p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

KATEDRA ALGOLOGII I MYKOLOGII

Kierownik Katedry: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ

Adres:

ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Budynek A
Tel: +48 42 635 47 39
e-mail:

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Banach

635 44 11

 

A/165

 

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek prof. UŁ

42 635 47 39

A/167

Pt. 13.00-15.00

prof. Maria Ławrynowicz   (prof. em.)

42 635 44 02 

 

B/108 

 

prof. Krystyna Czyżewska (prof. em.)

42 635 45 96     A/106  

dr hab. Izabela Kałucka

42 635 40 62 A/104 Czw. 12.00-14.00 

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz Michalska

42 635 40 62

A/104  

dr Ewelina Szczepocka

42 635 44 12

A/168

Wt.12.00-14.00
Pt. 13.00-15.00

dr Paulina Nowicka-Krawczyk

42 635 44 12

A/168

Śr. 10.00-14.00
Pt. 10.00-14.00

dr Mariusz Hachułka

42 635 44 91

A/21

Wt. 12.00-14.00
Śr. 12.00-14.00

dr Dominika Ślusarczyk 42 635 40 62    A/104  Wt. 12.00-14.00 
mgr Katarzyna Banach (specjalista naukowo-techniczny) 42 635 44 11   A/165  

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

mgr Rafał Olszyński

42 635 44 11

mgr Izabela Skrobek 42 635 44 11 

 

Algologia

Tematyka badań

 • Różnorodność taksonomiczna i ekologiczna glonów i sinic.
 • Taksonomia i ekologia sinic siedlisk potencjalnie naturalnych, będących pod wpływem oddziaływania człowieka. Klasyczne i molekularne metody badań sinic w taksonomii i filogenetyce.
 • Nowoczesna taksonomia okrzemek (Bacillariophyta), między innymi z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej.
 • Glony, jako organizmy wskaźnikowe różnych cech środowiska oraz ich wykorzystanie w biomonitoringu.
 • Biologiczna ocena jakości ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, torfowisk, zbiorników poeksploatacyjnych) z wykorzystaniem okrzemek.
 • Wpływ substancji czynnych i biocydów na rozwój biofilmów glonów i sinic.
 • Glony i sinice, jako czynniki korozyjne materiałów budowlanych i obiektów zabytkowych.
 • Okrzemki w badaniach paleoekologicznych.
 • Zbiorowiska glonów w różnych typach ekosystemów wodnych Polski i Europy.

 

Zakres ekspertyz i oferta badań komercyjnych

 • Monitoring stanu jakości oraz zaburzeń środowiskowych wywołanych czynnikami naturalnymi lub antropogenicznymi ekosystemów wodnych (źródeł, rzek, jezior, stawów, torfowisk) na podstawie właściwości bioindykacyjnych okrzemek i sinic.
 • Ocena statusu ekologicznego i stanu jakości ekosystemów wodnych na podstawie analiz diatomologicznych, zgodnie z zasadami i zaleceniami monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce.
 • Analiza fitobentosu okrzemkowego w różnych typach wód.
 • Badania nad różnorodnością biologiczną mikroorganizmów fotosyntetyzujących (sinic i glonów) w ekosystemach wodnych i lądowych.
 • Charakterystyka zakwitów sinic i glonów, w tym: identyfikacja taksonomiczna, ocena zagrożenia toksykologicznego oraz prognoza dynamiki zmian zachodzących w fitoplanktonie.
 • Ocena przekształceń antropogenicznych ekosystemów wodnych na podstawie analiz różnorodności sinic i glonów oraz opracowanie zaleceń minimalizujących presję antropogeniczną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Charakterystyka zagrożeń biodegradacyjnych i biodeterioracyjnych obiektów historycznych i zabytkowych wywołanych obecnością mikroorganizmów fotosyntetyzujących, ocena stopnia skażenia powierzchni budowlanych biofilmami fotosyntetyzującymi oraz opracowanie działań konserwatorskich zmierzających do minimalizacji ryzyka biodegradacji i biodeterioracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
 • Badania nad właściwościami biobójczymi związków czynnych, biocydów i nanocząsteczek metali wobec lądowych mikroorganizmów fotosyntetyzujących (sinice, glony) wywołujących procesy biodegradacji.
 • Ekspertyzy sądowe: analizy diatomologiczne dla potwierdzenia lub wykluczenia przyczyny śmierci (w przypadkach podejrzenia utonięcia); analizy porównawcze w celu określenia miejsca i okoliczności zdarzenia, pomoc w ocenie uwarunkowań popełnionych przestępstw.
 • Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce.

