p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Doktoraty

Recenzje i streszczenia doktoratów - nowy tryb

 

Planowane obrony prac doktorskich:

 

Ze względu na rozwijającą się sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem wszystkie obrony doktorskie prowadzone sa w formie zdalnej

 

„Eliminacja herbicydów chloroacetanilidowych przez wybrane grzyby strzępkowe z rodzaju Trichoderma" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Nykiel-Szymańskiej (16 września 2020 r.)

„Patogeneza zakażeń Helicobacter pylori  na modelu kawii domowych oraz modelach komórkowych in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Gonciarz (15 września 2020 r.)

„Syntetyczna letalność w komórkach nowotworowych indukowana inhibitorami białek naprawy pęknięć DNA" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Tomy (11 września 2020 r.)

„Komórkowe i molekularne mechanizmy działania farmakoforów węglowodanowych zawierających siarkę" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sarnik (1 września 2020 r.)

Oświadczenie

 

  Doktoraty zakończone w:

 

 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki do Regulaminu - postępowania doktorskie

Zarządzenie Rektora nr 76 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie Rektora nr 23 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

INNE:

Planowane terminy posiedzeń Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w roku akademickim 2019/2020:

29.10.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 04.02.2020, 25.02.2020, 31.03.2020, 28.04.2020, 26.05.2020, 30.06.2020, 29.09.2020

 

 

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA - DOKTORANCI, KTÓRZY ROPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 I WSZCZELI PRZEWOD DOKTORSKI DO 30 KWIETNIA 2019 R.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA - DOKTORANCI, KTÓRZY ROPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 I NIE WSZCZYNALI PRZEWODU DOKTORSKIEGO DO 30 KWIETNIA 2019 R.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM