p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Badanie opinii studentów na temat jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prowadzone po zakończeniu roku akademickiego

Zasady:

1.            Po zakończeniu kolejnego roku akademickiego studentom i doktorantom umożliwia się wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

2.            Badanie przeprowadzane jest nie wcześniej niż w dniu 1 października i nie później niż w dniu 30 listopada, przez okres około 2 tygodni i dotyczy roku akademickiego poprzedzającego badanie.

3.            W badaniu mogą wziąć udział wszyscy studenci i doktoranci, poza studentami i doktorantami I roku studiów.

4.            Badania przeprowadza się w oparciu o ankietę papierową,

5.            Studentom/doktorantom udostępnia się druki ankiet w 3 oznakowanych specjalnie w tym celu punktach zlokalizowanych w budynków A, B i D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

6.            Wzór ankiety dostępny jest także i możliwy do pobrania na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.

7.            O badaniu i terminie ankietyzacji studenci powiadamiani są za pomocą systemu USOS oraz poprzez stronę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

8.            Ankiety zbierane są do zamykanych urn wystawionych na czas badania w miejscach wskazanych w ust. 5.

9.            Po zakończeniu terminu badań ankietowych, ankiety gromadzone są przez uprawnionych członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, którzy następnie opracowują raport zbiorczy i prezentują go na najbliższym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

10.          Komisja podejmuje decyzje o rekomendacjach i metodach ich wdrożeń i przekazuje je członkom Rady Wydziału podczas posiedzenia poświęconemu jakości kształcenia.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty: