the whiskered tern. Ethology Ecology and Evolution 28: 385-393
 7. Podlaszczuk P., Kamiński M., Włodarczyk R., Kaczmarek K., Janiszewski T. ,Minias P. 2016. Plumage quality mediates a life-history trade-off in a migratory bird. Frontiers in Zoology 13(1): 47.
 8. Bartos, M., Minias, P. 2016. Visual cues used in directing predatory strikes by the jumping spider Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae). Animal Behaviour 120: 51-59.
 9. Włodarczyk, R., Minias, P. 2016. Non-adaptive territory selection by a bird with exceptionally long parental care. PeerJ 4: e1852. doi: 10.7717/peerj.1852.
 10. Włodarczyk, R., Minias, P., Janiszewski T. 2016. Size does not matter – no evidence for assortative mating by body size in the Mute Swan Cygnus olor. Polish Journal of Ecology 64: 296-301.
 11. Minias, P. 2015. Successful colonization of a novel urban environment is associated with an urban behavioural syndrome in a reed-nesting waterbird. Ethology 121: 1178-1190.
 12. Minias, P., Wojczulanis-Jakubas, K., Rutkowski, R., Kaczmarek, K. 2015. Local heterozygosity effects on nestling growth and condition in the great cormorant. Evolutionary Biology 42: 452-460.
 13. Minias, P., Meissner, W., Włodarczyk, R., Ożarowska, A., Piasecka, A., Kaczmarek, K., Janiszewski, T. 2015. Wing shape and migration in shorebirds: a comparative study. Ibis 157: 528 - 535.
 14. Minias, P., Włodarczyk, R., Surmacki, A., Iciek, T. 2015. Silver spoon effects on plumage quality in a passerine bird. Royal Society Open Science 2: 140495. doi: 10.1098/rsos.140459.
 15. Minias, P. 2015. The use of hemoglobin concentrations to assess physiological condition in birds: a review. Conservation Physiology 3: cov007. doi: 10.1093/conphys/cov007.
 16. Minias, P., Włodarczyk, R., Janiszewski, T. 2015. Opposing selective pressures may act on the colony size in a waterbird species. Evolutionary Ecology 29: 283-297.
 17. Minias, P., Minias, A., Dziadek, J. 2015. Heterozygosity correlates with body size, nest site quality and productivity in a colonial waterbird, the whiskered tern (Chlidonias hybrida, Aves: Sternidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53: 133-139.
 18. Minias, P. 2015. Sex determination of adult Eurasian Coot (Fulica atra) by morphometric measurements. Waterbirds 38: 191-194.
 19. Janiszewski, T., Minias, P., Wojciechowski, Z. 2015. Selective forces responsible for transition to nesting on electricity poles in the White Stork Ciconia ciconia: implications from a long-term study. Ardea 103: 39-50.
 20. Włodarczyk, R., Minias, P. 2015. Division of parental duties confirms a need for bi-parental care in a precocial bird, the Mute Swan Cygnus olor. Animal Biology 65: 163-176.
 21. Wojczulanis-Jakubas, K., Kulpińska, M., Minias, P. 2015. Who bullies whom in a garden feeder? Interspecific agonistic interactions of small passerines during a cold winter. Journal of Ethology 33: 159-163.
 22. Podlaszczuk, M., Wojciechowski, Z., Podlaszczuk, P., Minias, P., Janiszewski, T., Wojciechowska, A. 2015. Shortening day length as a previously unrecognized selective pressure for early breeding in a bird with long parental care. Journal of Ornithology 156: 389-396.
 23. Minias, A., Brzostek, A., Minias, P., Dziadek J. 2015. Deletion of RnhB in Mycobacterium smegmatis does not affect the level of RNase HII substrates nor it influences genome stability. PLoS One 10: e0115521. doi: 10.1371/journal.pone.0115521.
 24. Minias, A., Brzostek, A.M., Korycka-Machala, M., Dzidek, B., Minias, P., Rajagopalan, M., Madiraju, M., Dzidek, J. 2015. RNase HI is essential for survival of Mycobacterium smegmatis. PLoS One 10: e0126260. doi:10.1371/journal.pone.0126260. 
 25. Minias, P., Kaczmarek, K., Włodarczyk, R., Janiszewski, T. 2014. Melanin-based coloration covaries with fluctuating asymmetry, nutritional state and physiological stress response in Common Snipe. Journal of Avian Biology 45: 51-58.
 26. Minias, P., Minias, A., Dziadek, J. 2014. Occurrence of extra-pair paternity and intraspecific brood parasitism in the Whiskered Tern (Chlidonias hybrida). Bird Study 61: 130-134.
 27. Dolka B., Włodarczyk R., Żbikowska A., Dolka I., Szeleszczuk P., Kluciński W. 2014. Hematological parameters in relation to age, sex and biochemical values for mute swans (Cygnus olor). Vet. Res.Commun. (http://link.springer.com/article/10.1007/s11259-014-9589-y).
 28. Janiszewski T., Minias P., Wojciechowski Z. 2014. Timing of arrival at breeding grounds determines spatial patterns of productivity within the population of white stork (Ciconia ciconia). Population  Ecology 56: 217-225  DOI 10.1007/s10144-013-0406-1
 29. Minias, P., Kaczmarek, K., Włodarczyk, R., Janiszewski, T. 2013. Low oxygen-carrying capacity of blood may increase developmental instability of molt in migrating waders. Auk 130: 308-312.
 30. Minias, P., Kaczmarek, K. 2013. Population-wide body mass increment at stopover sites is an unreliable indicator of refuelling rates in migrating waders. Ibis 155: 102-112.
 31. Minias, P., Kaczmarek, K., Włodarczyk, R., Janiszewski, T. 2013. Hemoglobin concentrations in waders vary with their strategies of migration: a comparative analysis. Comparative Biochemistry and Physiology A 165: 7-12.
 32. Minias, P., Kaczmarek, K. 2013. Is it always beneficial to breed in the centre? Trade-offs in nest site selection within the colony of a tree-nesting waterbird. Journal of Ornithology 154: 945-953.
 33. Szczepko K., Kruk A., Bartos M., Wiśniowski B. 2013. Factors shaping cuckoo wasp diversity in the post-agriculture area of the Kampinos National Park, Poland. Insect Conserv. Diver. 6: 339-353.
 34. Banaszak J. Motyka E., Szczepko K. 2013. Andrena  florivaga Eversmann, 1852 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) – a new bee species of the genus Andrena in Poland. J. Apic. Sci. 57, 1: 45-50.
 35. Wiśniowski B., Szczepko K. 2013. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. VI. Grzebaczowate (Sphecidae). Parki nar. Rez. przyr. 32, 1: 17-62.
 36. Minias P., Kaczmarek K., Włodarczyk R., Janiszewski T. 2013. Melanin-based coloration covaries with fluctuating asymmetry, nutritional state and physiological stress response in common snipe. Journal of Avian Biology 44: 1-8.
 37. Minias P., Kaczmarek K., Włodarczyk R., Janiszewski T. 2013. Hemoglobin concentrations in waders vary with their strategies of migration: a comparative analysis. Comparative Biochemistry and Physiology A 165(1): 7-12.
 38. Minias P., Kaczmarek K., Wlodarczyk R., Janiszewski T. 2013. Wing shape influences stopover strategies in a migratory shorebird, the Common Snipe. The Condor 115: 535-542.
 39. Bartos, M., Szczepko, K., M. Stańska. 2013. Predatory response to changes in camouflage in a sexually dimorphic jumping spider. Journal of Arachnology, 41: 381–386.
 40. Janiszewski T., Minias P., Wojciechowski Z. 2013. Reproductive consequences of early arrival at breeding grounds in the White Stork Ciconia ciconia. Bird Study 60: 275-279 //dx.doi.org/10.1080/00063657.2013.778227
 41. Janiszewski T., Minias P., Wojciechowski Z. 2013.  Occupancy reliably reflects territory quality in a long-lived migratory bird, the white stork. Journal of Zoology 291: 178–184 doi:10.1111/jzo.12059
 42. Minias P., Janiszewski T., Lesner B. 2013. Central-periphery gradients of chick survival within the colony of Whiskered Terns Chlidonias hybrida may be explained by the variation in the maternal effects of egg size. Acta Ornithologica 48, 2: 179-186.
 43. Wojczulanis-Jakubas K., Minias P., Kaczmarek K., Janiszewski T. 2013. Late-breeding Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis produce fewer young of the more vulnerable sex. Ibis 155: 626-631.
 44. Se Hun Gu, J. Markowski, H. Ji Kang, J. Hejduk, B. Sikorska, P. P. Liberski, R. Yanagihara 2013. Boginia virus, a newfound hantavirus harbored by the Eurasian water shrew (Neomys fodiens) in Poland.Virology Journal, 10:160. 
 45.  Minias P., Kaczmarek K., Janiszewski T., Markowski J. 2013. Hematology and plasma biochemistry values of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) nestlings. Journal of Wildlife Diseases 49: 000–000, DOI: 10.7589/2012-02-055 –
 46. Połatyńska M., Szczepko K., Markowski J. 2012. The humanitarian treatment of animals in the II-IV grades of education. [W:] Research in didactics of the sciences (Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych). Red. Paśko J.R., Żesławska E., Żylewska A. Pedagogical University of Kraków. Department of Chemistry and Chemistry Education, Kraków: 117-121.
 47. Minias, P., Kaczmarek, K., Janiszewski, T. 2012. Distribution of pair quality in a tree-nesting waterbird colony: central-periphery versus satellite model. Canadian Journal of Zoology 90: 861-867.
 48. Szczepko K., Kruk A., Bartos M. 2012. The role of mosaicity of the post-agriculture area of the Kampinos National Park in determining the diversity of species of spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae). Eur. J. Entomol. 109: 35-46.
 49. Minta Z., Włodarczyk R., Wyrostek K., Jóźwiak M., Olszewska M., Minias P., Kaczmarek K., Janiszewski T., Kleszcz A. 2012. Avian influenza viruses in wild birds at the Jeziorsko reservoir in Poland in 2008- 2010. Polish Journal of Veterinary Sciences 15(2): 323-328.