 

Realizowane projekty

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswięcimiu nr 5/2012/GPK. Badania nad korozją biologiczną obiektów na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie rozpoznawania i zwalczania czynników biologicznych; koordynator projektu: dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw. PŁ (Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka); wykonawca: dr inż. Mariusz Hachułka – analiza briologiczna, mgr Paulina Nowicka-Krawczyk – analiza algologiczna (lata realizacji 2012-2015).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nr 4/SMN/2015.Zielony biofilm – niedostrzegalne zagrożenie dla stanu technicznego materiałów budowlanych; kierownik: mgr Paulina Nowicka-Krawczyk (realizacja rok 2015).
 • Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN), nr: N N304 354239. Tytuł projektu: Rola wskaźnikowa okrzemek bentosowych w biologicznej ocenie jakości wody.

 

Wybrane publikacje

 • Żelazna-Wieczorek J., Lange-Bertalot H., Olszyński R.M., Witkowski A. 2020. Navicula fontana sp. nov., a new freshwater diatom from a limnocrenic spring in Central Poland. Phytotaxa 452 (2): 155-164, doi: 10.11646/phytotaxa.452.2.4
 • Wolski G., Nowicka-Krawczyk P. 2020. Resurrection of the Plagiothecium longisetum Lindb. and proposal of the new species - P. angusticellum. PlosOne 15 (3): e0230237, doi: 10.1371/journal.pone.0230237
 • Mandal M., Żelazna-Wieczorek J., Sarkar N. 2020. New diatom taxa for the Indian Sundarbans found in short sediment cores. Diatom Research 35 (1): 17–35, doi: 10.1080/0269249X.2020.1716851
 • Szczepocka E., Żelazna-Wieczorek J., Nowicka-Krawczyk P. 2019. Critical approach to diatom-based bioassessment of the regulated sections of urban flowing water ecosystems. Ecological Indicators 104: 259-267, doi: 10.1016/j.ecolind.2019.04.078 
 • Olszyński R.M., Szczepocka E., Żelazna-Wieczorek J. 2019. Critical multi-stranded approach for determining the ecological values of diatoms in unique aquatic ecosystems of anthropogenic origin. PeerJ 7:e8117, doi: 10.7717/peerj.8117
 • Szczepocka E., Kruk A., Nowicka-Krawczyk P. 2018. Deceptive ecological status of urban streams and rivers - evidence from diatom indices. Ecosphere, 9(7), doi: 10.10.1002/ecs2.2310
 • Olszyński R.M., Żelazna-Wieczorek J. 2018. Aulacoseira pseudomuzzanensis sp. nov. and other centric diatoms from post iron ore mining reservoirs in Poland. Diatom Research, doi:10.1080/0269249X.2018.1509886
 • Szczepocka E., Żelazna-Wieczorek J. 2018. Diatom biomonitoring – scientific foundations, commonly discussed issues and frequently committed errors. Oceanological and Hydrobiological Studies, 47(3): 313-325, doi: 10.1515/ohs-2018-0030
 • Nowicka-Krawczyk P.,  Żelazna-Wieczorek J. 2017. Dynamics in cyanobacterial communities from a relatively stable environment in an urban area (ambient springs in Central Poland). Science of the Total Environment,  579: 420-429, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.080
 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J., Koźlecki T. 2017. Silver nanoparticles as a control agent against facades coated by aerial algae - A model study of Apatococcus lobatus (green algae). PLoS ONE, 12 (8), doi: 10.1371/journal.pone.0183276
 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J. 2016. Dynamics in cyanobacterial communities from a relatively stable environment in an urbanised area (ambient springs in Central Poland). Science of the Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.080
 • Koziróg A., Rajkowska K., Otlewska A., Piotrowska M., Kunicka-Styczyńska A., Brycki B., Nowicka-Krawczyk P., Kościelniak M., Gutarowska B. 2016. Protection of Historical Wood against Microbial Degradation – Selection and Application of Microbiocides. International Journal of Molecular Sciences, 17, 1364: 1-15.
 • Szczepocka E., Nowicka-Krawczyk P., Knysak P., Żelazna-Wieczorek J. 2016. Long term urban impacts on the ecological status of a lowland river as determined by diatom indices. Aquatic Ecosystem Health & Management 19 (1): 19-28.
 • Żelazna-Wieczorek J., Olszyński R.M. 2016. Taxonomic revision of Chamaepinnularia krookiformis Lange-Bertalot et Krammer with a description of Chamaepinnularia plinskii sp. nov. Fottea 16 (1): 112-121.
 • Kwiatkowska K., Żelazna-Wieczorek J., Ziułkiewicz M., Majecki J. 2016. Caddisflies (Trichoptera) and diatoms of some springs in the vicinity of Łódź (Cental Poland). Zootaxa 4138 (1): 118-126, doi:10.1164/zootaxa.4138.1.4
 • Żelazna-Wieczorek J., Nowicka-Krawczyk P. 2015. The cascade construction of artificial ponds a tool for urban stream restoration - The use of benthic diatoms to assess the effects of restoration practices. Science of the Total Environment 538: 591-599.
 • Żelazna-Wieczorek J., Olszyński R.M., Nowicka-Krawczyk P. 2015. Half a century of research on diatoms in athalassic habitats in central Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (1): 51-67.
 • Szczepocka E., Rakowska B. 2015. Diatoms in the biological assessment of the ecological state of waters using the Czarna Staszowska River as an example. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (2): 254-266.
 • Rakowska B., Szczepocka E. 2015. Occurrence and ecology of Geissleria declivis. Biologia 70 (1): 39-44.
 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J., Otlewska A., Koziróg A., Rajkowska K., Piotrkowska M., Gutarowska B., Żydzik-Białek A. 2014. Diversity of an aerial phototrophic coating of historic buildings in the former Auschwitz II-Birkenau concentration camp. Science of the Total Environment 493: 116-123.
 • Piotrowska M., Otlewska A., Koziróg A., Rajkowska K., Gutarowska B., Kunicka-Styczyńska A.,Nowicka-Krawczyk P.,Hachułka M., Wolski G., Żydzik-Białek A. 2014. PLoS One 9 (10): 1 -12.
 • Szczepocka E., Szulc B., Szulc K., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek  J. 2014. Diatom indices in the biological assessment of the water quality based on the example of a small lowland river. Oceanological and Hydrobiological Studies 43(3): 265-273.
 • Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Solak C. N., Kulikovsky M. 2014. Morphology, ecology and distribution of the diatom (Bacillariophyceae) species Simonsenia delognei (Grunow) Lange-Bertalot. Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (4): 393-401.
 • Szczepocka E., Kruk A., Rakowska B. 2014. Can tolerant diatom taxa be used for effective assessment of human pressure? River Research and Applications: 1-11. 
 • Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J. 2013. Cyanobacteria microflora in a limestone spring (Troniny spring, Central Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 82 (3): 219-224
 • Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A.Z., Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka monitoringu środowiska. GIOŚ Warszawa: 1-452.
 • Żelazna-Wieczorek J. 2011. Diatom flora in springs of Łódź Hills (Central Poland).Diatom Monographs, 13, A.R.G. Gantner Verlag K.G., 1-420.
 • Rakowska B., Szczepocka E. 2011. Demonstration of the Bzura River restoration using diatom indices. Biologia 66/3: 411-417 

