p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Jakość Kształcenia - Aktualności

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Biznesu Wydziału BiOŚ UŁ . Wśród gości pojawili się przedstawiciele pracodawców, z którymi współpracujemy od początku istnienia Rady oraz nowi jej członkowie. Oprócz władz Wydziału w spotkaniu uczestniczyli także Dyrektorzy Instytutów oraz Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, której wystąpienie poświęcone było m.in. działaniom na rzecz aktywnego uczestniczenia otoczenia społeczno-gospodarczego w dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb pracodawców. Podsumowano dotychczasowe formy współpracy w zakresie dydaktyki, w tym realizację staży, wyjazdów studyjnych czy zajęć z praktykami. Prodziekan dr hab. Maciej Bartos przedstawił podsumowanie praktyk zawodowych i nowe propozycje kooperacji w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale.

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Rady Biznesu wyrazili chęć aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym wskazując na konkretne formy działań, takie jak: udział w spotkaniach poświęconych modyfikacjom istniejących czy  tworzeniu nowych programów kształcenia.