 50. Bartos M., Szczepko K. 2012. Development of prey-specific predatory behavior in a jumping spider. Journal of Arachnology, 40: 228–233.
 51. Wieloch M., Włodarczyk R. 2011. Łabędzie. W: Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.) Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny.ss:55-65. GDOŚ, Warszawa.
 52. Bartos, M. 2011. Partial dietary separation between coexisting cohorts of Yllenus arenarius (Araneae: Salticidae). Journal of Arachnology, 39: 230–235.
 53. Minias P., Kaczmarek K., Włodarczyk R., Janiszewski T. 2010. Adjustment and exploitation of body stores during post-juvenile molt in Common Snipe Gallinago gallinago. Waterbirds 33(1): 116-120.
 54. Minias P., Kaczmarek K., Włodarczyk R., Janiszewski T., Bargiel R. 2010. Feeding conditions determine return rates to stopover site of inland waders on autumn migration. Ibis 152: 840-844.
 55. Minias P., Kaczmarek K., Włodarczyk R., Janiszewski T. 2010. Variation in autumn migration strategy in the first-year Wood Sandpipers Tringa glareola. Acta Ornithologica 44(2):101-108.
 56. Minias P., Włodarczyk R., Meissner W., Remisiewicz M., Kaczmarek K., Czapulak A., Chylarecki P., Wojciechowski A., Janiszewski T. 2010. The migration system of Common Snipe Gallinago gallinago on autumn passage through Central Europe. Ardea 98 (1): 13 – 19.
 57. Janiszewski T., Wojciechowski Z., Markowski J. (red.).  2009. Atlas Ptaków Lęgowych Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 58. Markowski J., Różalski A., Markowski M. 2009. Transformations of fauna within urbanized areas as a result of global climate change and their economic and social consequences. Papers on global change, 16, 69-86. 
 59. Szczepko K., Wiśniowski B., Żyła W. 2009. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. V. Osowate (Vespidae). Wiad. entomol. 28, 4: 247-270.
 60. Hubalek Z., Wegner E., Halouzka J., Tryjanowski P., Jerzak P., Sikutova S., Rudolf I., Kruszewicz A.G., Jaworski Z., Włodarczyk R. 2008. Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile Virus in Poland. Viral Immunology 21(92): 247-253.
 61. Bartos, M. 2008. Alternative predatory tactics in a juvenile jumping spider. Journal of Arachnology, 36: 300–305.
 62. Hejduk J., Olczyk M., Błaszczyk T., Fijałkowska J. 2008. Nietoperze terenów zielonych Łodzi. [w:] Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak SAR „ Pomorze”, Bydgoszcz 2008 s.: 186-195.
 63. Bartos, M. 2007. Hunting prey with different escape potentials – alternative predatory tactics in a dune-dwelling salticid. Journal of Arachnology, 35: 499–509.
 64. Konieczna I., Durlik M., Kwinkowski M., Domański J., Markowski J., Kaca W. 2007.  Właściwości flory bakteryjnej izolowanej z odchodów nietoperzy. Medycyna Weterynaryjna 63, 1626-1629.
 65. Hoffmann F.F., Hejduk J., Caspers B., Siemers B.M., Voigt C.C. 2007. In the mating system of the bat Saccopteryx bilineata, bioacoustic constraints impede male eavesdropping on female echolocation calls for their surveillance. Can. J. Zool. 85: 863-872.
 66. Zieliński P., Hejduk J., Stopczyński M., Markowski J. 2005. Distribution of amphibians and reptiles in central Poland: 1980-2000. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 2: 35-55.
 67. Song J.W., Beak L.J., Song K.J., Skrok A., Markowski J., Bartosiewicz-Wasik J., Kordek R., Liberski P.P., Yanagihara, R. 2004. Characterization of Tula virus from common voles (Microtus arvalis) In Poland: evidence for geographic-specific phylogenetic clustering. Virus genes 29: 239-247.
 68. Szczepko K., Kowalczyk J. K. 2004. Post-agriculture habitats as a refuge area for sphecid wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in the forest territory of the Kampinos National Park. Ecol. Quest. 4: 127-135.
 69. Wiśniowski B., Szczepko K. 2004. Trypoxylon fronticorne Gussakovskij, 1936 – nowy dla Polski gatunek grzebacza (Hymenoptera: Sphecidae). Wiad. entomol. 23, 2: 89-96.
 70. Wieloch M., Włodarczyk R., Czapulak A. 2004. The Mute Swan Cygnus olor. Birds of Western Palearctic Update vol. 6(1): 1-39.
 71. J. Hejduk, G. Radzicki, 2003. Hibernation ecology of the Barbastelle (Barbastella barbastellus) in the Szachownica cave (Central Poland). Nyctalus, Band 8, Heft 6: 581-587.
 72. G. Radzicki, J. Hejduk, J. Bańbura. 1999. Tits (Parus major and Parus caeruleus) preying upon hibernating bats. Ornis Fennica 76: 93-94.
 73. Różalska B., Radzicki G., Sadowska B.,  Markowski J., Rudnicka W. 1998. Aeorobic Microflora of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) and Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). Biul. PAS. Biol. Sci. 45: 1-9.