 

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowa problematyka prac dyplomowych
A. Prace licencjackie

 1. Glony jako źródło biopaliw.
 2. Toksyczność glonów.
 3. Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce.
 4. Rola glonów w elimninacji dwutlenku wegla w przyrodzie.
 5. Czy glony mogą być rozwiazaniem problemu głodu na świecie.
 6. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie zbiorników zaporowych
 7. Roślinność torfowisk Polski
 8. Okrzemki jako bioindykatory
 9. Biologiczna ochrona wód przed zanieczyszczeniem.
 10. Charakterystyka rzek łódzkich.

B.  Prace magisterskie

 1. Sukcesja okrzemek w słodkowodnych akwariach biotopowych
 2. Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce – analiza porównawcza na podstawie wybranych podłoży
 3. Zróżnicowanie morfologiczne okrzemek rodzaju Nitzschia występujących w rzece Nieciecz
 4. Okrzemki źródeł rezerwatu Struga Dobieszkowska
 5. Okrzemki wybranych torfowisk Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
 6. Ocena jakości wody rzeki Bzury na podstawie okrzemek bentosowych
 7. Okrzemki bentosowe w ocenie jakości wód rzeki Sokołówki
 8. Okrzemki bentosowe zbiorników na rzece Sokołówce
 9. Różnorodność gatunkowa zielenic występujących w Jeziorze Głuszyńskim
 10. Zielenice torfowiska „Święte Ługi” położonego na terenie Kotliny Szczercowskiej
 11. Zbiorowiska zielenic występujące na torfowiskach „Kacze oko” i „Rybie oko” w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"

 

Więcej informacji już wkrótce na stronie Katedry: www.fyko.lodz.pl

Przydatne linki

 

Mykologia

Tematyka badań

 • Ekologia, chorologia i taksonomia różnych grup grzybów
  • podziemne Asco- i Basidiomycetes
  • rodzaj Tuber w warunkach naturalnych i uprawie
  • grzyby mikroskopijne (pasożyty obligatoryjne i okolicznościowe, saprotrofy okolicznościowe) związane z roślinami
  • rewizja taksonomiczna porostów z rodzaju Cetrelia (Parmeliaceae)
  • wzorce rozmieszczenuia porostów i grzybów naporostowych w Polsce Środkowej
  • Myxomycetes (śluzowce)
 • Grzyby w różnych ekosystemach lądowych Polski i Europy
  • grzyby makroskopowe terenów zurbanizowanych
  • grzyby makroskopowe w zbiorowiskach z Fagus sylvatica w Polsce Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów saprotroficznych
  • porosty naskalne siedlisk słodkowodnych oraz lądowych głazów narzutowych i skalnych podłoży antropogenicznych
  • porosty terenów poprzemysłowych
  • grzyby naporostowe lasów liściastych i borów Polski
 • Ochrona grzybów
 • Ochrona i zagrożenie porostow
 • Obce i inwazyjne grzyby mikroskopijne
 • Korozja biologiczna obiektów zabytkowych wywoływana przez porosty
 • Ciągłość ekologiczna gatunków wskaźnikowych porostów w lasach naturalnych i antropogenicznych Polski

 

Usługi/Ekspertyzy

 • Analizy, ekspertyzy i konsultacje w zakresie różnorodności biologicznej grzybów, w tym chronionych i zagrożonych.
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie grzybów jadalnych i trujących.

