p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Dlaczego warto studiować na największym Wydziale Biologicznym w Polsce?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŁ?

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ jest największym wydziałem biologicznym w Polsce. Prowadzi badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych. Ma największy potencjał naukowy spośród wydziałów biologicznych w Polsce oraz posiada kategorię naukową A (oznaczającą bardzo dobry poziom działalności naukowej) przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jednostką o uznanej renomie naukowej w Polsce i za granicą. Działalność dydaktyczna Wydziału została pozytywnie oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA). W ocenie PKA Wydział w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczącej: zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, prowadzenia badań naukowych, a także współpracy krajowej i międzynarodowej, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w ostatnich latach:

  • znacznie rozbudował ofertę dydaktyczną, w tym zaoferował kierunki unikatowe, studia zamawiane i studia w języku angielskim,
  • pozyskał ok. 100 mln zł na rozbudowę i modernizację bazy naukowodydaktycznej,
  • pozyskał ok. 100 mln zł na badania naukowe ze źródeł krajowych i unijnych (dla przykładu, tylko w 2011 r. na Wydziale BiOŚ UŁ realizowano 75 projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki i 12 projektów międzynarodowych),
  • na tle wydziałów biologicznych w kraju dysponuje najbogatszą kadrą naukowo-dydaktyczną (ok. 240 osób, w tym ok. 100 profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych zatrudnionych przez Wydział na etacie, dodatkowo wspieranych przez profesorów wizytujących z zagranicy),
  • posiada najszersze uprawnienia akademickie spośród wydziałów biologicznych w kraju (do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinach biologia, biochemia, biofizyka, ekologia, mikrobiologia, oraz doktora – dodatkowo w dyscyplinach biotechnologia i ochrona środowiska; tym samym jako jedyny Wydział w Polsce ma uprawnienia we wszystkich siedmiu formalnie wyróżnionych dyscyplinach w dziedzinie nauk biologicznych).

Powyższe osiągnięcia w oczywisty sposób przekładają się na jakość kształcenia – prowadzonego w nowoczesnych laboratoriach i stacjach terenowych, wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę, w bezpośrednim i powszechnym kontakcie z profesorami, przy znacznym zindywidualizowaniu ścieżki kształcenia m.in. dzięki włączaniu studentów w realizację licznych projektów badawczych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w 18 studenckich kołach naukowych i sekcjach tych kół. Dzięki zatrudnieniu ponad 80 profesorów, reprezentujących pełne spektrum zróżnicowania nauk biologicznych, Wydział
zaoferował najbogatszą ofertę kształcenia w ramach nauk biologicznych w kraju poprzez utworzenie nowych kierunków studiów na różnych poziomach kształcenia, w tym na czterech studiach doktoranckich oraz 22 specjalizacjach i blokach specjalizacyjnych oferowanych w ramach pięciu kierunków studiów I lub II stopnia (biologia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska i na II stopniu – genetyka), w tym dwóch kierunkach unikatowych (mikrobiologia i genetyka).

Wydział pozyskał również studia zamawiane (tj. o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy) oraz oferuje studia w języku angielskim we współpracy z uniwersytetami i jednostkami naukowymi z Portugalii, Niemiec, Holandii i Argentyny oraz przy wsparciu specjalistów rekomendowanych przez UNESCO i Fundację Fulbrighta. Studia te są monitorowane przez niemiecką agencję akredytacyjną ASIIN. Powyższe zabiegi Wydziału skutkują imponującymi efektami kształcenia osiąganymi przez studentów I, II i III stopnia, w tym:

  • współautorstwem wysokiej liczby publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych (ponad 100 publikacji w czasopismach z Impact Factor, w tym w Nature, opublikowanych przez ostatnich 5 lat przez studentów I i II stopnia; liczby te nie obejmują publikacji doktorantów oraz wielu innych publikacji studentów I i II stopnia w mniej renomowanych czasopismach),
  • pozyskiwaniem środków na finansowanie projektów badawczych przez studentów,
  • realizacją prac dyplomowych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz na zlecenie pracodawców,
  • uzyskiwaniem prestiżowych nagród przez studentów i doktorantów Wydziału w zewnętrznych konkursach.

Powyższe dane świadczą o wyjątkowo zaawansowanej kulturze kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz osiąganiu przez studentów tego Wydziału imponujących efektów kształcenia, będących skutkiem realizacji przez wiele lat strategii rozwoju Wydziału podporządkowanej budowaniu systemu wysokiej jakości kształcenia.

Dołącz do najlepszych.

Serdecznie zapraszamy!

ZałącznikWielkość
Pobierz wersję w PDF153.31 KB