p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

INSTYTUT BIOFIZYKI

Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. Bożena Bukowska

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D

Tel: +48 42 635 44 75

Fax: +48 42 635 44 73

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/
pokój

Konsultacje

Prof. dr hab. Bożena Bukowska
(Dyrektor Instytutu)

+48 42
635 44 75
D/Bfi-45 poniedziałek
10:00–12:00

Mgr Małgorzata Misztal
(Sekretariat Instytutu)

+48 42
635 44 73
D/Bfi 8 11:00–15:00

Mgr Agnieszka Zalech
(Sale dydaktyczne Instytutu, zajęcia dydaktyczne)

+48 42
635 44 51

D/Bfi-7 10:00–15:00

 

W skład Instytutu Biofizyki wchodzą 4 katedry i 3 zakłady:

Instytut Biofizyki realizuje szeroko zakrojone badania z zakresu biofizyki medycznej, biologii komórki, biologii doświadczalnej i molekularnej, biochemii, radiobiologii, toksykologii i skażeń środowiska. Działalność naukowo-badawcza poszczególnych katedr i zakładów wchodzących w skład Instytutu obejmuje następujące główne grupy tematyczne:

  1. Stres oksydacyjny oraz naturalne i syntetyczne związki o potencjalnych właściwościach antyoksydacyjnych;
  2. Terapia przeciwnowotworowa i zjawisko lekooporności;
  3. Zaburzenia biochemiczne i molekularne związane z wybranymi zespołami chorobowymi i procesem starzenia się organizmu;
  4. Procesy apoptoza i autofagia jako nowe narzędzie terapeutyczne w leczeniu chorób nowotworowych;
  5. Nanocząsteczki o potencjalnym zastosowaniu medycznym;
  6. Testowanie właściwości przeciwnowotworowych nowych związków syntetycznych i naturalnych.

 

W ramach tych tematów realizowane są następujące badania: molekularne mechanizmy generowania stresu oksydacyjnego w komórkach i tkankach oraz uszkodzenia powodowane przez reaktywne formy tlenu i azotu, mechanizmy działania i przydatność niskocząsteczkowych i enzymatycznych antyoksydantów w przeciwdziałaniu uszkodzeniom oksydacyjnym w komórce, oksydacyjne modyfikacje białek i ich zapobieganie, uszkodzenia i naprawa DNA, indukowane przez reaktywne formy tlenu i azotu procesy agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w chorobach neurodegeneracyjnych, ocena antyoksydantów w przeciwdziałaniu tym procesom, mechanizmy starzenia się komórek i organizmów, badania stresu oksydacyjnego inicjowanego przez leki przeciwnowotworowe z grupy antracyklin i inhibitorów mitozy (antracykliny, taksany, epotilony), badania stresu oksydacyjnego indukowanego wysiłkiem, badania oksydacyjne uszkodzenia białek osocza w przewlekłej niewydolności nerek, wpływ próby wysiłkowej na zmiany w strukturze erytrocytów oraz wybranych parametrów osocza krwi u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej, molekularne mechanizmy cytotoksyczności leków przeciwnowotworowych, konjugaty leków przeciwnowotworowych, zjawisko oporności wielolekowej, biologia i działanie transporterów ABC zaangażowanych w oporność wielolekową, mechanizmy indukcji apoptozy i nekrozy, zaburzenia cyklu komórkowego, poszukiwanie nowych związków o właściwościach cytoprotekcyjnych – naturalnych i syntetycznych modulatorów kardiotoksyczności, neurotoksyczności, neurotoksyczności i hepatotoksyczności leków przeciwnowotworowych, nowe nośniki leków, badania aktywności biologicznej i cytotoksyczności nanocząsteczek, określenie właściwości radioprotekcyjnych nanocząstek fulerenoli C60(OH)n (n=24–36), oddziaływania dendrymerów różnego typu z kwasami nukleinowymi, białkami oraz błonami modelowymi i biologicznymi, zastosowanie dendrymerów w medycynie jako czynników przenoszących leki przeciwnowotworowe i rozbijających białkowe agregaty występujące w chorobach neurodegeneracyjnych, badania różnych typów dendrymerów jako nośników oligonukleotydów antysensowych i siRNA, skierowanych przeciw genom wirusa HIV, uszkodzenia erytrocytów w różnych jednostkach chorobowych (dislipidemia, zespół metaboliczny), zastosowanie flawonoidów w leczeniu osób z zespołem metabolicznym, zjawisko termotolerancji w erytrocytach, badanie właściwości naturalnych ekstraktów roślinnych i ich potencjalne zastosowanie medyczne, ocena właściwości cytotoksycznych, oksydacyjnych i genotoksycznych bromfenwinfosu i jego zanieczyszczeń produkcyjnych, bis fenoli, glifosatu, jego metabolitów i zanieczyszczeń produkcyjnych, chlorofenoli, chlorokatecholi względem erytrocytów i jednojądrzastych komórek krwi człowieka, testowanie przeciwnowotworowych właściwości nowosyntetyzowanych związków i ekstraktów naturalnych, ocena przydatności medycznej związków o właściwościach hipoglikemizujących (rozgałęzione polimery, pochodne amino- guanidyny oraz ekstrakty polifenolowe izolowane z roślin), określenie funkcjonowania mitochondriów, a szczególnie ich wydajność bioenergetyczną, w warunkach fizjologicznych i patologicznych (mitochondrialna wydajność oddechowa, kinetyka tworzenia ATP, integralność błony mitochondrialnej, potencjał mitochondrialny, transport transbłonowy).

Wymienione badania realizowane są zarówno w ramach działalności statutowej poszczególnych katedr Instytutu jak i w ramach licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych, finansowanych przez NCN, MNiSzW oraz Unii Europejskiej. Instytutu Biofizyki posiada bogaty dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej o wysokim współczynniku oddziaływania.

Pracownicy Instytutu Biofizyki prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria i ćwiczenia) na studiach doktoranckich oraz na studiach I i II stopnia na kierunkach biologia, mikrobiologia, biotechnologia i ochrona środowiska jak również zajęcia na Wydziale Chemii i na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

 

Materiały dla studentów

Karty charakterystyki do ćwiczeń