p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Baza literaturowa

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) oraz biblioteki wydziałowe UŁ tworzą sieć bibliotek naukowych, które realizują potrzeby studentów i pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (WBiOŚ) w zakresie dostępu do literatury i informacji naukowej, również tej o zasięgu międzynarodowym. Czytelnicy BUŁ mogą korzystać z centralnego systemu bibliotecznego (CSB) obejmującego zbiory całej sieci bibliotek UŁ. Dostęp do CSB umożliwiają komputery zarejestrowane w sieci komputerowej UŁ (dostęp oparty na IP), komputery domowe (warunkiem jest posiadanie aktualnego konta czytelnika BUŁ) oraz komputery biblioteki (na miejscu w BUŁ).

Czytelnicy posiadają dostęp do 119 elektronicznych baz danych, wśród których znajdują się zarówno te o charakterze interdyscyplinarnym, jak i dziedzinowym. Wśród nich 65 to bazy lub pakiety baz z dziedziny nauk przyrodniczych i/lub dziedziny nauk medycznych. Służą one realizacji procesu kształcenia, przygotowaniu do pracy badawczej oraz rozwijaniu kompetencji społecznych niezbędnych w dziedzinach związanych z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale BiOŚ (załącznik 7.2.1).

Studenci i pracownicy mogą również korzystać ze specjalistycznego księgozbioru 18 bibliotek katedralnych działających w obrębie Wydziału BiOŚ i mieszczących się w budynkach Wydziału (Gmachy: A, B, D) oraz w Muzeum Przyrodniczym UŁ (ul. Kilińskiego 101). Wszystkie budynki, w których mieszczą się zasoby biblioteczne, informacyjne i edukacyjne posiadają wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

BUŁ jest jedną z największych bibliotek akademickich w kraju. Jej zbiory znacząco przekraczają 1.4 mln. egzemplarzy woluminów oraz 0.5 mln. egzemplarzy czasopism. Zasoby bibliotek katedralnych Wydziału BiOŚ obejmują ponad 31 tys. woluminów książek oraz ponad 3.6 tys. egzemplarzy wydawnictw ciągłych (załącznik 7.2.2). W bieżącej prenumeracie bibliotek katedralnych Wydziału BiOŚ znajduje się 15 tytułów czasopism.

CSB oraz biblioteki katedralne Wydziału BiOŚ zapewniają m. in. dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej w sylabusach przedmiotów. Aktualności, zakres tematyczny oraz zasięg językowy zasobów bibliotecznych, informacyjnych i edukacyjnych są w miarę zapotrzebowania dostosowywane do procesu kształcenia, potrzeb mających na celu przygotowanie studentów do prowadzenia badań, liczebności studentów oraz planów rozwoju Wydziału BiOŚ.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Wykaz bibliotek katedralnych449.77 KB
PDF icon Wykaz e-zasobów BUŁ380.07 KB