 

Tematyka prac dyplomowych

Biologia, ekologia  i ochrona konserwatorska

 • Zróżnicowanie nisz pokarmowych sów i ptaków drapieżnych
 • Budżet czasowy  wybranych gatunków ptaków w okresie lęgowym
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na  sukces rozrodczy wybranych gatunków ptaków
 • Dynamika wędrówki i zmienność parametrów morfologicznych i biochemicznych ptaków siewkowatych
 • Konkurencja wewnątrzgatunkowa 
 • Behawior łowiecki  pająka Yllenus arenarius
 • Czynniki kształtujące przebieg procesu synurbizacji  wybranych gatunków ptaków
 • Czynniki kształtujące zróżnicowanie zgrupowań żądłówek
 • Morfologiczne i  genetyczne  zróżnicowanie  wybranych gatunków ssaków
 • Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach.
 • Fluktuacyjna asymetria jako miara stresu środowiskowego
 • Ptaki jako bioindykatory stanu środowiska
 • Gospodarka zwierzyną  łowną na  obszarach chronionych
 • Różnorodność biologiczna obszarów chronionych
 • Ochrona gatunków zagrożonych

 

Dydaktyka nauczania biologii i przyrody

 • Oceny metod nauczania  na różnych poziomach  edukacji szkolnej

 

Materiały dla studentów

Lista prowadzonych przedmiotów:

 1. Podstawy statystyki (ochrona środowiska, I rok I st.)
 2. Różnorodność biologiczna – zwierzęta (ochrona środowiska, II rok I st.)
 3. Ochrona przyrody (ochrona środowiska, III rok I st.)
 4. Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku (ochrona środowiska, I rok II st.)
 5. Bezpieczeństwo biosanitarne (ochrona środowiska, II rok II st.)
 6. Zajęcia na bloku ochrony różnorodności biologicznej i bezpieczeństwa sanitarnego (ochrona środowiska, I-II rok II st.)
 7. Matematyka z biostatystyką (ochrona środowiska, zaoczne, I rok I st.)
 8. Różnorodność biologiczna – zwierzęta (ochrona środowiska, zaoczne, I rok I st.)
 9. Filozoficzne podstawy ochrony przyrody (ochrona środowiska, zaoczne, II rok I st.)
 10. Informatyka i statystyka w badaniach naukowych (ochrona środowiska, zaoczne, I rok II st.)
 11. Biologia kręgowców lądowych (ochrona środowiska, zaoczne, II rok II st.)
 12. Metody statystyczne w biologii (biologia, II rok II st.)
 13. Genetyka populacji (biologia, III rok I st.)
 14. Bioróżnorodność (mikrobiologia, I rok I st.)
 15. Biologia zwierząt i człowieka (biotechnologia, I rok I st.)
 16. Environmental modelling and statistics (Erasmus Mundus)
 17. Dydaktyka biologii (blok pedagogiczny)
 18. Dydaktyka nauczania przyrody (blok pedagogiczny)
 19. Metodyka nauczania biologii w szkole wyższej (blok pedagogiczny)

 

 

Przydatne linki

www.cygnus.org.pl – Polska Grupa Badania Łabędzi

www.maciejbartos.pl

www.olimpbiol.uw.edu.pl – Olimpiada Biologiczna

www.ptaki.org.pl - Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ

www.tpzl.pl - Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej

 

Galeria zdjęć