p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Biologia

Kierunek BIOLOGIA, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

1. Zasadnicze cele kształcenia:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych.
 • Przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z obsługą typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej.
 • Przygotowanie do pracy w laboratorium i terenie.
 • Wykształcenie umiejętności podstawowej analizy materiału biologicznego.
 • Przygotowanie do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym wykorzystującym wiedzę z zakresu nauk biologicznych.

2. Kwalifikacje zawodowe

Absolwent kierunku biologia może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • laboratoriach działających przy zakładach przemysłowych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny, rolny, itp.).

3. Specjalności: Pod koniec drugiego roku studiów studenci studiów stacjonarnych I stopnia wybierają jeden z pięciu bloków licencjackich (specjalnościowych): Biochemię i biologię molekularną, Biofizykę, Biologię eksperymentalną, Biologię środowiskową lub Genetykę.

4. Kompetencje kandydata:

 • wiedza z biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki oraz języka angielskiego (poziom podstawowy) na poziomie szkoły średniej,
 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

 

Kierunek BIOLOGIA, specjalność nauczycielska , studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

1. Zasadnicze cele kształcenia:

 • Przygotowanie do pracy nauczyciela w szkołach podstawowych.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych.
 • Przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z obsługą typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej.
 • Przygotowanie do pracy w laboratorium i terenie.
 • Wykształcenie umiejętności podstawowej analizy materiału biologicznego.
 • Przygotowanie do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym wykorzystującym wiedzę z zakresu nauk biologicznych.

2. Kwalifikacje zawodowe

Absolwent kierunku biologia, specjalność nauczycielska, może znaleźć zatrudnienie:

 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dodatkowego kursu z dydaktyki przedmiotowej, również jako nauczyciel biologii w szkołach ponadpodstawowych,
 • w placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
 • w ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • w laboratoriach działających przy zakładach przemysłowych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny, rolny, itp.).

3. Specjalności: brak.

4. Kompetencje kandydata:

 • wiedza z biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki oraz języka angielskiego (poziom podstawowy) na poziomie szkoły średniej,
 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

 

Kierunek BIOLOGIA, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

1. Zasadnicze cele kształcenia:

  • Przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk biologicznych.
  • Przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych ze stosowaniem różnorodnych technik badawczych i analitycznych, w tym z obsługą specjalistycznej aparatury.
  • Wykształcenie umiejętności analizy materiału biologicznego.
  • Wykształcenie umiejętności analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu prowadzącej do określenia ich współzależności.
  • Przygotowanie do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym wykorzystującym wiedzę z zakresu nauk biologicznych.

2. Kwalifikacje zawodowe

Absolwent kierunku biologia może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
 • w ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • w laboratoriach działających przy zakładach przemysłowych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny, rolny, itp.),
 • jako nauczyciel biologii we wszystkich typach szkół po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli,
 • jako diagnosta laboratoryjny po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie.

3. Specjalności: kierunek realizowany jest w ramach czterech specjalności na studiach stacjonarnych: Biochemia i biologia molekularna, Biofizyka medyczna i bioinformatyka, Biologia eksperymentalna i Biologia środowiskowa. Na studiach niestacjonarnych, zaocznych kierunek realizowany jest w ramach dwóch specjalności: Biologia stosowana i molekularna oraz Biologia środowiskowa.

4. Kompetencje kandydata: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, medycznych, rolniczych, leśnych lub weterynaryjnych oraz w zakresie języka angielskiego na poziomie studiów I stopnia.

 

Absolwenci studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych mogą kontynuować naukę na prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ studiach doktoranckich: Biochemiczno-Biofizycznym; Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej; Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim dostępne są na stronie internetowej UŁ: www.rekrutacja.uni.lodz.pl