 Wybrane publikacje

 • Wierzcholska S., Dyderski M.K., Pielech R., Gazda A., Smoczyk M., Malicki M., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Hachułka M., Kałucka I., Jagodziński A.M. 2018. Natural forest remnants as refugia for bryophyte diversity in a transformed mountain river valley landscape. Science of the Total Environmental, 644-641: 954-964, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.340
 • Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I., Kamczyc J., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Skorupski M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Impacts of soil conditions and light availability on natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in low-elevation mountain forests. Annals of Forest Science 79: 91, doi:10.1007/s13595-018-0775-x
 • Kamczyc J., Skorupski M., Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) to long-term Norway spruce plantation along a mountain stream. Experimental and Applied Acarology, 76: 269-286, doi: 10.1007/s10493-018-0314-3
 • Ruszkiewicz-Michalska M., Pawłowska J., Wrzosek M., Staniaszek-Kik M., Romański M. 2017. Fungal Planet description sheets: 558-624 Tolypocladium fumosum Ruszkiewicz-Michalska, Pawłowska & Wrzosek,sp. nov. Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 38: 240-384, doi: 10.3767/003158517X698941
 • Paz A., Bellanger J.M., Lavoise C., Molia A., Ławrynowicz  M., Larsson E., Ibarguren I.O., Jeppson M., Laessoe T., Sauve M., Richard F., Moreau P.A. 2017. The genus Elaphomyces (Ascomycota, Eurotiales): a ribosomal DNA-based phylogeny and revised systematics of European 'deer truffles'. Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 38: 197-239, doi: 10.3767/003158517X697309
 • Stasińska M., Sotek Z., Ruszkiewicz-Michalska M., Białecka B. 2016. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new record to Poland. Nova Hedwigia 103(1-2): 145-154
 • Hrynkiewicz K., Deka P., Ruszkiewicz-Michalska M., Thiem D., Szmidt-Jaworska A. 2016. Interactive physiological potential of Peyronellaea curtisii (= Phoma narcissi) strains for enzymatic attack and defence capabilities against phytoalexins. European Journal of Plant Pathology. 145: 89-102, DOI: 10.1007/s10658-015-0817-2
 • Kałucka I., Jagodziński A.M. 2016. Succesional traits of ectomycorrhizal fungi in forest reclamation after surface mining and agricultural disturbances: A review. Dendrobiology 76: 91-104, DOI:10.12657/denbio.076.009

 • Grzesiak B., Ławrynowicz M., Stebel A. 2015. Interakcje miedzy grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych. Sylwan 159(11): 912 – 920

 • Grzesiak B., Wolski G. J. 2015. Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogd of Central Poland. Herzogia 28(2): 607 – 623

 • Ruszkiewicz-Michalska M., Połeć E. 2014. Additions to Ramularia species (hyphomycetes) in Poland. Mycotaxon 127: 63-72.

