p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Doktoraty

Recenzje i streszczenia doktoratów - nowy tryb

 

Planowane obrony prac doktorskich:

 

Ze względu na rozwijającą się sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem wszystkie obrony doktorskie prowadzone sa w formie zdalnej

 

„Udział białka BMI-1 w regulacji szlaku kinazy AKT w raku endometrium" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Zaczek (1 grudnia 2020 r.)

„Species diversity and origin of non-biting midges (Chironomidae) from a geologically young lake and its old spring system" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Gadawskiego (26 listopada 2020 r.)

„Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz szlaku katabolitów tryptofanu w patogenezie depresji" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wigner (25 listopada 2020 r.)

„Zróżnicowanie ekotypów sarny (Capreolus capreolus): badanie porównawcze zawartości pierwiastków śladowych w tkankach twardych i plastyczności fenotypowej grubości szkliwa" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jana Demeško (23 listopada 2020 r.)

„Diversity and distribution of deep-sea Pseudotanaidae (Tanaidacea, Peracarida)" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksanadry Jakiel (20 listopada 2020 r.)

  Oświadczenie

 

  Doktoraty zakończone w:

 

 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki do Regulaminu - postępowania doktorskie

Zarządzenie Rektora nr 76 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie Rektora nr 23 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

INNE:

Planowane terminy posiedzeń Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w roku akademickim 2020/2021:

 

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA - DOKTORANCI, KTÓRZY ROPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 I WSZCZELI PRZEWOD DOKTORSKI DO 30 KWIETNIA 2019 R.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA - DOKTORANCI, KTÓRZY ROPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 I NIE WSZCZYNALI PRZEWODU DOKTORSKIEGO DO 30 KWIETNIA 2019 R.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM