p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Doktoraty zakończone w 2018 roku

„Udział etylenu w indukowanym kinetyną procesie śmierci komórek kory pierwotnej korzeni siewek Vicia faba ssp. minor" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Doniak (27 listopada 2018 r.) 

„Zróżnicowanie środowiskowe poziomu karotenoidów w piórach na tle fizjologicznych wskaźników kondycji piskląt sikory modrej Cyanistes caeruleus i sikory bogatki Parus major" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Kudzin (27 listopada 2018 r.)

„Udział αKlotho w transformacji nowotworowej pęcherza moczowego" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ciesielskiej (6 listopada 2018 r.)

Zastosowanie monokultur sinic do stymulacji wzrostu i rozwoju roślin energetycznych w warunkach ograniczenia nawożenia mineralnego” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Pszczółkowskiej (27 września 2018 r.)

„Molekularne mechanizmy aktywności nanocząstek srebra na poziomie komórkowym” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Żuberka (24 września 2018 r.)

„Antyoksydanty polifenolowo –polisacharydowe z roślin leczniczych z rodziny Rosaceae i Asteraceae jako radioprotektory” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szejk (10 lipca 2018 r.)

„Wpływ bisfenolu A i jego wybranych analogów na erytrocyty człowieka” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anety Wolskiej (5 lipca 2018 r.)

„Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy stosowanych w terapii fotodynamicznej” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dąbrzalskiej (21 czerwca 2018 r.)

„Badania in silico i in vitro nad nowymi nieglukozowymi inhibitorami heksokinazy typu II” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kochla (5 czerwca 2018 r.)

„Ocena stanu ekologicznego rzek Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich z wykorzystaniem makrobezkręgowców bentosowych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Hikisza (17 kwietnia 2018 r.)

„Mikrobiologiczna degradacja wybranych związków N-heterocyklicznych o działaniu framakologicznym” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zawadzkiej (10 kwietnia 2018 r.)

„Poli(A) polimeraza PAPI jako potencjalne miejsce docelowe dla nowych leków przeciwgruźliczych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Błaszczyk (13 marca 2018 r.)

„Ocena działania podchlorynu i nadtlenoazotynu na wybrane elementy układu hemostazy” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Matczak (30 stycznia 2018 r.)

„Porównanie lipopolisacharydów (LPS) z form planktonicznych i tworzących biofilm wybranych szczepów Proteus spp.” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Matusiaka (16 stycznia 2018 r.)

„Grzyby Trichoderma jako induktory reakcji obronnych i odporności roślin pomidora (Solanum lycopersicum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.) na Rhizoctonia solani i Pseudoperonospora cubensis” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Nawrockiej (9 stycznia 2018 r.)