p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Akty prawne UŁ związane z jakością kształcenia

Uchwały Senatu UŁ związane z jakością kształcenia:

https://baw.uni.lodz.pl/d/569/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2010&t...

 • Uchwała nr 458 Senatu UŁ z dnia 2.04.2012r. w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym – zmieniony: Uchwała nr 247 Senatu UŁ z dnia 9.12.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 458 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym

https://baw.uni.lodz.pl/d/839/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2012&t...

 • Uchwała nr 50 Senatu UŁ z dnia 16.01.2017r. w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim

https://baw.uni.lodz.pl/d/2088/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2017&...

 • Uchwała nr 506 Senatu UŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: określenia wzoru ankiety

https://baw.uni.lodz.pl/d/1452/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2015&...

 • Uchwała nr 210 Senatu UŁ z dnia 16.04.2018 r. w sprawie: określenia wzoru ankiety oceniającej na studiach doktoranckich

https://baw.uni.lodz.pl/yearbookT?moduleId=1635&filterId=12&filterYear=2...

 

Zarządzenia Rektora związane z jakością kształcenia:

https://baw.uni.lodz.pl/d/6414/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2017&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 35 z dnia 19.12.2016r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego

https://baw.uni.lodz.pl/d/6277/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2016&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 128 z dnia 20.07.2012r. w sprawie: modelu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Łódzki

https://baw.uni.lodz.pl/d/5881/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2012&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 129 z dnia 2.07.2013r. w sprawie: weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia

https://baw.uni.lodz.pl/d/5714/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2013&...

 • Zarządzenie nr 25 z dnia 24.11.2016r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 –zmieniony: Zarządzanie nr 65 z 24.02.2017r., Zarządzenie nr 41 z 14.12.2017r.

https://baw.uni.lodz.pl/d/6308/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2017&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 177 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i modyfikacji programów kształcenia (harmonogram działań) – zmieniony: Zarządzenie Rektora UŁ nr 50 z dnia 13.03.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 177 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i modyfikacji programów kształcenia (harmonogram działań), Zarządzenie Rektora UŁ nr 40 z dnia 14.12.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 177 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i modyfikacji programów kształcenia (harmonogram działań), Zarządzenie Rektora UŁ nr 84 z dnia 3.04.2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 177 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia procedury tworzenia i modyfikacji programów kształcenia (harmonogram działań),

https://baw.uni.lodz.pl/d/6329/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2017&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 11 z dnia 14.11.2013r. w sprawie: opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim

https://baw.uni.lodz.pl/d/5644/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2013&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 69 z dnia 23.01.2018r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych na platformie edukacyjnej UŁ Moodle

https://baw.uni.lodz.pl/d/6476/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2018&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 50 z dnia 28.12.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki w Uniwersytecie Łódzkim– zmieniony przez: Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z 21.05.2018r.

https://baw.uni.lodz.pl/d/6513/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2018&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 90 z dnia 13.04.2018r. w sprawie: opłat za udostępnienie i obsługę platformy edukacyjnej do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach.

https://baw.uni.lodz.pl/d/6499/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2018&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 54 z dnia 11.01.2016r. w sprawie: powołania Komisji Jakości Prac Pisemnych w Uniwersytecie Łódzkim

https://baw.uni.lodz.pl/d/6147/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2016&...

 • Zarządzenie Rektora UŁ nr 68 z dnia 6.04.2016r. w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim – zmieniony przez: Zarządzenie Rektora UŁ nr 60 z 2.02.2017r.

https://baw.uni.lodz.pl/d/6161/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2016&...

 

Pozostałe przepisy:

 • Uchwała Senatu UŁ nr 130 z dnia 18.09.2017 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Uniwersytetu Łódzkiego;

https://baw.uni.lodz.pl/d/2167/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2017&...

 • Uchwała Senatu UŁ nr 310 z 4.04.2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim; Zmiana:  477 z 23.04.2012r., 159 z 22.04.2013r., 343 z 28.04.2014r., 469 z 13.04.2015r.; 607 z 11.04.2016r., 91 z 10.04.2017; 211 z 16.04.2018r.

https://baw.uni.lodz.pl/d/2244/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&...

 • Uchwała Senatu UŁ nr 452 z dnia 5.03.2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich; Zmiana: 2 z 17.09.2012r., 164 z 22.04.2013r., 339 z 28.04.2014r., 473 z 13.04.2015r.; 209 z 16.04.2018r.

https://baw.uni.lodz.pl/d/2241/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&...

 • Uchwała Senatu UŁ nr 494 z 11.05.2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Łódzkim;

https://baw.uni.lodz.pl/d/1440/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2015&...

 • Uchwała Senatu UŁ nr 384 z dnia 19.09.2011r.w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim; Zmiana: 116 z 18.02.2013r., 234 z 18.11.2013r. ,508 z 15.06.2015r.;

https://baw.uni.lodz.pl/d/1454/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2015&...

 • Uchwała Senatu UŁ nr 245 z dnia 14.05.2018r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu kursów dokształcających w Uniwersytecie Łódzkim;

https://baw.uni.lodz.pl/d/2282/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&...

 • Uchwała nr 193 Senatu UŁ z dnia 10.06.2013r. w sprawie: pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go w Uniwersytecie Łódzkim ; Zmiana:  246 z dnia 9.12.2013r., 374 z dnia 22.09.2014r., 498 z dnia 11.05.2015r., 522 z dnia 21.09.2015r., 641 z 13.06.2016r., 51 z 16.01.2017, 129 z 18.09.2017r.; 258 z 15.06.2018r.

https://baw.uni.lodz.pl/d/2304/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&...

 • Uchwała nr 507 Senatu UŁ z dnia 15.06.2015r. w sprawie: zasad, warunków i trybu potwierdzania w Uniwersytecie Łódzkim efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

https://baw.uni.lodz.pl/d/1453/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2015&tybp_filterMonth=6&tybp_filterDay=15&tybp_moduleId=1635