p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

EkoMiasto - nowy, międzywydziałowy kierunek studiów na UŁ

Już w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego pojawi się nowy kierunek studiów licencjackich o nazwie „EkoMiasto”, czyli interdyscyplinarne studia na styku ekonomii, socjologii, ekologii oraz ochrony środowiska terenów zurbanizowanych.

Studia będą prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Połączenie sił obu wydziałów i utworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów, odpowiadającego na aktualne problemy cywilizacyjne umożliwi kształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju. Kierunek „EkoMiasto” stanowi innowacyjną i unikalna w skali kraju ofertę dydaktyczną. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie, m.in. pogarszającej się jakości powietrza, degradacji środowiska, kurczącym się obszarom zieleni, chorobom cywilizacyjnym, problemom komunikacyjnym, niedostatecznej partycypacji mieszkańców miast, czy niezadowalającej współpracy instytucji miejskich.

Studia na kierunku „EkoMiasto” będą obejmowały 6 semestrów. Na pierwszych dwóch semestrach studenci uzyskają wiedzę podstawową w ramach 4 modułów (Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie oraz Człowiek w mieście). Na kolejnych dwóch semestrach wprowadzono moduły pozwalające zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta (Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring). Na dwóch ostatnich semestrach poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy) studenci będą jednocześnie pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe. W programie pojawią się m.in. przedmioty poświęcone ekonomii środowiska, konfliktom środowiskowym, wycenie środowiska, kształtowaniu krajobrazu miasta, marketingowi terytorialnemu, wpływowi miasta na zdrowie człowieka, komunikacji społecznej i negocjacjom, GIS, systemom zarządzania miastem, czy rewitalizacji przyrodniczej.

Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach masowego komunikowania, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Dalsze kształcenie na studiach magisterskich można kontynuować m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

Strona internetowa kierunku: http://www.ekomiasto.uni.lodz.pl/