 • Se Hun Gu, J. Hejduk, J. Markowski, H. J. Kang, M. Markowski, M. Połatyńska, B. Sikorka, P. P. Liberki, R. Yanagihara. 2014. Co-circulation of soricid- and talpid-borne hantaviruses in Poland. Infection, Genetics and Evolution 28: 296-303.
 • Salamaga A., Ślusarczyk D. 2014. Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). Acta Mycologica 49 (1): 99-107. 
 • Rajkowska K., Otlewska A., Koziróg A., Piotrowska M., Nowicka-Krawczyk P., Hachułka M. Wolski G.J., Kunicka-StyczyńskaA., Gutarowska B. & Żydzik -Białek A. 2013. Assessment of biological colonization of historic buildings in theformer Auschwitz II-Birkenau concentration camp. Ann. Microbiol. doi: 10.1007/s13213-13-013-0716-8
 • Czyżewska K., Lipnicki L. 2012. Lichenologia i lichenolodzy w Polsce. Sonar Sp. z o.o., Gorzów Wlkp., ss. 124. ISBN 978-83-63189-21-1
 • Kukwa M., Pietnoczko M., Czyżewska K. 2012. The lichen family Parmeliaceae in Poland. II. The genus Cetrelia. Acta Soc. Bot. Poloniae 81, 1: 43-52.
 • Hachułka M. 2012. Protected and threatened lichens in the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park (Central Poland). In: L. Lipnicki (ed). Lichen protection - Protected lichen species. Sonar Sp. z o.o, Gorzów Wlkp., p. 243-252.
 • Trocha L.K., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012. Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22 (2): 121-134.
 • Ławrynowicz M. 2011. Międzynarodowe aspekty ochrony grzybów. [W:] M. Mańka (red.), Ochrona grzybów w środowisku leśnym. Zagrożenia i ochrona grzybów, czyli o tym, jak rozwija się ochrona grzybów w Polsce i na świecie. Seminarium naukowe. Poznań, 13 kwietnia 2011. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, s. 13-34.
 • Dickie I.A., Kałucka I., Stasińska M., Oleksyn J. 2010. Plant host drives fungal phenology. Fungal Ecology 3 (4): 311-315.
 • Jagodziński A., Kałucka I. 2010. Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Scots pine stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap. Dendrobiology 64: 19-30.

Tematyka prac dyplomowych

Prace magisterskie
Grzyby wybranych siedlisk lub obiektów (np. siedliska leśne, antropogeniczne, parki; rezerwaty, parki krajobrazowe, narodowe). Przykłady prac zrealizowanych:

 • Grzyby makroskopowe torfowiska Glabus w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”
 • Różnorodność grzybów makroskopowych w wybranych parkach Łodzi
 • Grzyby makroskopowe Rezerwatu Białaczów na tle drzewostanu i siedliska
 • Różnorodność makromycetes w siedliskach antropogenicznych doliny Sokołówki w Łodzi
 • Grzyby makroskopowe rezerwatu Cisy Staropolskie w Wierzchlesie na tle zbiorowisk roślinnych
 • Biota porostów i grzybów naporostowych Lasu Wiączyńskiego koło Łodzi
 • Różnorodność gatunkowa porostów w warunkach miejskich Szklarskiej Poręby
 • Porosty w środowisku miejskim Płocka
 • Wpływ antropopresji na występowanie mikromycetes pasożytujących na roślinach w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

Prace licencjackie – przykłady

 • Grzyby halucynogenne jako współczesny problem społeczny
 • Uprawa grzybów jadalnych i perspektywy jej rozwoju w Polsce
 • Biota śluzowców Myxomycetes w Polsce
 • Edukacja mikologiczna a problemy ochrony przyrody i zdrowia ludzkiego
 • Grzyby w naturalnych i antropogenicznie przekształconych zbiorowiska roślinnych.
 • Grzyby jako organizmy inwazyjne.
 • Grzyby fitopatogeniczne – ich rola w przyrodzie i gospodarce.
 • Micromycetes w biotechnologii
 • Porosty jako wskaźniki naturalności lasów
 • Różnorodność grzybów naporostowych w Polsce
 • Prawna ochrona porostów
 • Popularyzacja porostów w Polsce

Przydatne linki

 

Współpraca Katedry Algologii i Mykologii

 • Phycology Lab, Department of Botany, University of South Bohemia,  České Budějovice, Czechy)
 • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka
 • Instytut Botaniki im W. Szafera PAN w Krakowie
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży
 • Instytut Technologii i Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • Parki Narodowe (Bory Tucholskie, Białowieski, Biebrzański, Pieniński, Ojcowski, Słowiński, Kampinoski,)
 • Parki Krajobrazowe (Wzniesień Łódzkich, Zespół Nadmorskich PK, Zespół Jurajskich PK)
 • Nadleśnictwo Bełchatów, Konin, Turek, Pieńsk
 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Instytut Botaniki w Wilnie (porosty)

Materiały dla studentów