p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2008 roku

 • mgr Ewelina Szczepocka - „Okrzemki bentosowe w ocenie jakości wody rzeki Bzury na tle jej renaturyzacji”
 • mgr Adam I. Cygankiewicz - „Functional and structural characteristics of seven-transmembrane receptors GPR40 and GPR120"
 • mgr Krzysztof Pabis -  „Różnorodność zgrupowań wieloszczetów antarktycznego sublitoralu w siedliskach o odmiennej strukturze (Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)”
 • mgr Wioletta Adamus-Białek -   „Opracowanie nowej metody genetycznego różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli – TRS-PCR, na podstawie obecności genomowych trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych TRS”
 • mgr Agata Palusiak - „Charakterystyka serologiczna regionu rdzeniowego lipopolisacharydu wybranych szczepów z rodzaju Proteus
 • mgr Agata Drobniewska - „Optymalizacja wykorzystania osadu ściekowego do produkcji bioenergii na podstawie wielkoskalowych eksperymentów terenowych oraz modelu matematycznego”
 • mgr Justyna Wylazłowska - „Funkcjonowanie użytków ekologicznych w systemie ochrony przyrody w Polsce”
 • mgr Ewa Macierzyńska - „Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych”
 • mgr Ewa Żyracka - „Plejotropowe efekty mutacji sod1 w drożdżach Saccharomyces cerevisiae i czynniki wpływające na ich przejawianie się”
 • mgr Renata Andrzejewska -  „Cykl askorbinian-glutation w warunkach stresu solnego w tkankach ogórka Cucumis sativus L. – badania w układzie in vivo i in vitro
 • mgr Michał Juraniec - „Cellulose biosynthesis: role of selected AtCESA isoforms and biomechanics of cellulose-deficient mutants in rye and Arabidopsis”
 • mgr Dominik Strapagiel - „Polimorfizm genów regulujących interakcje mykobakterii z makrofagami u ludzi zdrowych i chorych na gruźlicę”
 • mgr Anita Dobrowolska - „Badania genetyczne dermatofitów: molekularna identyfikacja i różnicowanie szczepów klinicznych, opracowanie wektorów plazmidowych oraz systemów transformacji Trichophyton sp.”
 • mgr Sebastian Karaśkiewicz - "Biologia oraz ekologiczne warunki powstania i egzystencji endemicznej przytulii krakowskiej Galium cracoviense na jurajskich wzgórzach w Olsztynie koło Częstochowy”
 • mgr Dariusz Pytel - "Oddziaływanie kinazy tyrozynowej BCR/ABL z glikozylazą uracylową DNA”
 • mgr Wojciech Pawenta - "Dobowe i sezonowe zróżnicowanie aktywności borowca wielkiego Nyctalus noctula i nocka rudego Myotis daubentonii
 • mgr Marcin Kiedrzyński -"Tendencje dynamiczne roślinności wyrobisk wapiennych i piaskowcowych w północnej części Wyżyny Przedborskiej”