p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Doktoraty zakończone w 2012 roku

 • mgr Arkadiusz Grzelak - „Zróżnicowanie i współczesne przemiany lasów łęgowych w Polsce Środkowej”
 • mgr Magdalena Rusiecka - „Klasyczne i molekularne metody identyfikacji w diagnostyce i epidemiologii dermatofitów”
 • mgr Barbara Grzesiak - „Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej”
 • mgr Magdalena Kędzierska - „Ocena stresu oksydacyjnego i jego roli w zaburzeniach hemostazy u osób chorych na raka piersi”
 • mgr Marta Kurek - „Zmienność parametrów szkliwa prenatalnego, postnatalnego i linii neonatalnej zębów mlecznych człowieka”
 • mgr Andrzej Błauż - „Przydatność testów funkcjonalnych opartych na transporcie znaczników fluorescencyjnych do oceny fenotypu oporności wielolekowej”
 • mgr Edyta Pietrowska - „Reaktywne formy tlenu i azotu w reakcjach zawiesin komórkowych pomidora (Lycopersicon esculentum Mill) na porażenie przez Botrytis cinerea”
 • mgr Paweł Rusin - „Znaczenie procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów głowy i szyi”
 • mgr Joanna Dębska - „Badania zróżnicowania struktury klonalnej szczepów Microsporum canis i niektórych, innych gatunków dermatofitów izolowanych od ludzi i zwierząt w Polsce”
 • mgr Tomasz Wasiak - „Badanie dendrymerów fosforowych w aspekcie choroby Alzheimera”
 • mgr inż. Dominika Wróbel - „Wpływ kationowych dendrymerów fosforowych na błony erytrocytarne oraz modelowe błony lipidowe”
 • mgr Ewelina Synowiec - „Znaczenie dwuniciowych pęknięć DNA oraz polimorfizmów genów ich naprawy w raku piersi”
 • mgr Piotr Minias - „Factors responsible for within-colony spatial variation in reproductive parameters of Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis”
 • mgr Marcin Podlaszczuk - „Zmienność zachowań bociana białego Ciconia ciconia (L.) w sezonie lęgowym”
 • mgr Marzena Szwed - „Oddziaływanie koniugatu doksorubicyny z transferyną na wybrane linie komórkowe białaczki człowieka”
 • mgr Andrzej Grzyl - „Biologia i ekologia izolowanych populacji sasanki wiosennej Pulsatilla vernalis (L.) Mill. na wschodnich krańcach jej zasięgu w Polsce”
 • mgr Błażej Chmielecki - „Mokradła jako centra różnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Kłodawskiej”
 • mgr Barbara Ziemba - „Toksyczność dendrymerów polipropylenoiminowych”
 • mgr Sabina Tabaczar - „Udział nitroksydów i flawonoidów w obniżaniu kardiotoksyczności leków przeciwnowotworowych z grupy antracyklin i taksanów”
 • mgr Małgorzata Stańczyk - „Molekularne wyznaczniki terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”
 • mgr Agnieszka Robaszkiewicz - „Charakterystyka cytotoksycznego działania chlorohydryn fosfatydylocholiny w wybranych komórkach ludzkich w warunkach in vitro”
 • mgr Michał Kurzawski - „Wpływ piętrzenia nizinnych rzek na biologię wybranych grup owadów”
 • mgr Aneta Żabka - „Udział topoizomeraz DNA w mechanizmach regulacji cyklu komórkowego u roślin -badania na modelu merystemów korzeni zarodkowych Allium cepa”
 • mgr Tomasz Kowalczyk - „Konstrukcja kaset ekspresyjnych genu kodującego białko fuzyjne ELP-AcGFP1 wyposażone w samowycinający się system intein podzielonych”
 • mgr Milena Bors - „Badania właściwości biologicznych ekstraktów z Uncaria tomentosa na erytrocytach i jednojądrzastych komórkach krwi człowieka”
 • mgr Marek Gadzalski - „Identyfikacja i charakterystyka nowych elementów typu SINE w genomach roślin z rodziny Fabaceae”
 • mgr Ewa Forma - „Udział TopBP1 w  transformacji nowotworowej rodzinnego raka piersi”
 • mgr Agnieszka Matusiak - „Wyznaczniki odpowiedzi humoralnej i reakcji zapalnej w chorobie niedokrwiennej serca z towarzyszącym zakażeniem Helicobacter pylori”